Control financer

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aprendre a confeccionar el Compte General de l'Entitat i analitzar els diferents retiments que correspon fer de la liquidació i el Compte General, segons la normativa vigent.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat.Poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Videoformació amb aula virtual
Durada
11,0 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat, poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la informació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar lainformació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Presencial
Durada
5,0 h