Actuació policial amb menors

Acció formativa

Actuació policial amb menors

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Àmbit de la Protecció Jurídica dels menors: Marc normatiu bàsic. Situacions de desprotecció, risc i desemparament. Xarxa pública de protecció. Organització bàsica. Auxili judicial i policial. Mesures de protecció.- Àmbit de la Responsabilitat penal dels menors d'edat: Normativa aplicable. A qui: qui és menor. Identificació. Indocumentats. Detenció de menors. Drets del menor des del moment de la seva detenció. Casos especials: menors detinguts conjuntament amb majors d’edat, majors detinguts per fets realitzats quan eren menors d’edat. Fiscalia de menors i Jutjat de Menors.

- Comprendre els diferents conceptes de la protecció jurídica del menor d'edat, des d'una perspectiva multidisciplinària.-Identificar el marc normatiu bàsic de referència per a l'atenció del meor. -Conèixer l'actuació dels diferents organismes que intervenen en la protecció del menor.- Aplicar el tractament policial operatiu i els procediments a seguir en actuacions amb menors.-Conèixer el tractament diferenciat que s'ha de donar al menor d'edat en la intervenció policial, identificació, detenció, etc.-Identificar la normativa aplicable en l'actuació amb menors.

El docent desenvoluparà els continguts teòrics i conceptuals i tot seguit, els participants exposaran les diferents situacions que es troben habitualment a la seva realitat professional relacionades amb els continguts teòrics explicats a classe. Es desenvoluparan exercicis aplicats a situacions o casos proposats pels participants. Es comentaran i valoraran col·lectivament les diferents formes de treball d'altres equips policials comparant-ho amb les explicacions rebudes durant el curs.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Vigilant Vigilància i seguretat