Planificació i desenvolupament del teixit comercial

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aprofundir en la normativa que afecta al sector comercial i les seves implicacions a l’àmbit municipal.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Donar eines al personal dels serveis tècnics en la seva tasca d’assessorament, en temàtiques especifiques amb el comerç en general, i en concret en l’artesania.  És tracta doncs, de facilitar els elements claus a l’hora de bastir un model de negoci, proporcionant un major coneixement i visió de les activitats en el nostre àmbit, mitjançant l’aplicació del Bussiness Model Canvas.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

• Identificar l'estructura comercial del territori i els elements clau per al desenvolupament comercial.
• Elaborar i programar un projecte d'actuacions de dinamització comercial.
• Conèixer els elements bàsics per a la gestió i aplicar les eines bàsiques per al seguiment i l'avaluació d'aquests.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

• Identificar l’estructura comercial del territori i els elements clau per al desenvolupament comercial.
• Elaborar i programar un projecte d’actuacions de dinamització comercial.
• Conèixer els elements bàsics per a la gestió i aplicar les eines bàsiques per al seguiment i l’avaluació d’aquests.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

• Conèixer iniciatives per a l’ocupació d’aquests tipus de locals.
• Plantejar estratègies de foment de l’ocupació dels locals buits.
• Compartir experiències de dins i fora de la província.
• Conèixer polítiques de regeneració comercial entorn del foment de l’ocupació d’aquest tipus de locals.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer noves formes de gestió i promoció del comerç urbà, mitjançant experiències i actuacions desenvolupades per ajuntaments, associacions de comerciants o de forma conjunta, per tal d'explorar i identificar noves línies d'actuació.

Facilitar l'intercanvi de coneixement i d'experiències entre els professionals dels serveis de comerç que disposen els ajuntaments.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Objectiu general:
Compartir experiències (accions) de comerç desenvolupades en el context de la pandèmia de coronavirus i impulsades pels ajuntaments o altres ens locals.
Objectius específics:
Conèixer noves formes de gestió i promoció del comerç urbà.
-Analitzar i valorar aquestes experiències per explorar la possibilitat d’implantació a d’altres territoris.
-Facilitar l'intercanvi de coneixement i experiències entre els/les professionals dels Ajuntaments

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

• Plantejar els objectius, línies estratègiques i instruments a utilitzar en la definició d’un projecte de dinamització.
• Definir eines per valorar, en funció de cada realitat, la implicació dels diferents actors, tant públics com privats.
• Definir diferents escenaris per a la gestió de la dinamització.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Identificar la importància de l'impacte acústic com a variable en el paisatge urbà.
- Adquirir coneixements rellevants sobre l'afectació acústica en el comerç urbà.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

• Intercanviar experiències de petits municipis amb poca oferta comercial que, mitjançant estratègies desenvolupades per l’ajuntament, aconsegueixen contenir la despesa en comerç i evitar la fuga a altres municipis amb més oferta comercial.
• Reflexionar sobre el futur d’aquest tipus de comerç i com hi podem incidir.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Adquirir eines i estratègies que facilitin una organització i gestió eficaç de les fires gastronòmiques i la seva consolidació.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Conèixer l’impacte de la planificació urbanística en la configuració del model comercial d’una ciutat.
- Identificar el paper i la utilitat dels instruments de planejament urbanístic i les ordenances municipals en el desenvolupament del model comercial.
- Compartir experiències municipals en relació amb la planificació urbanística i la seva aplicació en el territori.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats;
fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.

Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5 h