Endeutament i tutela financera

Acció formativa

Endeutament i tutela financera

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
15 h
Presencial
0 h
Videoformació
3,0 h
Treball virtual
12 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció, marc legislatiu, operacions crèdit a llarg termini, operacions crèdit a curt termini.ICAL, novetats legislatives, la tutela financera.Introducció d'operacions, operativa comptable i consulta, generació de models i llistats.

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer