Programes d'actuació davant la violència masclista

25 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.
- Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGTBI des de la perspectiva feminista i interseccional.

Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels recursos municipals LGTBI i de violència masclista.

Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicació

Conèixer el model d'abordatge integral de la violència masclista

Consensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals

Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

• Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicació.
• Conèixer el model d'abordatge integral de la violència masclista.
• Consensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals.
• Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.
- Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.
- Conèixer alguns models d'intervenció.
- Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.

Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.

Conèixer alguns models d'intervenció.

Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

- Disposar d'eines pràctiques per a l'organització de les comissions de seguiment dels protocols d'actuació en violència masclista.
- Potenciar les capacitats de lideratge i de motivació dels gups de treball.
- Conèixer i aplicar tècniques metodològiques per a la revisió i el tractament de casos de violència masclista en el context de les comissions de seguiment.
- Conèixer les obligacions legals i tècniques en relació a la protecció i cessió de dades.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Donar eines per a l'abordatge de les violències masclistes als ens locals

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Repensar nous models d'intervenció en l'àmbit de la violència masclista des dels ens locals.

Aportar coneixements específics i pautes d'intervenció que permetin abordar un treball amb homes agressors

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

-Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques.
-Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència masclista.
-Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques.

Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència  masclista.

Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.

Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

-Promoure la reflexió i l'intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.
-Avançar en l'abordatge d'aquest fenomen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
- Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
- Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.

Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

- Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista.
- Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.
- Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics d’oci
Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

• Repensar nous models d’intervenció en l’àmbit de la violència masclista des dels ens locals.
• Aportar coneixements específics i pautes d'intervenció que permetin abordar un treball amb homes agressors.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Aportar eines teòriques i pràctiques per a la supervisió de casos
Millorar les intervencions mitjançant la autoconfiança i l’apoderament de les professionals.
Pal·liar el risc que comporta el “no cuidar-se” en les feines d’atenció a les persones
.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGBTI des de la perspectiva feminista i interseccional.
Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels recursos municipals LGTBI i de violència masclista.
Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer què són les violències maslcistes digitals i com operen; estudiar el marc jurídic de referència

Aprofundir en l'abordatge i l'atenció a les violències masclistes digitals

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Conèixer el marc normatiu d'aquests casos

Capacitar per identificar i detectar les violèncs masclistes en l'àmbit comunitari

Conèixer els recursos existents a la demarcació

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Conèixer el marc normatiu d’aquests casos
Capacitar per identificar i detectar les violèncs masclistes en l’àmbit comunitari
Conèixer els recursos existents a la demarcació

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

• Identificar les actituds sexistes i les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves
• Adquirir elements conceptuals i metodològics per generar un ambient de confiança amb el jovent que permeti la detecció de les dinàmiques abusives i la promoció de relacions sanes.
• Disposar d'eines pràctiques per al desenvolupament de programes i actuacions de prevenció.
• Conèixer la xarxa de recursos per a l'atenció i l'acompanyament als i les joves que es troben en situacions de violència masclista.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics d'oci

Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Videoformació
Durada
4 h