Planificació, disseny i gestió d'espais urbans

25 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

-Oferir una visió global als tècnics municipals sobre com introduir la salut en els diferents camps de l’obra pública municipal, des de la posició de l’arquitecte/a municipal i/o aparellador/a i/o enginyer/a municipal.
- Complementàriament, formar als propis serveis tècnics interns DIBA, especialment en els temes d’edificació.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció climàtica i 15. Vida terrestre.

- Conèixer la importància de la biodiversitat en el funcionament de la natura i en la nostra pròpia supervivència.
- Determinar els beneficis generals que ens aporta la biodiversitat urbana i determinar les mesures de gestió adients pel funcionament dels ecosistemes.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció climàtica i 15. Vida terrestre.

- Conèixer la importància de la biodiversitat en el funcionament de la natura i en la nostra pròpia supervivència.
- Determinar els beneficis generals que ens aporta la biodiversitat urbana i determinar les mesures de gestió adients pel funcionament dels ecosistemes.

Videoformació i en línia
Durada
11 h
Acció formativa

- Saber valorar les raons objectives de la poda.
- Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.
- Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Presencial
Durada
18 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Entendre el concepte de camí escolar.
- Analitzar la situació de l’escola.
- Identificar el recorregut de cada alumne a l’escola.
- Diagnosticar la realitat urbanística.
- Poder proposar mesures consensuades per tots els actors implicats (Entitats supramunicipals, Ajuntament –Educació, Urbanisme, Medi ambient i Guardia Urbana- Direcció -Claustre escolar- i AMPA)

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

* Entendre les vulnerabilitats dels municipis davant dels riscos.
* Avaluar la capacitat d'un sistema municipal per dissenyar unes polítiques locals adaptades a un futur incert.
* Construir una estratègia local que faci el municipi més resilient.
* Conèixer eines de comandament per prendre decisions adequades per millorar la gestió municipal en clau resilient.

Presencial
Durada
6 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènere
Conèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènere
Proposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, la
mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènere
Conèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènere
Proposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme
-Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement
-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme i promoure la transferibilitat del coneixement.
-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

* Incorporar el concepte de paisatge urbà com element essencial en la configuració de la identitat de les ciutats, tant des del punt de vista físic com simbòlic.
* Reflexionar sobre la necessitat d'abordar la intervenció en l'espai públic incorporant també els valors patrimonials, estètics i ambientals de l'entorn edificat.
* Donar a conèixer un nou enfocament en la gestió de l'espai públic, basat tant en la col·laboració pública-privada com en la participació ciutadana.
* Exposar les metodologies i les eines per a la gestió del paisatge urbà derivades dels conceptes anteriors.
* Pensar, en clau de paisatge, els nous espais urbans.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
- Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local.
- Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística.
- Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació i en línia
Durada
16 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística.
- Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Videoformació
Durada
5 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat
• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.
• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions.
• Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.
• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.
• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.
• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

• L’objectiu d’aquest curs és explorar -a través de casos, eines i metodologies, i des d’una perspectiva local- noves formes de gestió, ordenació i tractament dels paisatges urbans de la demarcació de Barcelona.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

-Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
-Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Presencial
Durada
18 h
Acció formativa

- Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per una alineació.
- Conèixer el criteris de selecció d'espècies d'arbrat viari.
- Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds, així com el cercador d'arbrat viari via web de la Diba.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

* Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies en diferents entorns.
* Conèixer el criteris de selecció d'espècies de verd urbà.
* Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels verds de carrers, places i altres espais, així com el cercador via web de la Diba.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.
- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Aconseguir una gestió municipal que prioritzi actuacions de millora de la qualitat ambiental del municipi i per tant s’adapti al canvi climàtic.
- Donar eines per a la incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en la gestió municipal del verd urbà.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Aconseguir una gestió municipal que prioritzi actuacions de millora de la qualitat ambiental del municipi i, per tant, s’adapti al canvi climàtic.
- Donar eines per a la incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en la gestió municipal del verd urbà.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h