Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana

39 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.
- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.
- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.
- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.
- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

• Conèixer el marc legal i competencial de la regulació de la convivència en les comunitats de veïns i veïnes
• Conèixer i posar en pràctica eines per afavorir i promoure una millor convivència en les comunitats.
• Conèixer experiències concretes en la gestió de comunitats de persones propietàries i eines de sensibilització d’alguns municipis.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

• Donar eines als tècnisc i tècniques dels ens locals que treballen en conflictes multiparts perquè adquireixin més confiança en el moment d’actuar.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

* Ser més conscients de les dinàmiques de poder i rang

• Guanyar eines de gestió emocional a l’hora de relacionar-nos
amb les persones a qui atenem

• Guanyar connexió amb el propi poder i privilegis

• Adquirir habilitats per a la gestió de situacions difícils i
complexes

Videoformació
Durada
9 h
Acció formativa

- Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació
- Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà
- Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana.
- S’analitzaran i posaran en context:
• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.
• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació.
- Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets - Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual
* Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere
- Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II)
- Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets
10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:
• Diversitat funcional
• Neurodivergència (salut mental)
• Diversitat d’edat (joves, gent gran)
- Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.
- Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.
- Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna de l’Ajuntament i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

- Crear un espai on els tècnics i tècniques que treballen en aquest àmbit puguin compartir experiències, neguits reptes.
- Detectar necessitats dels serveis de suport a les comunitats de veïnat durant el període de confinament, i començar a treballar per donar-hi resposta.
- Detectar noves formes d’organització veïnal i de quin forma ho treballen els serveis de suport a les comunitats de veïns.
- Començar a treballar amb noves eines i metodologies amb els tècnics i tècniques locals, creant nous espais de treball virtuals i noves maneres de comunicar-nos i cooperar.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

• Formar el personal mediador dels serveis de mediació ciutadana dels ens locals en aspectes concrets de la seva pràctica professional.
• Crear un espai per al personal mediador on puguin conèixer-se i intercanviar experiències i coneixements.
• Recollir el contingut d’aquest coneixement per tal que compartir-lo posteriorment.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

* Acompanyar als mediadors i mediadores en el seu treball diari (espai de cura).
* Compartir el que s’està fent des dels Serveis de Mediació Ciutadana i la visió de futur.
* Definir un marc comú en l’abordatge dels conflictes de convivència mitjançant la mediació ciutadana.
* Acompanyar en el procés de fer mediacions en línia.
* Promoure la millora continua de la qualitat dels serveis de mediació.
* Aavorir la coneixença entre els/les professionals dels diferents serveis.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

- Posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors
- Fer anàlisi en clau d’oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d’un territori
- Promoure el treball interdepartamental dins l’administració local, aprofitant els objectius de cada servei

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.
• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.
• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.
• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.
Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI
Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements sobre la LGTBIfòbia.

Aprofundir en les temàtiques específiques de la LGTBI.

Aportar experiències innovadores, amb propostes de noves linies de treball.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

• Impulsar la millora dels serveis de mediació ciutadana
• Reflexionar entorn els reptes del món local en relació a les polítiques de mediació ciutadana sobre la base de dades comparades dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

Jornada anual de reflexió i actualització entorn a les polítiques públiques en l'àmbit de la convivència, la diversitat i les no discriminacions

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Analitzar la construcció del problema social en relació als joves i l’espai públic

- Donar eines d’anàlisi interseccional i d’agència per a visibilitzar realitats ocultes

- Detectar oportunitats i ressonàncies educatives, culturals i comunitàries

- Donar eines per a l’acció socioeducativa amb joves a l’espai públic

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.

Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.

Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

• Aportar coneixements legals bàsics sobre l’ocupació.
• Abordar l’ocupació des d’una perspectiva de la convivència, la mediació i la resolució alternativa de conflictes.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Oferir un marc general per comprendre en què consisteix la intersexualitat/DSD.
- Resoldre dubtes i interrogants varis al voltant de la “I”/DSD.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat
• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.
• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions.
• Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.
• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.
• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.
• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Comprendre el marc legal dins de les polítiques d'immigració estatals, autonòmiques i locals.

- Conèixer el primer accés del ciutadà estranger a la residencia i les seves modalitats.

- Aprendre sobre la vulnerabilitat social dins de la normativa d'estrangeria.

