Actuació policial administrativa i mediambiental

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Donar a conèixer la inspecció policial en l'àmbit de la seguretat alimentària.
Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

- Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.
- Saber efectuar el control sanitari d’aliments en el transport i en els establiments minoristes d’alimentació
- Conèixer les mesures correctores aplicables.
- Saber aplicar els coneixements tècnics en l’àmbit de la seguretat alimentària necessaris per a desenvolupar les funcions de la policia local.
- Identificar els aspectes legals, actes, protocols i procediments relatius a la higiene dels productes alimentaris.
- Conèixer les deficiències i les condicions de risc sanitari

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

-Dotar als assistents dels coneixements i eines bàsics per a determinar si un document de trànsit, d'identitat o de viatge, presenta indicis de falsificació.
-Dotar als assistents dels coneixements bàsics per a intervenir amb Targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat en la seva vessant penal i administrativa.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.
- Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipalsque regulen aquestes activitats.
- Saber dur a terme els diferents tipus d'inspecció.
- Ser capaços d'identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
1. Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.
1.1. Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipals que regulen
aquestes activitats.
1.2. Saber dur a terme els diferents tipus d'inspecció.
1.3. Identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Identificar i interpretar la normativa ambiental aplicable de competència per les policies locals, en les temàtiques que els són competència, i aplicar els procediments adequats a cada cas.
- Elaboració de la documentació i procediments d’intervenció necessàries en les diverses actuacions.
- Comunicació vers a la ciutadania. Orientar en tècniques d’intervenció policial.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer les normatives genèriques que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció administrativa d’inspecció i vigilància dels locals de pública concurrència.
- . Conèixer els procediments d’actuació en la matèria

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Adquirir uns coneixements generals bàsics sobre la contaminació acústica.
- Conèixer la normativa vigent relacionada amb la contaminació acústica.
- Conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre.

Presencial
Durada
16 h