Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves
Definició

Definir, implantar i avaluar el conjunt de línies d’actuació que, interconnectades, han d’oferir als joves, a les seves famílies i als altres professionals, un procés sistemàtic de suport que els ajudi a afrontar de manera encertada la presa de decisions que els trànsits escolars i personals, en les diferents etapes evolutives de la vida els deparen; definint-les, a partir dels principis de prevenció, desenvolupament, visió holística i intervenció social.

La competencia implica ...
Estratègies d’implementació i desenvolupament de polítiques juvenils.
Fórmules existents de dinamització del col·lectiu jove, de participació juvenil i d’associacionisme.
Fonaments i marc regulador de l’orientació educativa.
Els programes d’orientació en els processos d’aprenentatge dels joves: fonaments, estructura, indicadors i experiències.
Orientació acadèmica i professional: fonaments, estructura, indicadors i experiències.
Orientació personal i presa de decisions: fonaments, estructura, indicadors i experiències.
Orientació familiar i comunitària i presa de decisions: fonaments, estructura, indicadors i experiències.
El procés de socialització juvenil.
Tècniques de suport: tutories, counseling, etc.
Els programes d’atenció a la diversitat.
Disseny curricular dels programes d’orientació educativa.
Tècniques de diagnòstic psicopedagògic.

43 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2688.jpg

L’avaluació intermèdia és la valoració i correcció del procés d’implementació i disseny del Pla Local de Joventut en marxa. Els materials inclosos en aquest recurs formatiu i la realització de les activitats que es proposen, et permetrà elaborar una avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut, introduir correccions i facilitar l’assoliment dels resultats previstos, abans de la seva finalització.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2689.jpg

Continguts d’accés obert i permanent en una pàgina Formawiki orientats a la realització de la diagnosi de la realitat i polítiques de joventut del propi municipi, com a fase inicial per la redacció d’un nou Pla Local de Joventut (PLJ).
Amb les descripcions, videocàpsul·les i exercicis podràs plantejar l’estructura i abast de la diagnosi de l’àmbit de joventut del teu municipi. Els continguts han estat elaborats pels professionals de l’Oficina del Pla Jove (OPJ), en sintonia amb els requeriments de la Direcció General de Joventut per a les diagnosis de PLJ.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Elaborar propostes d'acompanyament vivencial en les nostres activitats d'estiu.
▪ Emprar les activitats d'estiu com eina de diagnòstic i disseny de propostes anuals.
▪ Adquirir eines per incorporar la perspectiva de gènere en les nostres propostes d'estiu.
▪ Incorporar la mirada interseccional en les nostres propostes d'estiu.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Construir la resiliència individual.
▪Recordar, reforçar i ampliar tècniques de gestió emocional.
▪Conèixer i practicar metodologies grupals d’entrenament habilitats.
▪Entrenar metodologies de creació de vincle amb el col·lectiu.
▪Reduir l’estigmatització i el secretisme de forma responsable, eliminant els mites i informació errònia.
▪Establir serveis d’acompanyament segurs i confidencials.
▪Presentar nous recursos territorials disponibles.
▪Entrenar tècniques assertives de comunicació.
▪Facilitar l’abandonament de pensaments distorsionats.
▪Introducció al trauma i el seu abordatge des de una perspectiva no sanitària.
▪Treball de casos individuals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Construir la resiliència individual.
▪Recordar, reforçar i ampliar tècniques de gestió emocional.
▪Conèixer i practicar metodologies grupals d’entrenament habilitats.
▪Entrenar metodologies de creació de vincle amb el col·lectiu.
▪Reduir l’estigmatització i el secretisme de forma responsable, eliminant els mites i informació errònia.
▪Establir serveis d’acompanyament segurs i confidencials.
▪Presentar nous recursos territorials disponibles.
▪Entrenar tècniques assertives de comunicació.
▪Facilitar l’abandonament de pensaments distorsionats.
▪Introducció al trauma i el seu abordatge des de una perspectiva no sanitària.
▪Treball de casos individuals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Contribuir a l'apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
▪ Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels documents d'Avaluació intermèdia del PLJ, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia a les indicacions de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
50,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l’intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i comprendre els elements bàsics de la comunicació visual, el disseny gràfic i el cartellisme.
• Dominar les pautes per la realització de cartells, tríptics i fulletons.
• Conèixer el recursos de la distribució online.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.
• Oferir un espai de debat sobre la relació entre Serveis locals de joventut altres professionals en la promoció d’aquest tipus d’activitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les principals xarxes on passa més temps el públic jove
Connectar amb el to, llenguatge i humor que fan servir els i les joves a les xarxes
Aprendre estratègies específiques a Instagram per a connectar amb joves
Aprendre estratègies específiques a Tiktok per a connectar amb joves
Aprendre consells d’edició de vídeo per a Instagram i Tiktok

