Promoció de la salut pública i comunitària

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir el temes de promoció de la salut en l'àmbit local

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Gestionar les emocions a l’hora de treballar amb els joves-Conèixer quines són les noves vies per arribar als joves-Conèixer noves estratègies per treballar aspectes relacionats amb la salut en els joves-Conèixer eines per a la resolució de conflictes que puguin sorgir durant la intervenció amb joves

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Oferir als tècnics municipals amb activitat inspectora en matèria de salut pública eines per millorar la seva activitat en referència a tot allò relacionat amb l’acte comunicatiu que es dona en el context d’una inspecció sanitària.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Oferir eines per aplicar les principals mesures cautelars previstes en la normativa sanitària vigent per tal d’assegurar la protecció de la salut, si en el decurs de la inspecció sanitària es detecta un risc o davant l'incompliment dels requisits i les condicions que estableix l'ordenament jurídic, i eines per a l’adopció dels procediments administratius derivats de l’activitat inspectora (requeriment, procediment sancionador).

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Promoure la reflexió sobre la importància de la implicació de la ciutadania i de la resta d’actors implicats en l’elaboració i posada en marxa d’un pla local de salut.- Oferir orientacions i directrius per abordar els plans locals de salut des de la lògica de la participació i coproducció de polítiques públiques, i dissenyar i executar processos participatius associats a l’elaboració dels plans locals de salut.- Dotar d’eines per identificar els agents potencialment implicats en els processos associats als plans locals de salut.- Facilitar als municipis la incorporació de la participació de la ciutadania i resta d’agents implicats en els processos associats a l’elaboració i posada en marxa d’un pla local de salut.- Donar a conèixer les tècniques i metodologies de participació més adequades a les diferent fases de la metodologia descrita per a l’elaboració d’un pla local de salut.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Donar accés al quadre de comandament per via web mitjançant les claus personals;- Donar a conèixer l’estructura i apartats del quadre de comandament;- Ensenyar a utilitzar els filtres i selectores d’informació i a exportar les dades obtingudes (Excel, impressió, imatge, etc.).

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Prendre consciència de la importància de disposar d’informació estructurada i fiable en salut per la presa de decisions.- Conèixer els principals indicadors en salut pública que permetin fer una aproximació a una diagnosi de salut en l’àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de Salut.- Capacitar pel maneig d’indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s’han d’interpretar.- Conèixer el sistema d’informació en salut de la Diputació de Barcelona.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Prendre conscienciar de la importància de disposar d’informació estructurada i fiable en salut per la pressa de decisionsConèixer els principals indicadors en salut pública que permetin fer una aproximació a una diagnosi de salut en l’àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de SalutCapacitar pel maneig d’indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s’han d’interpretarConèixer el sistema d’informació en salut de la Diputació de Barcelona

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h