Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

Acció formativa

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Marc jurídic regulador.. Diferents ordenances municipals: Horaris de tancament dels locals de pública concurrència.Els fulls de reclamació/denúncia. Obligacions, models, tramitació a seguir.El dret d’admissió.. Protocol general d’inspecció d’un local de pública concurrència.Inspecció en l’àmbit de la situació administrativa del local (llicències i/o autoritzacions municipals).Inspecció en l’àmbit de les condicions de seguretat (memòria tècnica del local).Inspecció en l’àmbit de les condicions higiènic-sanitàries.Inspecció en l’àmbit de les condicions específiques de l’activitat. Normativa jurídica específica reguladora de les activitats més habituals que són objecte d’inspecció.. Casos pràctics d’actuacions policials.

. Conèixer les normatives genèriques que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció administrativa d’inspecció i vigilància dels locals de pública concurrència.. .Conèixer els procediments d’actuació en la matèria

Exposició teòrica amb desenvolupament i discussió de supòsits pràctics d'aplicació habitual.
Proves d’aprenentatge
Es passarà als assistents una prova objectiva per valorar l'assoliment dels objectius.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial administrativa i mediambiental