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les principals xarxes on passa més temps el públic jove
Connectar amb el to, llenguatge i humor que fan servir els i les joves a les xarxes
Aprendre estratègies específiques a Instagram per a connectar amb joves
Aprendre estratègies específiques a Tiktok per a connectar amb joves
Aprendre consells d’edició de vídeo per a Instagram i Tiktok

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Contextualitzar l’AEP i la multifactorialitat
2.Identificar les fonts d’informació
3.Aproximar la taxa AEP del territori
4.Dimensionar quantitativament i qualitativament les persones en risc d’AEP
5.Dimensionar quantitativament i qualitativament les persones en situació d’AEP
6.Definir els col·lectius a nivell local
7.Prioritzar els col·lectius d’intervenció
8.Visualitzar els perfils invisibles

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
• Reforçar el concepte de consciència emocional.
• Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
• Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
• Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

⦁ Facilitar eines als professionals per tal que puguin ajudar als i les joves a gestionar les emocions i aprendre a relacionar-se de manera positiva amb ellls mateixos i amb els altres.
⦁ Facilitar eines per a fomentar el desenvolupament integral dels i les joves mitjançant el joc.
⦁ Desenvolupar la capacitat d’observació dels professionals per ajudar a identificar les emocions, habilitats socials i necessitats dels joves durant el joc.
⦁ Adquirir habilitats per intervenir en situacions de conflicte que puguin sortir durant el joc.
⦁ Afavorir el vincle amb els i les joves.
⦁ Emfatitzar la connexió entre les competències socioemocionals i la millora de la convivència.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre l'entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
• Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic que participa del Programa Escolta Jove, mitjançant la capacitació en matèria d’acompanyament vivencial de joves.
• Preparar els i les professionals per donar suport, orientar i reforçar les trajectòries vitals de les persones joves amb les quals treballa.
• Oferir als i les professionals pautes i recursos per tal que puguin ajudar a les persones joves del seu territori.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
•Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
•Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal.
•Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
•Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
• Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
• Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal: el coaching i el mentoring.
• Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
• Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.
• Conèixer els materials fem tec!

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos amb pocs recursos.
• Conèixer la potencialitat de les apps de missatgeria com un element de comunicació dels serveis de joventut.
• Aprendre a analitzar la situació de la comunicació amb els i les joves a través de les xarxes socials al municipi: reptes, oportunitats, fortaleses i amenaces.
• Conèixer i seleccionar les eines i recursos més adequats per dissenyar un pla de comunicació a través de les xarxes socials adreçats a joves.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Comprendre l’entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
•Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer diferents eines d'edició de vídeos en línia i gratuïtes.
• Optimitzar el perfil del canal de vídeos d'un servei per a joves a Instagram.
• Aprendre com fer vídeos /programes amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube, tik tok, instagram, twitch, etc.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar els coneixements bàsics en matèria de mobilitat internacionals als i les professionals de la joventut que comencen a treballar en aquest àmbit (educació, pràctiques, programes, etc.).
Desenvolupar i aprofundir en les diferents matèries que ofereix la mobilitat internacional en l’àmbit de la joventut (treball, participació, viatges, etc.).
Capacitar als i les professionals de joventut amb l’autonomia necessària per poder resposta a les necessitats dels i les joves en els processos de mobilitat internacional.

