Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Conèixer el marc normatiu, conceptes bàsics i l’àmbit de l’eina
. Aprendre a definir les característiques constructives de l’edifici
. Aprendre a definir els sistemes actius i a definir mesures de millora
. Singularitats de definició per a edificis terciaris.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
. Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
. Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
. Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Donar a conèixer la normativa de referencia.
. Capacitar als tècnics en l'ús de l'eina Dialux per a la realització d'anàlisis complexes d'enllumenat exterior.
. Donar els coneixements necessaris per ser competent alhora d'entendre els informes rebuts per part d'empreses d'enllumenat externes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Dotar d’eines als tècnics municipals que ja coneixen l’existència dels sistemes urbans de drenatge sostenible, tant pel que fa al dimensionament, els materials, etc. com a les localitzacions més adequades i les oportunitats per a la seva implantació.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Què és el BIM?
. Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.
. Marc normatiu actual en relació al BIM.
. Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.
. Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.
. Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories.
. Casos d'ús del BIM per a la gestió.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures i 12. Consum i producció responsables.

. Capacitar als tècnics municipals per detectar la presència d’amiant.
. Facilitar eines per avaluar el seu estat i la necessitat d’intervenció.
. Augmentar el coneixement general sobre la seva problemàtica.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h