Projectes de millora energètica

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Conèixer el marc normatiu, conceptes bàsics i l’àmbit de l’eina
. Aprendre a definir les característiques constructives de l’edifici
. Aprendre a definir els sistemes actius i a definir mesures de millora
. Singularitats de definició per a edificis terciaris.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Conèixer i fer un ús bàsic de l'eina gratuïta DIALUX per planificar, calcular i visualitzar la il·luminació de les zones interiors i exteriors.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Donar a conèixer la normativa de referencia.
. Capacitar als tècnics en l'ús de l'eina Dialux per a la realització d'anàlisis complexes d'enllumenat exterior.
. Donar els coneixements necessaris per ser competent alhora d'entendre els informes rebuts per part d'empreses d'enllumenat externes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Conèixer els aspectes més rellevants a tenir en compte per tal d’establir els criteris lumínics, de servei i d’actuació en relació a l’enllumenat públic.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Prendre consciència de la importància de fer un bon manteniment de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a optimitzar-ne el seu rendiment.
• Aprendre quines actuacions i amb quina temporalitat s’han d’incloure en un pla de manteniment.
• Treure el màxim profit de les instal·lacions solars fotovoltaiques.
• Conèixer casos pràctics
• Com comunicar la transició energètica entre la ciutadania.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Capacitar els tècnics municipals i els gestors dels equipaments en la realització d’un bon manteniment de les seves calderes de biomassa.
• Treure el màxim rendiment de les calderes de biomassa.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h