Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Definició

Elaborar, implementar i gestionar plans i programes de verificació i control d'activitats i establiments, seguint la normativa reguladora en la matèria.

La competencia implica ...
Marc normatiu general en matèria d'activitats.
Normativa sectorial de les activitats: aigua, residus, aire, accessibilitat, incendis, etc.
Normativa específica segons tipologia d'activitats: recreatives, activitats industrials, activitats ramaderes, activitats de gestió de residus, etc.
Protocols d'actuació a l'inspecció d'activitats i establiments.
Eines informatiques per a la gestió d'informació d'activitats i establiments.
Aspectes bàsics dels actes d'inspecció.
Tramitació d'expedients d'activitats.

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en les activitats.
• Actualització de la matèria.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir coneixements específics de la potestat sancionadora i, en especial, en l'àmbit de les activitats regulades.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s'estan treballant des de diferents àmbits.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa i regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el funcionament de la integració del gestor d'expedients municipals amb el GIA.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, incendis, plans d'autoprotecció.
• Adquirir coneixements sobre la diversa tramitació i el règim d'intervenció de les activitats segons la incidència i tipologia.
• Adquirir coneixements sobre els modelaris existents (instàncies, guies de tramitació, formularis) i eines de gestió municipal.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar les novetats de l'eina informàtica
• Gestor d'Informació d'Activitats (GIA)Fer intercanvi de coneixements i millora entre els usuaris de l'eina GIA.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h