Projectes de millora energètica

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.

. Proporcionar l'ABC de cada tecnologia.
. Identificar les dades mínimes necessàries per estudiar la viabilitat de les instal·lacions.
. Conèixer els tràmits i procediments de legalització de les instal·lacions.
. Exposar la normativa actualment vigent en l’àmbit de l’autoconsum.
. Proporcionar eines de càlcul simplificades per calcular les diferents instal·lacions, així com consells pràctics a l'hora de decidir ubicació i disseny.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Conèixer el marc normatiu, conceptes bàsics i l’àmbit de l’eina
. Aprendre a definir les característiques constructives de l’edifici
. Aprendre a definir els sistemes actius i a definir mesures de millora
. Singularitats de definició per a edificis terciaris.

Videoformació + en línia
Durada
15,5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica

. Conèixer quins són els aspectes més importants alhora de decidir quins tipus d’enllumenat instal·lem al nostre municipi (materials, característiques i distribució).
. Saber quins han de ser els requisits mínims a contemplar en els plecs de condicions dels contractes de manteniment de l’enllumenat.

Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 11 Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

. Conèixer i utilitzar l'eina HULC per a la certificació d'edificis.

Videoformació + en línia
Durada
15,5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Conèixer i fer un ús bàsic de l'eina gratuïta DIALUX per planificar, calcular i visualitzar la il·luminació de les zones interiors i exteriors.

Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Donar a conèixer la normativa de referencia.
. Capacitar als tècnics en l'ús de l'eina Dialux per a la realització d'anàlisis complexes d'enllumenat exterior.
. Donar els coneixements necessaris per ser competent alhora d'entendre els informes rebuts per part d'empreses d'enllumenat externes.

Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11 Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

. Els alumnes hauran de ser capaços de realitzar el seu propi mapa lumínic a partir de les eines amb préstec i de les eines gratuïtes com google earth.

Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer els consums i costos energètics del parc d’edificis existents i les tecnologies renovables instal·lades.
. Conèixer els materials constructius dels edificis municipals existents i les seves mancances a nivell energètic.
. Aprendre les possibilitats de reducció dels consums energètics municipals amb mesures de conscienciació i telecontrol.
. Aprendre les possibilitats de rehabilitació / construcció d’edificis municipals amb materials ecològics i energies renovables.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per a la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies per optimitzar el disseny de l’edifici.
. Conèixer els problemes amb l’envolupant de l’edifici: ponts tèrmics, de la seva continuïtat a l’obra i com calcular-los.
. Sistemes d’estanquitat a l’aire i de regulació del vapor d’aigua disponibles al mercat.
. Aprendre les importants millores de confort, temperatura i qualitat de l’aire amb la incorporació de les tècniques NZEB.
. Adaptació dels Standard LEED, PASSIVHAUS, etc. en els nostres municipis.
. Elaborar estudis de viabilitat.
. Aprendre dels exemples i de les visites de instal·lacions executades.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h