Inspector consum
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic auxiliar
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTAAC002
Missió
Desenvolupar les actuacions necessàries per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis compleixin els deures, les prohibicions i les limitacions que estableix la normativa dels diversos sectors d'activitat econòmica, l'incompliment de la qual pot lesionar els interessos generals protegits per la llei de la persona consumidora.
Funcions generals
1. Investigar les irregularitats normatives en matèria de consum per tal de comprovar el seu abast, les causes i les responsabilitats dels presumptes autors.

2. Emetre informes complementaris relatius a les seves actuacions.

3. Informar els empresaris sobre el compliment de la normativa que els pugui afectar i advertir els inspeccionats de les irregularitats observades i requerir que facin les modificacions necessàries en els terminis adequats.

4. Proposar als òrgans competents les mesures adequades a les irregularitats constatades i col·laborar en la seva execució.

5. Elaborar informes relatius a l'adequació normativa dels diferents sectors i col·laborar en els procediments administratius sancionadors en matèria de consum.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau