Arquitecte tècnic
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTEDT002
Missió
Assumir les tasques d'ordenació i direcció de l'execució d’obres i donar suport tècnic als seus superiors de l’àmbit en matèria de la seva especialitat per a la consecució dels objectius fixats per la corporació, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Assessorar, donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant en l'àmbit intern dins de la pròpia corporació, com en l'àmbit extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.

2. Realitzar la tramitació derivada dels projectes d'urbanització i donar suport a l'arquitecte de la corporació.

3. Elaborar estudis i informes tècnics de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin així com valoracions i inspeccions dels projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà de l'àmbit.

4. Desenvolupar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes assumint totes aquelles tasques que d'aquesta activitat es derivin.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau