Gestió i coordinació de competències municipals en educació
Definició

Conèixer, gestionar i coordinar totes les actuacions encaminades al compliment de les competències reconegudes per llei que els ajuntaments tenen matèria d’educació.

La competencia implica ...
Coneixement del marc legal del sistema educatiu.
Gestió, detecció de necessitats i coordinació amb altres serveis municipals, del manteniment dels centres educatius públics d’educació infantil i primària.
Estratègies i eines per l’efectivitat de la vigilància de l’escolaritat obligatòria.
La identificació de les necessitats d’escolarització del territori de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris.
Col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat en la planificació educativa, el procés d’escolarització de l’alumnat en els centres finançats amb fons públics (públics i privats concertats) de la ciutat –Oficina Municipal d’Escolarització-.
Representativitat; Consells Escolars Municipals i Consells de Centre.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els objectius i els principis de la contractació pública.
• Conèixer el règim jurídic dels contractes públics.
• Aprendre a adjudicar els contractes públics (inclosos els contractes de serveis educatius) amb una adequada aplicació de la normativa de contractes.
• Aprendre la tramitació dels expedients de contractació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Conèixer com implementar accions d'equitat educativa i escolaritat equilibrada a escala local.
▪ Identificar espais, processos i marc normatiu en equitat educativa i escolaritat equilibrada des de l'àmbit local.
▪ Exposar els principals indicadors per l'avaluació i la diagnosi de l'acció en equitat educativa i escolaritat equilibrada.

Canal
Presencial + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Conèixer el marc normatiu i les funcions de les Oficines Municipals d'Escolarització (OME).
▪ Identificar les eines per a l'avaluació, la millora i el disseny de les accions a desenvolupar per part de l'OME.

Canal
Presencial + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir un espai d’informació comentada que permeti als responsables no juristes d’àrees i serveis educatius estar al corrent de les últimes novetats en legislació educativa.
• Actualitzar els coneixements davant d’un panorama de permanent canvi legislatiu tant en l’àmbit competencial local com en l’educatiu.
• Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes relatives al sistema educatiu.
• Intercanviar experiències, dubtes i propostes entre els diferents participants per tal d’incrementar el seu coneixement funcional tant a nivell individual com comunitari.
• Afavorir un feedback directe entre les persones assistents i l’expert.
• Possibilitar un àmbit de coneixement i de debat que s’ajusti a les necessitats jurídiques de cada moment.
• Facilitar l’accés a aquesta formació de més ens locals i/o de petits municipis i/o d’ajuntaments allunyats de la ciutat de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h