Planificació i desenvolupament del teixit comercial

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Ajudar a les Tècniques i Tècnics Municipals de Comerç a transmetre com gestionar i adaptar el Procés Comercial dins de la Nova Normalitat. El nou escenari ha canviat moltes regles i eines, i cal dominar-les, saber adaptar-s’hi i aplicar-les en el dia a dia.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Oferir una visió àmplia del comerç urbà que permeti millorar el disseny i la implementació de les polítiques urbanes.
El curs va adreçat a totes aquelles persones que cerquin complementar la seva experiència pràctica amb una visió més teòrica del govern urbà i del comerç en el context contemporani. Es cerca que els assistents adquireixin una visió més integrada de la dinàmica urbana a partir de les activitats comercials i de consum.

El cas d’estudi utilitzat és Catalunya, amb especial èmfasi en la dinàmica municipal des d’una perspectiva multiescalar. En el moment d’entendre la dinàmica comercial i del consum, indefugiblement, l’anàlisi integra el procés regional i metropolità de Barcelona.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Donar eines al personal dels serveis tècnics en la seva tasca d’assessorament, en temàtiques especifiques amb el comerç en general, i en concret en l’artesania.
Es tracta doncs, de facilitar els elements claus a l’hora de bastir un model de negoci, proporcionant un major coneixement i visió de les activitats en el nostre àmbit, mitjançant l’aplicació del Bussiness Model Canvas.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Donar eines, metodologies i competències als tècnics i tècniques de comerç dels Ajuntaments per a la Gestió del Comerç Urbà dels municipis de més població de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar eines, metodologies i competències als tècnics i tècniques de comerç dels Ajuntaments per a la Gestió del Comerç dels municipis petits de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar als tècnics i tècniques municipals de comerç les eines d’anàlisi i pautes de treball que els permetin crear instruments de millora, dinamització i promoció del comerç urbà.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer de manera molt general la normativa reguladora del comerç a Catalunya i especialment els motius inspiradors de la mateixa mirant d’establir els principis rellevants de la norma.
Donar eines de suport per entendre bé l’esperit i la fonamentació de la normativa per dur a terme una aplicació de la mateixa amb fonament.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Dotar d’eines, metodologies i competències als tècnics de comerç i càrrecs electes dels ajuntaments per a una adequada dinamització i orientació dels artesans cap a una millora de la gestió empresarial, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.
- Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5,0 h