- Conèixer els aspectes sobre la renovació de les autoritzacions de les residències.

- Adquirir coneixement envers la normativa d'estrangeria post COVID: principals modificacions legals produïdes i afectació als diferents procediments.

Videoformació
Durada
15 h
Acció formativa

- Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.
- Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.
- Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.
- Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.
- Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.
- Aprofundir en la implementació de les MASE.
- Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Reflexionar sobre què cal fer en espais competencials poc definits tenint present el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
Donar a conèixer la utilitat i funcionament d’eines creades per donar suport al personal municipal.
Contrastar les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

* Familiaritzar-se amb l'ús de Les eines de videoformació pel treball

* Adquirir eines teòrico-pràctiques per abordar mediacions i facilitacions amb mitjans tecnològics

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.

- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.

- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere

- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.

- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

- Actualitzar la formació i la forma de treballar i gestionar els casos excepcionals i vulnerables que arriben des dels serveis socials o des dels diferents serveis de l' Administració.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Dotar d' unes eines bàsiques que permetin la identificació des dels diferents serveis de l' Administració i molt especialment des dels serveis socials i dels serveis d'atenció a immigrants dels possibles casos de tràfic de persones.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte

- Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.

- Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.

- Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Videoformació
Durada
17 h
Acció formativa

* Compartir pràctiques per diferents supòsits

* Posar en practica tècniques restauratives

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

• Informar sobre què s’entén per Racisme, Xenofòbia i Delictes d’odi.
• Facilitar elements per a la comprensió tècnica d’aquesta realitat.
• Promoure, des de la gestió local, la millora de les relacions de veïnatge i la convivència.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

• Introduir l'àmbit de les discriminacions.
• Facilitar un marc d'interpretació que ajudi a la pràctica.
• Orientar sobre polítiques i actuacions davant discriminacions per motiu d'rigen, classe social i/o ètnia i religió, principalment.
• Conèixer atribucions i competències des del món local per fer-hi front.
• Promoure un espai tècnic d'intercanvi per generar coneixement compartit al voltant d'aquest tema.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.

- Reflexionar sobre els delictes i altres manifestacions d’odi, i el seu impacte a la societat catalana.

- Reflexionar sobre la les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores.

- Conèixer com actuar i obtenir eines de resposta al racisme quotidià com un mecanisme de visibilització i de identificació de problemàtiques

Videoformació
Durada
7 h
Acció formativa

• Aportar coneixements sobre com incorporar la perspecva interseccional, integrant els diferents eixos de discriminació en les polítiques públiques: gènere, orientació sexual, origen, edat, religió, diversitat funcional, classe social, etc.
• Reflexionar sobre una nova metodologia i pràctica de treball per abordar qüestions socials. Experiències existents
• Revisar què fem i com ho fem
• Orientar sobre pautes de treball en clau interseccional

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

• Donar a conèixer experiències del territori en la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.
• Donar a conèixer als tècnics metodologies innovadores en el treball a les comunitats de veïnes i veïns pel que fa a la promoció de la convivència.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Reflexionar respecte als eixos de diversitat (cultural, de gènere, de classe, d’edat) i algunes de les dinàmiques de discriminació / opressió que es generen en el nostre context (específicament en un marc d’emergència econòmica i social en temps de Covid)

- Incorporar una mirada intercultural i interseccional a les actuacions locals dels equips professionals

- Fomentar la proposta proactiva d’actuacions de promoció de la convivència i l’antirracisme a la localitat amb els reptes actuals.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

• Identificar situacions que compliquen l’escolta professional dins la mediació.
• Establir mecanismes per poder treballar un vincle de proximitat en intervencions complexes
• Diferenciar els fets que ens relaten les parts, de com els afecta emocionalment.
• Establir mecanismes per la cura i prevenció dins la feina dls professionals de la mediació.
• Entrenar recursos per apropar-se adientment a la feina mediadora

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

* Reflexió sobre els nous reptes que es presenten al món local i als serveis de mediació en relació a la convivència i l’actuació en l’àmbit comunitari en temps de COVID i post-COVID.

* Presentació de les conclusions de l’informe dels 10 anys del cercle dels serveis de mediació ciutadana.
* Posicionament de la Diputació de Barcelona com un agent de pes en mediació ciutadana.

Videoformació
Durada
2 h