Plans d'inspecció i verificació d'activitats

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en les activitats.
. Actualització de la matèria.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir coneixements específics de la potestat sancionadora i, en especial, en l'àmbit de les activitats regulades.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Oferir coneixements específics de la potestat sancionadora i, en especial, en l'àmbit de les activitats regulades.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s'estan treballant des de diferents àmbits.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents actes urbanístics subjecte a llicència urbanística i comunicació prèvia
.
-Conèixer el procediment administratiu d’atorgament d’una llicència urbanística i les seves casuístiques.
-Conèixer la utilització del règim de comunicació prèvia com a alternativa a les obres menors i d’escassa entitat a la llicència urbanística
.
-Assolir i concretar les diferents casuístiques d’actes urbanístics subjectes a llicència urbanística i comunicació prèvia mitjançant la redacció d’una ordenança municipal.
-Saber relacionar i tramitar les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies amb les activitats.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Adquirir coneixements sobre la normativa i regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

Canal
Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el funcionament de la integració del gestor d'expedients municipals amb el GIA.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, incendis, plans d'autoprotecció.
• Adquirir coneixements sobre la diversa tramitació i el règim d'intervenció de les activitats segons la incidència i tipologia.
• Adquirir coneixements sobre els modelaris existents (instàncies, guies de tramitació, formularis) i eines de gestió municipal.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir una visió general de la gestió de les activitats regulades per tal que els participants adquireixin coneixements dels conceptes i dels procediments aplicables durant la vida de les activitats.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre l’elaboració de plans d’inspecció i sobre l’execució dels plans.
. Elaborar un pla de verificació d’activitats comunicades
. Elaborar un programa de verificació d’activitats comunicades.

Canal
Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar les novetats de l'eina informàtica
. Gestor d'Informació d'Activitats (GIA)Fer intercanvi de coneixements i millora entre els usuaris de l'eina GIA.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h