Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest document té com a objectiu exposar als ens locals possibles tecnologies, eines i experiències locals per promoure un ús eficient de l'aigua en els espais públics enjardinats i presentar un ampli ventall de possibilitats per tal que els municipis elaborin el seu propi pla d'acció municipal d'ús eficient de l'aigua en l'espai públic.

Manual
Format
Material descarregable
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
. Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
. Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
. Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Donar a conèixer la normativa de referencia.
. Capacitar als tècnics en l'ús de l'eina Dialux per a la realització d'anàlisis complexes d'enllumenat exterior.
. Donar els coneixements necessaris per ser competent alhora d'entendre els informes rebuts per part d'empreses d'enllumenat externes.

Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

. Dotar d'eines als tècnics municipals, que ja coneixen l’existència dels sistemes urbans de drenatge sostenible, tant pel que fa al dimensionament, els materials, etc. com a les localitzacions més adequades i les oportunitats per a la seva implantació.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

. Què és el BIM?
. Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.
. Marc normatiu actual en relació al BIM.
. Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.
. Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.
. Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories.
. Casos d'ús del BIM per a la gestió.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures i 12. Consum i producció responsables.

. Capacitar als tècnics municipals per detectar la presència d’amiant.
. Facilitar eines per avaluar el seu estat i la necessitat d’intervenció.
. Augmentar el coneixement general sobre la seva problemàtica.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer els consums i costos energètics del parc d’edificis existents i les tecnologies renovables instal·lades.
. Conèixer els materials constructius dels edificis municipals existents i les seves mancances a nivell energètic.
. Aprendre les possibilitats de reducció dels consums energètics municipals amb mesures de conscienciació i telecontrol.
. Aprendre les possibilitats de rehabilitació / construcció d’edificis municipals amb materials ecològics i energies renovables.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per a la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies per optimitzar el disseny de l’edifici.
. Conèixer els problemes amb l’envolupant de l’edifici: ponts tèrmics, de la seva continuïtat a l’obra i com calcular-los.
. Sistemes d’estanquitat a l’aire i de regulació del vapor d’aigua disponibles al mercat.
. Aprendre les importants millores de confort, temperatura i qualitat de l’aire amb la incorporació de les tècniques NZEB.
. Adaptació dels Standard LEED, PASSIVHAUS, etc. en els nostres municipis.
. Elaborar estudis de viabilitat.
. Aprendre dels exemples i de les visites de instal·lacions executades.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

. Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Videoformació
Durada
12,0 h