Control financer

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aprendre a confeccionar el Compte General de l'Entitat i analitzar els diferents retiments que correspon fer de la liquidació i el Compte General, segons la normativa vigent.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
13 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat.
Poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Videoformació amb aula virtual
Durada
11 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat, poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la informació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la
informació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.
Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Presencial
Durada
5 h