La gestió del Dret d'accés a la informació pública als ens locals

Acció formativa
La gestió del Dret d'accés a la informació pública als ens locals
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
Tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 8,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

. Concepte del dret d'accés a la informació pública
. Supòsits d'inadmissió
. Límits al drets d'accés
. Terminis de tramitació dels expedients de dret d'accés
. Motius de suspensió
. Com impacta la protecció de dades de caràcter personal i els interessos de tercers al dret d'accés
. Resolució i recursos.

. Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals.
. Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració