Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Definició

Dissenyar propostes d'ordenació urbanística d'un territori determinat i analitzar i valorar les necessitats de la població i les implicacions en el desenvolupament econòmic i social de la zona, en el medi, en la mobilitat, etc. Crear directrius o criteris de planificació urbanística que serveixin per a una ordenació territorial sostenible.

La competencia implica ...
Normativa reguladora de l'ordenació urbanística.
Legalitat urbanística i dret urbanístic.
Classificació i qualificació del sòl.
Desenvolupament de projectes urbanístics.
Valoracions urbanístiques.
Planejament i gestió urbanística.
Expropiacions urbanístiques.
Delineació, dibuix tècnic i elaboració de plànols.
Operacions topogràfiques.
Càlcul estructural.
Paisatgística urbana.

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents actes urbanístics subjecte a llicència urbanística i comunicació prèvia
.
-Conèixer el procediment administratiu d’atorgament d’una llicència urbanística i les seves casuístiques.
-Conèixer la utilització del règim de comunicació prèvia com a alternativa a les obres menors i d’escassa entitat a la llicència urbanística
.
-Assolir i concretar les diferents casuístiques d’actes urbanístics subjectes a llicència urbanística i comunicació prèvia mitjançant la redacció d’una ordenança municipal.
-Saber relacionar i tramitar les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies amb les activitats.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística, sistema per reparcel·lació, expropiació i introducció a les valoracions urbanístiques.
• Assolir la capacitació suficient per a l'exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements bàsics de l'urbanisme: marc regulador, principis generals, conceptes bàsics de l'urbanisme i l'acció urbanística de l'ens local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
• Assolir la capacitació suficient per a l'exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
• Assolir la capacitació suficient per a l'exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Canal
Videoformació
Durada
11,3 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l'ús del sòl i subsol i en la protecció de la legalitat urbanística.
• Assolir la capacitació suficient per a l'exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d'actualitat en relació a l'urbanisme local i a altres matèries concurrents.
• Actualitzar-se en el coneixement en l'àmbit de l'urbanisme.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
17,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer novetats o bones pràctiques de la GSHUA.
2. Espai d'intercanvi d'experiències.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Espai d'intercanvi d'experiències.
• Donar a conèixer novetats o bones pràctiques de la GSHUA.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixement d'una novetat urbanística i la seva aplicació.
• Adquirir coneixement d'un aspecte concret en matèria d'urbanisme.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i resoldre casos pràctics a les temàtiques urbanístiques.
• Assolir un enfoc pràctic i aplicat dels continguts teòrics impartits en altres accions formatives en matèria d'urbanisme.
• Participar en un espai d'Intercanvi de coneixements i experiències entre professionals de l'àmbit.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h