Sanitat ambiental

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

-Oferir als tècnics municipals i als tècnics responsables de les instal·lacions, coneixements i eines de control a fi de garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Capacitar als tècnics i/o responsables municipals encarregats del manteniment de les xarxes de subministrament de l'aigua de consum per a una manipulació higiènica de les aigües de consum humà i introduir-los en el control dels riscos sanitaris derivats d'aquesta manipulació d’acord amb els nous requeriments normatius.
- Conèixer els riscos per a la salut derivats de l’aigua mal manipulada o incorrectament tractada així com les malalties que se’n deriven.
- Aplicar les formes correctes de manipulació i conservació de l’aigua per al consum humà, les normes d'higiene personal que requereix un manipulador d'aigua potable i les normes d’higiene de les instal·lacions.
- Realitzar les operacions bàsiques de desinfecció i control sanitari de l’aigua d’acord amb la nova normativa
- Saber documentar els processos i registrar els resultats dels controls segons la nova normativa
Adaptar la resta d’activitats i controls habituals als nous requeriments normatius.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Conèixer la descripció biològica i ecològica de les plagues més rellevants i identificar les queixes més freqüents dels ciutadans i de més incidència en la salut pública.
- Conèixer les noves estratègies i les possibilitats d’acció dels ajuntaments. Les oportunitats d’ús del control Integral de Plagues.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h