Gestió de serveis d'habitatge

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Adquirir una visió completa de la normativa vigent en matèria d'arrendaments urbans, tenint en compte la necessitat de coneixements teòrics i la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l'habitatge i de la seva regulació.
. Aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació, més pràctica, des de la perspectiva dels serveis locals.

Videoformació + en línia
Durada
42,0 h
Acció formativa

. Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement
. Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària.
. Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Adquirir una visió global dels diferents elements i agents que intervenen en la gestió del parc d'habitatges de titularitat municipal, des de la seva adquisició fins a la seva posada a disposició de la ciutadania, donant eines per conèixer i afrontar la seva gestió integral amb un enfocament teòric i, essencialment, pràctic i des de la perspectiva dels serveis locals.

Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa

. Conèixer, a nivell bàsic, les polítiques públiques en matèria d'habitatge que es poden dur a terme des de l'àmbit local, descrivint tant la normativa sectorial que regula l'habitatge com les eines i instruments de que disposen els ens locals per a programar, desenvolupar i gestionar les actuacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant les emergents com les estructurals) i en totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

. Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Videoformació
Durada
12,0 h