Vigilància i seguretat

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat privada o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.
El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institucions locals del nostre territori. Aquest primer volum analitza els seus orígens i la seva història, funcions, marc legal i competències i quina és la realitat d’avui en dia d’aquest cos de seguretat.

Recull d'escrits
Format
Material descarregable
Agrupació
Temes de seguretat
Recurs

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat priva-da o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institu-cions locals del nostre territori. Aquest segon volum descriu les diverses funcions que exerceixen les policies locals al nostre pais i les operatives que apliquen els agents d'aquests cossos de seguretat per tal d’acomplir les tasques i funcions que tenen assignades.

Recull d'escrits
Format
Material descarregable
Agrupació
Temes de seguretat
Acció formativa

Els continguts del programa han de permetre a l'alumne donar una primera resposta davant tot tipus de situació d'emergència que es pugui donar al museu i que afecti tant a l'edifici i col.leccions, com als visitants i a les persones que hi treballen. També li han de permetre preveure i analitzar els riscos potencials d'aquests elements i implementar mesures per a evitar-los.Els continguts del programa permeten acreditar els requisits de formació dels vigilants de sala necessaris per a la inscripció al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya.

Presencial
Durada
12,0 h