Projectes de millora energètica

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.

Proporcionar l'ABC de cada tecnologia.
Identificar les dades mínimes necessàries per estudiar la viabilitat de les instal·lacions.
Conèixer els tràmits i procediments de legalització de les instal·lacions.
Exposar la normativa actualment vigent en l’àmbit de l’autoconsum.
Proporcionar eines de càlcul simplificades per calcular les diferents instal·lacions, així com consells pràctics a l'hora de decidir ubicació i disseny.

Videoformació i en línia
Durada
15 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.

- Conèixer quins són els aspectes més importants alhora de decidir quins tipus d’enllumenat instal·lem al nostre municipi (materials, característiques i distribució).
- Saber quins han de ser els requisits mínims a contemplar en els plecs de condicions dels contractes de manteniment de l’enllumenat.

Videoformació amb aula virtual
Durada
8 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible,11 Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer i utilitzar l'eina HULC per a la certificació d'edificis.

Videoformació i en línia
Durada
15 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.

- Conèixer els consums i costos energètics elèctrics del parc d’edificis existents i com obtenir la seva corba de consums.
- Aparells de telemesura i teleconsum. Descarrega de dades de comptador.
- Optimització de tarifes elèctriques. Potència amb períodes punta, pla i vall. Tipus de tarifes. Aplanament de la corba de consums.
- Càlcul d'instal·lacions d’energia solar fotovoltaica amb autoconsums.
- Càlcul d'instal·lacions d’autoconsum amb biomassa.
- Redacció d’un projecte fotovoltaic.

Presencial
Durada
24 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

- Conèixer i fer un ús bàsic de l'eina gratuïta DIALUX per planificar, calcular i visualitzar la il·luminació de les zones interiors i exteriors

Videoformació i en línia
Durada
13 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11 Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Els alumnes hauran de ser capaços de realitzar el seu propi mapa lumínic a partir de les eines amb préstec i de les eines gratuïtes com google earth.

Videoformació amb aula virtual
Durada
8 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.

- Donar a conèixer els paràmetres de qualitat mínims que han de complir les instal·lacions d’enllumenat públic.
- Aprendre quines eines estan a disposició dels tècnics municipals per a conèixer la qualitat de les seves instal·lacions i projectes.
- Saber aplicar aquests paràmetres a les solucions lumíniques escollides.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

- Conèixer la normativa actual.
- Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
- Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
- Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici.
- Veure casos reals.

Presencial
Durada
25 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

- Conèixer els consums i costos energètics del parc d’edificis existents i les tecnologies renovables instal·lades.
- Conèixer els materials constructius dels edificis municipals existents i les seves mancances a nivell energètic.
- Aprendre les possibilitats de reducció dels consums energètics municipals amb mesures de conscienciació i telecontrol.
- Aprendre les possibilitats de rehabilitació / construcció d’edificis municipals amb materials ecològics i energies renovables.
- Conèixer les eines de simulació dinàmica per a la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies per optimitzar el disseny de l’edifici.
- Conèixer els problemes amb l’envolupant de l’edifici: ponts tèrmics, de la seva continuïtat a l’obra i com calcular-los.
- Sistemes d’estanquitat a l’aire i de regulació del vapor d’aigua disponibles al mercat.
- Aprendre les importants millores de confort, temperatura i qualitat de l’aire amb la incorporació de les tècniques NZEB.
- Adaptació dels Standard LEED, PASSIVHAUS... en els nostres municipis
- Elaborar estudis de viabilitat.
- Aprendre dels exemples i de les visites de instal·lacions executades.

Videoformació i en línia
Durada
17 h