Plans d'inspecció i verificació d'activitats

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en les activitats. - Actualització de la matèria.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Adquirir coneixements sobre la normativa d’aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s’estan treballant en els diferents àmbits. Normativa ambiental, entitats col·laboradores, Ramaderia, Turisme, Plans d’Autoprotecció, Protecció civil, Incendis, Espectacles públics i activitats recreatives, FUE, etc.• Adquirir coneixements per a la implantació de Plans de verificació d’activitats comunicades.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Conèixer els diferents actes urbanístics subjecte a llicència urbanística i comunicació prèvia
-Conèixer el procediment administratiu d’atorgament d’una llicència urbanística i les seves casuístiques
-Conèixer la utilització del règim de comunicació prèvia com a alternativa a les obres menors i d’escassa entitat a la llicència urbanística
-Assolir i concretar les diferents casuístiques d’actes urbanístics subjectes a llicència urbanística i comunicació prèvia mitjançant la redacció d’una ordenança municipal
-Saber relacionar i tramitar les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies amb les activitats

Videoformació
Durada
6,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Conèixer el funcionament de la integració del gestor d'expedients municipals amb el GIA

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

• Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, incendis, plans d'autoprotecció.• Adquirir coneixements sobre la diversa tramitació i el règim d'intervenció de les activitats segons la incidència i tipologia.• Adquirir coneixements sobre els modelaris existents (instàncies, guies de tramitació, formularis) i eines de gestió municipal.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre l’elaboració de plans d’inspecció i sobre l’execució dels plans.- Elaborar un pla de verificació d’activitats comunicades- Elaborar un programa de verificació d’activitats comunicades

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Identificar les novetats de l'eina informàtica Gestor d'Informació d'Activitats (GIA)Fer intercanvi de coneixements i millora entre els usuaris de l'eina GIA

Presencial
Durada
5,0 h