Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana

58 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Catalunya

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Cataluny

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i saber aplicar els principis i característiques de la comunicació inclusiva, no discriminatòria des de l’enfocament intercultural i interseccional.

. Desenvolupar estratègies per a una comunicació inclusiva i no discriminatòria.

. Millorar les capacitats amb eines per dissenyar, implementar i avaluar accions i campanyes comunicatives no discriminatòries i inclusives.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements legals bàsics sobre l’ocupació.• Abordar l’ocupació des d’una perspectiva de la convivència, la mediació i la resolució alternativa de conflictes.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc normatiu i legal de les polítiques locals l'àmbit de l'envelliment actiu

. Identificar els principals àmbits d’intervenció i les seves polítiques

. Formar els professionals que treballen el l'àmbit de les persones grans

. Promoure un espai de debat i intercanvi professional

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de residència i accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer els procediments i eines per garantir els drets a la residència i a l'accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer la casuística i les propostes de gestió dels processos actuals per l’accés al treball de les persones estrangeres.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de les persones estrangers (padró, residència, educació, salut , habitatge, prestacions i serveis de la seguretat social).

. Conèixer els procediments i eines per donar donar compliment a la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el seu Reglament.
. Conèixer la casuística i les propostes de gestió per les persones amb situacions de vulnerabilitat (dones i violència de gènere , estrangers malalts i menors)

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir el marc conceptual al voltant de l’abordatge per a la convivència als espais públics
. Conèixer i posar en pràctica la metodologia d’anàlisi de les situacions de convivència als espais públics
. Tenir coneixement i implementar actuacions per abordar la convivència als espais públics

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir el marc conceptual al voltant de l’abordatge per a la convivència als espais públics
. Conèixer i posar en pràctica la metodologia d’anàlisi de les situacions de convivència als espais públics
. Tenir coneixement i implementar actuacions per abordar la convivència als espais públics

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i visibilitzar el paper dels entorns físics i relacionals amb el benestar i la salut de les persones grans.

. Posar de manifest la influència de l'entorn per afavorir la independència, l'autonomia i el benestar al llarg del procés d’envellir.

. Oferir estratègies fomentar espais més segurs i saludables.

. Oferir estratègies per promoure el vincle i la relació.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Crear un espai on els tècnics i tècniques que treballen en aquest àmbit puguin compartir experiències, neguits reptes.
. Detectar noves formes d’organització veïnal i de quin forma ho treballen els serveis de suport a les comunitats de veïns.
. Començar a treballar amb noves eines i metodologies amb els tècnics i tècniques locals, creant nous espais de treball virtuals i noves maneres de comunicar-nos i cooperar.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer experiències del territori en la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.• Donar a conèixer als tècnics metodologies innovadores en el treball a les comunitats de veïnes i veïns pel que fa a la promoció de la convivència.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Sensibilitzar sobre la importància de treballar per convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Reflexionar sobre aspectes concrets dels diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Informar i orientar sobre aspectes concrets en els diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida tant a càrrecs electe com professionals de l’administració local.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura).
. Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.
. Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.
. Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.
. Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.
. Afavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Canal
Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura)
. Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.
. Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.* Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.
. Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.
. Afavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Canal
Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar a conèixer les novetats jurídiques i altres en l’àmbit de l’estrangeria i acollida.

. Donar a conèixer les novetats del funcionament del Servei d’Assessorament Jurídic i laboral en temes d'estrangeria i les dades de la memòria anual.

. Generar un espai de comunicació, intercanvi, reflexió i debat entre els tècnics i tècniques municipals referents del SAJ.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors.
. Fer anàlisi en clau d’oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d’un territori.
. Promoure el treball interdepartamental dins l’administració local, aprofitant els objectius de cada servei

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Analitzar la construcció del problema social en relació als joves i l’espai públic. Donar eines d’anàlisi interseccional i d’agència per a visibilitzar realitats ocultes. Detectar oportunitats i ressonàncies educatives, culturals i comunitàries. Donar eines per a l’acció socioeducativa amb joves a l’espai públic

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.

