Prevenció de riscos laborals a l'escenari. Tècnic nivell bàsic

Acció formativa

Prevenció de riscos laborals a l'escenari. Tècnic nivell bàsic

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
17
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
30 h
Presencial
30 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu Bàsic en PRL: Drets i deures.
- Riscos vinculats a les condicions de seguretat dels llocs, espais i superfícies de treball. El teatre i els seus espais. (L'escenari, trapes, escotillons, pinta., fosses...).
- Riscos vinculats a les condicions de seguretat dels equips, instal•lacions, màquines i eines. Equipaments escenotècnics (equips i instal•lacions d’il•luminació, sonorització, maquinària escènica ...).
- Riscos en el treball amb electricitat. Equipaments escenotècnics.
- Riscos vinculats a les condicions de seguretat de l'emmagatzematge, manipulació, elevació, suspensió i transport de materials. (operacions de rigging a l'escenari, treball en alçada en escena).
- Riscos vinculats al medi ambient de treball. (treball en el sector de l'espectacle; condicions d’il•luminació, so, clima ...)
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i protecció individual.
- Riscos vinculats a les condicions de seguretat i la senyalització.
- Riscos derivats de l’organització del treball. Condicions particular en el món de l'espectacle. La gestió de l'estrès. La distribució de la jornada de treball.
- Conceptes bàsics relatius a la gestió de les situacions d’emergència: Plans d'emergència i evacuació. Pla d'autoprotecció. Cas particular del local de pública concurrència destinat a espectacles.
- El control de la salut dels treballadors. Primers auxilis bàsics.
- Gestió de la seguretat a l'empresa. Coordinació d'activitats preventives en l'espectacle. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

-Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.
-Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

-Curs en format presencial que alternarà sessions teoricopràctiques amb exercicis pràctics realitzats pels alumnes. Es potenciarà la participació dels assistents mitjançant el treball individual i el treball en grup.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Titol oficial de Tècnic Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Gestió de l'escenotècnia en espais escènics
Oficis Serveis d'acció ciutadana Personal sala Activitats de muntatge i desmuntatge escènic i de servei de funció
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Gestió de l'escenotècnia en espais escènics
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Gestió de l'escenotècnia en espais escènics