Vigilància i seguretat
Definició

Dur a terme les activitats necessàries destinades a garantir la protecció i seguretat de les persones, les instal·lacions i els béns de la organització, mitjançant els procediments, les directrius i la normativa vigents.

La competencia implica ...
Polítiques i directrius organitzatives en matèria de seguretat de persones, equips i materials.
Elements passius i actius de seguretat en la vigilàcia i el control d'accessos.
Operatives de seguretat i protocols d’actuació en matèria de seguretat.
Primers auxilis.

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2127.jpg

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat privada o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.
El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institucions locals del nostre territori. Aquest primer volum analitza els seus orígens i la seva història, funcions, marc legal i competències i quina és la realitat d’avui en dia d’aquest cos de seguretat.

Tipus de recurs
Recull d'escrits
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2126.jpg

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat priva-da o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institu-cions locals del nostre territori. Aquest segon volum descriu les diverses funcions que exerceixen les policies locals al nostre pais i les operatives que apliquen els agents d'aquests cossos de seguretat per tal d’acomplir les tasques i funcions que tenen assignades.

Tipus de recurs
Recull d'escrits
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre els diferents conceptes de la protecció jurídica del menor d'edat, des d'una perspectiva multidisciplinària.-Identificar el marc normatiu bàsic de referència per a l'atenció del meor. -Conèixer l'actuació dels diferents organismes que intervenen en la protecció del menor.. Aplicar el tractament policial operatiu i els procediments a seguir en actuacions amb menors.-Conèixer el tractament diferenciat que s'ha de donar al menor d'edat en la intervenció policial, identificació, detenció, etc.-Identificar la normativa aplicable en l'actuació amb menors.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els entorns i elements patrimonials bàsics amb continguts avançats sobre riscos patrimonials i estratègies d’actuació
- Identificar i avaluar el patrimoni històric
- Comprendre la importància històrica i cultural del patrimoni, la seva evolució i els diferents tipus de béns culturals
- Conèixer bones pràctiques en la protecció i conservació del patrimoni històric
- Aprendre a preparar-se i respondre a emergències i desastres naturals o provocats per l'ésser humà que puguin afectar el patrimoni històric
- Comprendre la importància de la sensibilització i educació pública en la protecció del patrimoni històric així com la col·laboració i cooperació entre diferents actors com altres cossos de seguretat, autoritats locals, institucions culturals, etc. en la protecció del patrimoni històric
- Comprendre la importància de l'ètica i la legalitat en la protecció del patrimoni històric

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les reformes normatives que afecten als vigilants
.
- Saber delimitar les funcions i tasques dels vigilants.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber diferenciar una targeta de mobilitat reduïda autèntica d'una reproducció digital, i els passos a seguir en cada cas

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir els coneixements jurídics i les habilitats tècniques necessaries per dur a terme les funcions de policia que la llei atribueix a la categoria de vigilant municipal. ­Valorar la finalitat i la importància de la policia administrativa ­Identificar i comprendre els diferents elements que defineixen el procediment administratiu implicats en l’actuació dels vigilants municipals­Comprendre la singularitat de la intervenció del vigilant municipal en els diferents àmbits d’actuació de la policia administrativa: ­Confeccionar els principals documents policials implicats en l’actuació del vigilant municipal­Identificar els elements que determinen una correcta actuació del vigilant municipal en la seva relació amb la ciutadania­Analitzar les principals actuacions d’intervenció comunitària del vigilant municipal com afavoridor de la convivència i el civisme al municipi

Canal
Presencial
Durada
16,0 h