Acció formativa del BAF
Com gestionem les llicències i comunicacions prèvies d'obra a l'Ajuntament? Espai 5.000
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
- Treballar a ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació
Durada:
6.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   6.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
10
| Màxim  
12
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Col·lecció: Espai 5.000
Descriptor:
Objectius

- Conèixer els diferents actes urbanístics subjecte a llicència urbanística i comunicació prèvia
.
-Conèixer el procediment administratiu d’atorgament d’una llicència urbanística i les seves casuístiques.
-Conèixer la utilització del règim de comunicació prèvia com a alternativa a les obres menors i d’escassa entitat a la llicència urbanística
.
-Assolir i concretar les diferents casuístiques d’actes urbanístics subjectes a llicència urbanística i comunicació prèvia mitjançant la redacció d’una ordenança municipal.
-Saber relacionar i tramitar les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies amb les activitats.

Continguts
- La llicència urbanística com a títol habilitant per a l’edificació o realització d’obres: procediment.
- La comunicació prèvia com a règim alternatiu a la llicència urbanística en les obres menors i d’escassa entitat.
- Elaboració i aprovació de l’ordenança municipal d’atorgament de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies: tramitació, aspectes a tenir en compte, concreció dels actes urbanístics.
- Relació de les llicències d’obra i actes de naturalesa urbanística amb la tramitació de les activitats amb incidència ambiental, escassa incidència ambiental i innòques.
Metodologia d'impartició
Presentació a cada sessió de powerpoint-transparències dels aspectes principals i realització casos pràctics i posada en comú experiència dels assistents.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió eficient dels recursos públics
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió administrativa
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió administrativa
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic