Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana

39 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Conèixer el marc legal i competencial de la regulació de la convivència en les comunitats de veïns i veïnes• Conèixer i posar en pràctica eines per afavorir i promoure una millor convivència en les comunitats.• Conèixer experiències concretes en la gestió de comunitats de persones propietàries i eines de sensibilització d’alguns municipis.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Donar eines als tècnisc i tècniques dels ens locals que treballen en conflictes multiparts perquè adquireixin més confiança en el moment d’actuar.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

* Ser més conscients de les dinàmiques de poder i rang• Guanyar eines de gestió emocional a l’hora de relacionar-nosamb les persones a qui atenem• Guanyar connexió amb el propi poder i privilegis• Adquirir habilitats per a la gestió de situacions difícils icomplexes

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

- Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació- Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà- Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. - S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. - Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets - Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere - Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) - Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) - Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.- Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països. - Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna de l’Ajuntament i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

- Crear un espai on els tècnics i tècniques que treballen en aquest àmbit puguin compartir experiències, neguits reptes.- Detectar necessitats dels serveis de suport a les comunitats de veïnat durant el període de confinament, i començar a treballar per donar-hi resposta.- Detectar noves formes d’organització veïnal i de quin forma ho treballen els serveis de suport a les comunitats de veïns.- Començar a treballar amb noves eines i metodologies amb els tècnics i tècniques locals, creant nous espais de treball virtuals i noves maneres de comunicar-nos i cooperar.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Formar el personal mediador dels serveis de mediació ciutadana dels ens locals en aspectes concrets de la seva pràctica professional.• Crear un espai per al personal mediador on puguin conèixer-se i intercanviar experiències i coneixements.• Recollir el contingut d’aquest coneixement per tal que compartir-lo posteriorment.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

* Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura).* Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.* Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.* Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.* Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.* Aavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors- Fer anàlisi en clau d’oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d’un territori- Promoure el treball interdepartamental dins l’administració local, aprofitant els objectius de cada servei

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBIAportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia. Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI. Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

• Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana• Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Jornada anual de reflexió i actualització entorn a les polítiques públiques en l'àmbit de la convivència, la diversitat i les no discriminacions

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Analitzar la construcció del problema social en relació als joves i l’espai públic- Donar eines d’anàlisi interseccional i d’agència per a visibilitzar realitats ocultes- Detectar oportunitats i ressonàncies educatives, culturals i comunitàries- Donar eines per a l’acció socioeducativa amb joves a l’espai públic

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements legals bàsics sobre l’ocupació.• Abordar l’ocupació des d’una perspectiva de la convivència, la mediació i la resolució alternativa de conflictes.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Oferir un marc general per comprendre en què consisteix la intersexualitat/DSD.-Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”/DSD.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions. • Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Comprendre el marc legal dins de les polítiques d'immigració estatals, autonòmiques i locals.- Conèixer el primer accés del ciutadà estranger a la residencia i les seves modalitats.- Aprendre sobre la vulnerabilitat social dins de la normativa d'estrangeria.- Conèixer els aspectes sobre la renovació de les autoritzacions de les residències.- Adquirir coneixement envers la normativa d'estrangeria post COVID: principals modificacions legals produïdes i afectació als diferents procediments.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.- Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.- Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.- Aprofundir en la implementació de les MASE.- Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre què cal fer en espais competencials poc definits tenint present el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria. Donar a conèixer la utilitat i funcionament d’eines creades per donar suport al personal municipal. Contrastar les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

* Familiaritzar-se amb l'ús de Les eines de videoformació pel treball* Adquirir eines teòrico-pràctiques per abordar mediacions i facilitacions amb mitjans tecnològics

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica • Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Actualitzar la formació i la forma de treballar i gestionar els casos excepcionals i vulnerables que arriben des dels serveis socials o des dels diferents serveis de l' Administració.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Dotar d' unes eines bàsiques que permetin la identificació des dels diferents serveis de l' Administració i molt especialment des dels serveis socials i dels serveis d'atenció a immigrants dels possibles casos de tràfic de persones.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte- Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.- Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.- Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa

- Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell proactiu com responsiu en els SMC .
- Presentar i desenvolupar els cercles com a metodologia proactiva i preventiva per a la creació de grup i comunitat.
- Fomentar el desenvolupament de competències específiques del model 5-5-5 (B.Hopkins): l’escolta restaurativa.
- Identificar les fases de tot procés restauratiu responsiu.
- Entrenar la facilitació de reunions restauratives amb dues i més persones.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Informar sobre què s’entén per Racisme, Xenofòbia i Delictes d’odi.• Facilitar elements per a la comprensió tècnica d’aquesta realitat.• Promoure, des de la gestió local, la millora de les relacions de veïnatge i la convivència.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Introduir l'àmbit de les discriminacions.• Facilitar un marc d'interpretació que ajudi a la pràctica.• Orientar sobre polítiques i actuacions davant discriminacions per motiu d'rigen, classe social i/o ètnia i religió, principalment.• Conèixer atribucions i competències des del món local per fer-hi front.• Promoure un espai tècnic d'intercanvi per generar coneixement compartit al voltant d'aquest tema.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.- Reflexionar sobre els delictes i altres manifestacions d’odi, i el seu impacte a la societat catalana.- Reflexionar sobre la les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores.- Conèixer com actuar i obtenir eines de resposta al racisme quotidià com un mecanisme de visibilització i de identificació de problemàtiques

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc. • Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents• Revisar què fem i com ho fem• Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer experiències del territori en la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.• Donar a conèixer als tècnics metodologies innovadores en el treball a les comunitats de veïnes i veïns pel que fa a la promoció de la convivència.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Reflexionar respecte als eixos de diversitat (cultural, de gènere, de classe, d’edat) i algunes de les dinàmiques de discriminació / opressió que es generen en el nostre context (específicament en un marc d’emergència econòmica i social en temps de Covid)- Incorporar una mirada intercultural i interseccional a les actuacions locals dels equips professionals- Fomentar la proposta proactiva d’actuacions de promoció de la convivència i l’antirracisme a la localitat amb els reptes actuals.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Identificar situacions que compliquen l’escolta professional dins la mediació.• Establir mecanismes per poder treballar un vincle de proximitat en intervencions complexes• Diferenciar els fets que ens relaten les parts, de com els afecta emocionalment.• Establir mecanismes per la cura i prevenció dins la feina dls professionals de la mediació.• Entrenar recursos per apropar-se adientment a la feina mediadora

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

* Reflexió sobre els nous reptes que es presenten al món local i als serveis de mediació en relació a la convivència i l’actuació en l’àmbit comunitari en temps de COVID i post-COVID.* Presentació de les conclusions de l’informe dels 10 anys del cercle dels serveis de mediació ciutadana.* Posicionament de la Diputació de Barcelona com un agent de pes en mediació ciutadana.

Videoformació
Durada
2,5 h