Mediació de consum
Definició

Ajudar a les parts a arribar per si mateixes a una solució extrajudicial satisfactòria d’un conflicte derivat d’una relació de consum, mitjançant el procediment regulat en el Decret 98/2014, de 8 de juliol , sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, tot proporcionant instruments i recursos per a que la ciutadania desenvolupi les seves capacitats en la gestió de conflictes amb altres.

La competencia implica ...
El marc legal: europeu, nacional i autonòmic en l’àmbit de consum. Les competències dels diferents nivells d’administració en matèria de consum. Drets i deures de les persones consumidores i usuàries. La xarxa de serveis de consum. Recepció i tramitació dels expedients de mediació als Serveis Públics de Consum dels ens locals. Sistemes alternatius de resolució de conflictes en consum (mediació i arbitratge). Redacció d’actes d’acord o desistiment. Protocols de treball en mediació. La naturalesa i tipus dels conflictes en les relacions de consum. El procés de mediació: preparació, desenvolupament i acords. Variables que intervenen en els processos de mediació. Habilitats i tècniques per a la mediació de conflictes de consum. Estratègies per a la gestió de la mediació en les relacions de consum i gestió de conflictes derivats (definició dels objectius mínims i màxims per a la mediació, etc. Campanyes i actuacions d’informació i sensibilització a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i les formes d’exercir-los. Experiències reeixides en mediació en consum.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado