Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Definició

Fomentar, dissenyar, planificar i avaluar el conjunt d’actuacions que guiïn l’actuació del consistori en la seva tasca de promoció de la convivència i la cohesió social inclusiva de la diversitat, fent-ho de manera coordinada i transversal amb altres àrees (educació, benestar social, policia local, urbanisme, cultura, comerç, etc.), reduint els nivells de conflictivitat i donant resposta a les transformacions socials que es donen al municipi.

La competencia implica ...
Concepte i tècniques de la mediació comunitària.
Informes demogràfics.
Serveis i programes de mediació comunitària.
Tècniques de resolució de conflictes per a la convivència comunitària.
Xarxa de professionals - mediadors i ciutadania.
Informació, comunicació i participació ciutadana.
Actuacions que ajuden a generar sentiment de pertinença.
Disseny d’espais públics i convivència.
Actuacions de convivència en la diversitat.
Programes d’intervenció per a la integració.

57 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.
Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.
Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Catalunya

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.

. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.

. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.

. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Cataluny

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc normatiu i legal de les polítiques locals l'àmbit de l'envelliment actiu

. Identificar els principals àmbits d’intervenció i les seves polítiques

. Formar els professionals que treballen el l'àmbit de les persones grans

. Promoure un espai de debat i intercanvi professional

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de residència i accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer els procediments i eines per garantir els drets a la residència i a l'accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer la casuística i les propostes de gestió dels processos actuals per l’accés al treball de les persones estrangeres.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de les persones estrangers (padró, residència, educació, salut , habitatge, prestacions i serveis de la seguretat social).

. Conèixer els procediments i eines per donar donar compliment a la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el seu Reglament.
. Conèixer la casuística i les propostes de gestió per les persones amb situacions de vulnerabilitat (dones i violència de gènere , estrangers malalts i menors)

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i visibilitzar el paper dels entorns físics i relacionals amb el benestar i la salut de les persones grans.

. Posar de manifest la influència de l'entorn per afavorir la independència, l'autonomia i el benestar al llarg del procés d’envellir.

. Oferir estratègies fomentar espais més segurs i saludables.

. Oferir estratègies per promoure el vincle i la relació.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i visibilitzar el paper dels entorns físics i relacionals amb la benestar i la salut de les persones grans.
. Posar de manifest la influència de l'entorn per afavorir la independència, l'autonomia i el benestar al llarg del procés d’envellir.
. Oferir estratègies fomentar espais més segurs i saludables.
. Oferir estratègies per promoure el vincle i la relació.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Sensibilitzar sobre la importància de treballar per convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Reflexionar sobre aspectes concrets dels diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Informar i orientar sobre aspectes concrets en els diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida tant a càrrecs electe com professionals de l’administració local.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors.
. Fer anàlisi en clau d’oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d’un territori.
. Promoure el treball interdepartamental dins l’administració local, aprofitant els objectius de cada servei

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Analitzar la construcció del problema social en relació als joves i l’espai públic. Donar eines d’anàlisi interseccional i d’agència per a visibilitzar realitats ocultes. Detectar oportunitats i ressonàncies educatives, culturals i comunitàries. Donar eines per a l’acció socioeducativa amb joves a l’espai públic

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Informar al personal polític i càrrecs electes i mitjos sobre les implicacions i obligacions de la Llei d'Igualtat de tracte i no discriminació pels ens locals.
2. Sensibilitzar sobre la importància de treballar per la igualtat de tracte i la no discriminació en la promoció de la convivència i per una gestió positiva de la
diversitat.
3. Orientar sobre el disseny de polítiques en aquesta direcció

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.

. Contextualitzar el marc conceptual.
. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.

. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.
. Contextualitzar el marc conceptual.

. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.
. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte. Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.. Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.. Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Canal
Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.
• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.
• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.
• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBIAportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia. Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI. Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana• Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana
. Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conceptualitzar l’acció comunitària en el marc de la inclusió social
. Enfortir els coneixements metodològics i tècnics dels professionals locals per a l’impuls, desenvolupament i avaluació de projectes de caire comunitari que comportin reducció dels factors d’exclusió social.
. Dotar d’eines per a transversalitzar l’estratègia comunitària al conjunt de polítiques locals d’inclusió social, de convivència, d’espai públic i de mediació.
. Identificar el rol i les funcions del professional de l’acció comunitària inclusiva.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Dotar a l'equip tècnics de convivència, mediació i participació ciutadana d'una metodologia de treball comunitari pràctica i orientadora per abordar la convivència als espais i equipaments públics
- Proposar eines per explorar les possibilitats de transformació del territori amb una mirada constructiva, analítica, comunitària i inclusiva, d'acord amb la diversitat d'usos i amb la col·laboració dels agents al territori.
- Intensificar i consolidar una metodologia de treball col·laborativa i transversal entre els diferents serveis de convivència, mediació i participació ciutadana