Canal
Presencial + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels Plans locals de joventut, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia a les indicacions de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d'un PLJ.
• Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d'un PLJ i extreure'n les conclusions i els elements clau per a l'elaboració del disseny del PLJ.
• Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ.
• Conèixer la metodologia per incorporar l'avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.
• Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Contribuir a l'apoderament del personal tècnic que participa del Programa Escolta Jove, mitjançant la capacitació en matèria d'acompanyament vivencial de joves.
▪ Preparar els i les professionals per donar suport, orientar i reforçar les trajectòries vitals de les persones joves amb les quals treballa.
▪ Oferir als i les professionals pautes i recursos per tal que puguin ajudar a les persones joves del seu territori.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Contribuir a l'apoderament del personal tècnic que participa del Programa Escolta Jove, mitjançant la capacitació en matèria de medi obert.
▪ Preparar els i les professionals per donar suport, orientar i reforçar les trajectòries vitals de les persones joves amb les quals treballa.
▪ Oferir als i les professionals pautes i recursos per tal que puguin ajudar a les persones joves del seu territori.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels Plans Locals de Joventut, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia amb els requeriments de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
•Reforçar el concepte de consciència emocional.
•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
•Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.
• Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.
• Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Introduir les eines d’Intel·ligència Artificial (IA) i donar un marc normatiu i ètic des del qual treballar amb les persones joves.
Donar a conèixer als professionals de joventut les possibilitats que ofereixen els programes d’Intel·ligència Artificial generativa per al seu dia a dia a la feina.
Fomentar la innovació i la tecnologia en l’àmbit de la dinamització juvenil.
Capacitar als professionals que treballen amb joves per a orientar-los i guiar-los per a que puguin utilitzar la IA de manera segura.
Conèixer els contextos on els joves utilitzen eines d’IA.
Conèixer els riscos derivats de l’ús d’aquesta tecnologia.
Aprendre a promptejar i iterar, és a dir, a utilitzar correctament les eines d’IA generativa de manera efectiva.
Aprendre a integrar l’ús de models de llenguatge natural i eines de generació d’imatges amb IA.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
• Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
• Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió inclusió social.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Canal
Presencial
Durada
7,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
•Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
•Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
•Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Posar les bases per a la construcció del SLOATE.
2.Estratègies i eines per posar en funcionament el SLOATE a cadascun dels territoris.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels documents de Diagnosi del PLJ, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia als requeriments de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
65,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Identificar les condicions per a l’establiment del grup motor de la Xarxa SLOATE
2.Concretar estratègies per a l’ampliació i consolidació de la xarxa
3.Definir protocols i funcionalitats bàsiques de la xarxa.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar els coneixements bàsics en matèria de mobilitat internacionals als i les professionals de la joventut que comencen a treballar en aquest àmbit (educació, pràctiques, programes, etc.).
Desenvolupar i aprofundir en les diferents matèries que ofereix la mobilitat internacional en l’àmbit de la joventut (treball, participació, viatges, etc.).
Capacitar als i les professionals de joventut amb l’autonomia necessària per poder resposta a les necessitats dels i les joves en els processos de mobilitat internacional.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d'acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d’acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre elsprofessionals que treballen en l'àmbit de joventut.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit de joventut.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit de joventut.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els conceptes bàsics de l'expressió i la comunicació.
Millorar l’estratègia de comunicació, com a professionals de joventut, amb els i les joves .
Conèixer estratègies per a reconèixer al grup i potenciar la participació del jovent.
Aprendre a activar la imaginació creadora, pròpia i del públic jove.
Conèixer els materials fem tec!

Canal
Presencial
Durada
15,0 h