. Contextualitzar el marc conceptual.
. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.

. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.
. Contextualitzar el marc conceptual.

. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.
. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte. Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.. Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.. Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Canal
Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.
• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.
• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.
• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBIAportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia. Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI. Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana• Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana
. Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Oferir un marc general per comprendre en què consisteix la intersexualitat/DSD.-Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir un marc general per comprendre en què
consisteix la intersexualita

. Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge
. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa.
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge

. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament
socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc. • Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents• Revisar què fem i com ho fem• Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Entendre i reflexionar sobre el dret de participació de les persones grans en el context actual.
- Fer una aproximació als debats sobre envelliment en un context de longevitat i participació social.
- Oferir estratègies per promoure una participació inclusiva i activa de les persones grans des d’una mirada interseccional.
- Aprofundir sobre les característiques dels diferents espais i mecanismes de participació social i d’ús habitual de les persones grans i la seva adequació als paradigmes actuals.
- Identificar les diferents eines i instruments per promoure la participació i el paper de les persones grans com a agents actius de construcció de la comunitat.
-Arribar a construir i pensar en idees per a facilitar i fomentar la participació de les persones grans en diferents àrees de la vida local.
- Conèixer diferents experiències d'intervenció a nivell internacional, nacional, autonòmic i local.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural i el seu context.

. Promoure la incorporació de la perspectiva intercultural en les polítiques i accions locals.

. Aportar eines i metodologies per a la incorporació de la perspectiva intercultural als projectes locals.

. Aportar una mirada transformadora i un canvi de plantejament als projectes locals.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre el fenòmen de la soledat no volguda.

. Conèixer la realitat demogràfica i social en relació a la soledat.

. Oferir estratègies per a prevenir i revertir la soledat no volguda.

. Conèixer experiències en relació a la soledat no volguda.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc normatiu i legal de les polítiques locals d’infància

. Identificar els principals àmbits d’intervenció i les seves polítiques

. Formar els professionals de l’àmbit infantil i adolescent

. Promoure un espai de debat i intercanvi professional

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la nova legislació en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació.

. Conèixer les implicacions que tindrà el desplegament de la nova normativa: obligacions, oportunitats i reptes per als ens locals.

. Orientar els ens locals en l’aplicació de la nova normativa en les seves polítiques i serveis.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
- Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell proactiu com responsiu en els SMC .
. Presentar i desenvolupar els cercles com a metodologia proactiva i preventiva per a la creació de grup i comunitat.
. Fomentar el desenvolupament de competències específiques del model 5-5-5 (B.Hopkins): l’escolta restaurativa.
. Identificar les fases de tot procés restauratiu responsiu.
. Entrenar la facilitació de reunions restauratives amb dues i més persones.

Canal
Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell proactiu com responsiu en els SMC .

. Presentar i desenvolupar els cercles com a metodologia proactiva i preventiva per a la creació de grup i comunitat.

. Fomentar el desenvolupament de competències específiques del model 5-5-5 (B.Hopkins): l’escolta restaurativa.

. Identificar les fases de tot procés restauratiu responsiu.

. Entrenar la facilitació de reunions restauratives amb dues i més persones.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reforçar els coneixements adquirits al curs de pràctiques restauratives per promoure la convivència nivell I.

Concretar accions per desenvolupar l'enfocament restauratiu des de la comunitat.

Consolidar competències de facilitació de cercles proactius i de reunions restauratives.

Compartir experiències entre els professionals que utilitzen les pràctiques restauratives

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reforçar els coneixements adquirits al curs de pràctiques restauratives per promoure la convivència nivell I.

- Concretar accions per desenvolupar l'enfocament restauratiu des de la comunitat.

- Consolidar competències de facilitació de cercles proactius i de reunions restauratives.
Compartir experiències entre els professionals que utilitzen les pràctiques restauratives

Canal
Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Presencial
Durada
20,0 h