Programes d'actuació davant la violència masclista

21 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.. Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGBTI des de la perspectiva feminista i interseccional. Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels recursos municipals LGTBI i de violència masclista. Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGTBI des de la perspectiva feminista i interseccional.Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels recursos municipals LGTBI i de violència masclista. Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicacióConèixer el model d'abordatge integral de la violència masclistaConsensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.. Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.. Conèixer alguns models d'intervenció.. Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.Conèixer alguns models d'intervenció.Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Disposar d'eines pràctiques per a l'organització de les comissions de seguiment dels protocols d'actuació en violència masclista.. Potenciar les capacitats de lideratge i de motivació dels gups de treball.. Conèixer i aplicar tècniques metodològiques per a la revisió i el tractament de casos de violència masclista en el context de les comissions de seguiment.. Conèixer les obligacions legals i tècniques en relació a la protecció i cessió de dades.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar eines per a l'abordatge de les violències masclistes als ens locals

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Repensar nous models d’intervenció en l’àmbit de la violència masclista des dels ens locals.

. Aportar coneixements específics i pautes d'intervenció que permetin abordar un treball amb homes agressors.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Repensar nous models d'intervenció en l'àmbit de la violència masclista des dels ens locals.

Aportar coneixements específics i pautes d'intervenció que permetin abordar un treball amb homes agressors

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques.-Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència masclista.-Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques. Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència  masclista. Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Promoure la reflexió i l'intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.-Avançar en l'abordatge d'aquest fenomen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
. Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
. Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista.. Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.. Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista
. Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.
. Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics.

Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h