Gestió de serveis d'habitatge
Definició

Disseny, desenvolupament i gestió de serveis d'habitatge a la ciutadania (oficines, borses i altres) i de programes i actuacions locals relacionades, amb l'objectiu de fomentar l'accés assequible a l'habitatge, dinamitzar el mercat de lloguer, mobilitzar l'ocupació del parc vacant i promocionar el manteniment i la rehabilitació del parc existent.

La competencia implica ...
Normativa vigent sobre habitatge. Polítiques d'habitatge al món local. Plans i programes d'habitatge. Mobilització del parc vacant i lloguer assequible. Mesures de foment de la rehabilitació i manteniment del parc edificat. Rehabilitació energètica. Programes socials d'habitatge. Habitatge amb protecció oficial. Gestió de borses de lloguer. Intermediació en cas de sobreendeutament de l'habitatge (hipotecari i d'arrendaments). Intermediació en temes de sobreendeutament i mediació en comunitats de propietaris, barris, etc.

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir una visió completa de la normativa vigent en matèria d'arrendaments urbans, tenint en compte la necessitat de coneixements teòrics i la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Adquirir una visió completa de la normativa vigent en arrendaments urbans, tenint en compte la necessitat de coneixements teòrics i la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l'habitatge i la seva regulació.
• Aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals

Canal
Presencial
Durada
60,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l'habitatge i de la seva regulació.
• Aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació, més pràctica, des de la perspectiva dels serveis locals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
42,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i participar en un espai d’intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d’habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.
• Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.
• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement
• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària.
• Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària.
• Conèixer aspectes específics i d'actualitat.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir una visió global dels diferents elements i agents que intervenen en la gestió del parc d'habitatges de titularitat municipal, des de la seva adquisició fins a la seva posada a disposició de la ciutadania, donant eines per conèixer i afrontar la seva gestió integral amb un enfocament teòric i, essencialment, pràctic i des de la perspectiva dels serveis locals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer, a nivell bàsic, les polítiques públiques en matèria d'habitatge que es poden dur a terme des de l'àmbit local, descrivint tant la normativa sectorial que regula l'habitatge com les eines i instruments de que disposen els ens locals per a programar, desenvolupar i gestionar les actuacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant les emergents com les estructurals) i, en definitiva, en totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant les emergents com les estructurals) i en totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Canal
Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els coneixements necessaris sobre la Llei de propietat horitzontal en allò referent a l'adopció d'acords, majories necessàries i impugnació d'acords; sobretot per obres de conservació i rehabilitació de l'edifici en el sí de les Juntes de propietaris de comunitats en règim de propietat horitzontal.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental, així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h