Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana

45 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Catalunya

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Cataluny

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Conèixer i saber aplicar els principis i característiques de la comunicació inclusiva, no discriminatòria des de l’enfocament intercultural i interseccional.

. Desenvolupar estratègies per a una comunicació inclusiva i no discriminatòria.

. Millorar les capacitats amb eines per dissenyar, implementar i avaluar accions i campanyes comunicatives no discriminatòries i inclusives.

Videoformació
Durada
16,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements legals bàsics sobre l’ocupació.• Abordar l’ocupació des d’una perspectiva de la convivència, la mediació i la resolució alternativa de conflictes.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de residència i accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer els procediments i eines per garantir els drets a la residència i a l'accés al treball per a les persones estrangeres.

. Conèixer la casuística i les propostes de gestió dels processos actuals per l’accés al treball de les persones estrangeres.

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

· Adquirir coneixements específics sobre els drets de les persones estrangers (padró, residència, educació, salut , habitatge, prestacions i serveis de la seguretat social).

. Conèixer els procediments i eines per donar donar compliment a la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el seu Reglament.
. Conèixer la casuística i les propostes de gestió per les persones amb situacions de vulnerabilitat (dones i violència de gènere , estrangers malalts i menors)

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

. Crear un espai on els tècnics i tècniques que treballen en aquest àmbit puguin compartir experiències, neguits reptes.
. Detectar noves formes d’organització veïnal i de quin forma ho treballen els serveis de suport a les comunitats de veïns.
. Començar a treballar amb noves eines i metodologies amb els tècnics i tècniques locals, creant nous espais de treball virtuals i noves maneres de comunicar-nos i cooperar.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer experiències del territori en la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.• Donar a conèixer als tècnics metodologies innovadores en el treball a les comunitats de veïnes i veïns pel que fa a la promoció de la convivència.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Sensibilitzar sobre la importància de treballar per convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Reflexionar sobre aspectes concrets dels diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida
. Informar i orientar sobre aspectes concrets en els diferents àmbits de treball: convivència, diversitat, no discriminació i el cicle vida tant a càrrecs electe com professionals de l’administració local.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura).
. Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.
. Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.
. Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.
. Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.
. Afavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

. Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura)
. Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.
. Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.* Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.
. Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.
. Afavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa

. Donar a conèixer les novetats jurídiques i altres en l’àmbit de l’estrangeria i acollida.

. Donar a conèixer les novetats del funcionament del Servei d’Assessorament Jurídic i laboral en temes d'estrangeria i les dades de la memòria anual.

. Generar un espai de comunicació, intercanvi, reflexió i debat entre els tècnics i tècniques municipals referents del SAJ.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors.
. Fer anàlisi en clau d’oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d’un territori.
. Promoure el treball interdepartamental dins l’administració local, aprofitant els objectius de cada servei

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Analitzar la construcció del problema social en relació als joves i l’espai públic. Donar eines d’anàlisi interseccional i d’agència per a visibilitzar realitats ocultes. Detectar oportunitats i ressonàncies educatives, culturals i comunitàries. Donar eines per a l’acció socioeducativa amb joves a l’espai públic

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.

. Contextualitzar el marc conceptual.
. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.

. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte. Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.. Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.. Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.
• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.
• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.
• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBIAportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia. Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI. Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

• Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana• Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana

. Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

-Oferir un marc general per comprendre en què consisteix la intersexualitat/DSD.-Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”/DSD.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Oferir un marc general per comprendre en què
consisteix la intersexualitat/SD

. Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”/DSD.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions. • Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge
. Identificar l’exclusió residencial dels habitatges a treballar.
. Mostrar les diferents formes d'accés a l'habitatge

. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa.
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements en el marc legal i competencial català entorn l’habitatge
. Identificar l’exclusió residencial dels habitatges a treballar
. Mostrar les diferents formes d'accés a l'habitatge

. Conèixer i treballar casos pràctics de treball a les comunitats a partir de l’acompanyament
socioeducatiu, de l’empoderament i del treball en xarxa
. Adquirir noves eines i habilitats per afavorir la gestió i funcionament comunitari.
. Identificar i desenvolupar les capacitats per relacionar-se amb les comunitats des d’un rol de facilitador del consens comunitari.
. Disposar d’eines i competències en l’àmbit de la mediació i l’atenció als conflictes en les comunitats.
. Adquirir el coneixement per dissenyar i implementar un procés "investigació participada", per poder determinar la situació en l’estat de convivència.
. Assolir recursos per treballar la pertinença a la comunitat.
. Mostrar noves tècniques per treballar la dinamització comunitària
. Donar a conèixer experiències de treball reals amb comunitats veïnals

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc. • Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents• Revisar què fem i com ho fem• Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

* Familiaritzar-se amb l'ús de Les eines de videoformació pel treball* Adquirir eines teòrico-pràctiques per abordar mediacions i facilitacions amb mitjans tecnològics

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural i el seu context.

. Promoure la incorporació de la perspectiva intercultural en les polítiques i accions locals.

. Aportar eines i metodologies per a la incorporació de la perspectiva intercultural als projectes locals.

. Aportar una mirada transformadora i un canvi de plantejament als projectes locals.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Conèixer la nova legislació en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació.

. Conèixer les implicacions que tindrà el desplegament de la nova normativa: obligacions, oportunitats i reptes per als ens locals.

. Orientar els ens locals en l’aplicació de la nova normativa en les seves polítiques i serveis.

. Presentar la ressenya que publicarà l’Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social a través del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
- Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Introduir els conceptes bàsics de l'enfocament restauratiu i les seves pràctiques tant a nivell proactiu com responsiu en els SMC .
. Presentar i desenvolupar els cercles com a metodologia proactiva i preventiva per a la creació de grup i comunitat.
. Fomentar el desenvolupament de competències específiques del model 5-5-5 (B.Hopkins): l’escolta restaurativa.
. Identificar les fases de tot procés restauratiu responsiu.
. Entrenar la facilitació de reunions restauratives amb dues i més persones.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Introduir l'àmbit de les discriminacions.• Facilitar un marc d'interpretació que ajudi a la pràctica.• Orientar sobre polítiques i actuacions davant discriminacions per motiu d'rigen, classe social i/o ètnia i religió, principalment.• Conèixer atribucions i competències des del món local per fer-hi front.• Promoure un espai tècnic d'intercanvi per generar coneixement compartit al voltant d'aquest tema.

Presencial
Durada
20,0 h