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Oferir un marc general per comprendre en què consisteix la intersexualitat/DSD.
-Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir un marc general per comprendre en què
consisteix la intersexualitat

. Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge
. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa.
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge

. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament
socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc. • Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents• Revisar què fem i com ho fem• Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc.
- Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents
- Revisar què fem i com ho fem
- Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Entendre i reflexionar sobre el dret de participació de les persones grans en el context actual.
- Fer una aproximació als debats sobre envelliment en un context de longevitat i participació social.
- Oferir estratègies per promoure una participació inclusiva i activa de les persones grans des d’una mirada interseccional.
- Aprofundir sobre les característiques dels diferents espais i mecanismes de participació social i d’ús habitual de les persones grans i la seva adequació als paradigmes actuals.
- Identificar les diferents eines i instruments per promoure la participació i el paper de les persones grans com a agents actius de construcció de la comunitat.
-Arribar a construir i pensar en idees per a facilitar i fomentar la participació de les persones grans en diferents àrees de la vida local.
- Conèixer diferents experiències d'intervenció a nivell internacional, nacional, autonòmic i local.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre el dret de participació de les persones grans.
. Oferir estratègies per promoure una participació inclusiva i activa de les persones grans.
. Conèixer les diferents eines i instruments de participació.
. Conèixer experiències d'intervenció articulada des de la participació de les persones.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural i el seu context.

. Promoure la incorporació de la perspectiva intercultural en les polítiques i accions locals.

. Aportar eines i metodologies per a la incorporació de la perspectiva intercultural als projectes locals.

. Aportar una mirada transformadora i un canvi de plantejament als projectes locals.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre el fenòmen de la soledat no volguda.
. Conèixer la realitat demogràfica i social en relació a la soledat.
. Oferir estratègies per a prevenir i revertir la soledat no volguda.
. Conèixer experiències en relació a la soledat no volguda.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre el fenòmen de la soledat no volguda.

. Conèixer la realitat demogràfica i social en relació a la soledat.

. Oferir estratègies per a prevenir i revertir la soledat no volguda.

. Conèixer experiències en relació a la soledat no volguda.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc normatiu i legal de les polítiques locals d’infància

. Identificar els principals àmbits d’intervenció i les seves polítiques

. Formar els professionals de l’àmbit infantil i adolescent

. Promoure un espai de debat i intercanvi professional

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la nova legislació en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació.

. Conèixer les implicacions que tindrà el desplegament de la nova normativa: obligacions, oportunitats i reptes per als ens locals.

. Orientar els ens locals en l’aplicació de la nova normativa en les seves polítiques i serveis.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la nova legislació en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació.

. Conèixer les implicacions que tindrà el desplegament de la nova normativa: obligacions, oportunitats i reptes pels ens locals.

. Orientar els ens locals en l’aplicació de la nova normativa en les seves polítiques i serveis.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
- Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu.
. Identificar els àmbits d'aplicació (generació de vincles, abordatge de conflictes o trencaments, accions discriminatòries, etc.)
. Presentar i practicar les diferents eines restauratives.

Canal
Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu.
. Identificar els àmbits d'aplicació (generació de vincles, abordatge de conflictes o trencaments, accions discriminatòries, etc.)
. Presentar i practicar les diferents eines restauratives.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.Saber què són els cercles i les oportunitats que ofereixen en la promoció del vincle i el treball comunitari
. Conèixer les diferents tipologies de cercles restauratius
. Desenvoplupar competències per al disseny i la facilitació dels cercles
. Practicar els cercles com a eines restauratives.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les diferents eines restaruratives per abordar les situacions de conflicte i situacions de discriminació (cercles, reunions, etc.)
. Proporcionar eines per valorar la idoneïtat i els límits d’una intervenció restaurativa
. Desenvolupar competències per al disseny i la facilitació dels espais restauratius
. Practicar les eines restauratives

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Presencial
Durada
20,0 h