Transport i conducció de vehicles

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer els components mecànics del carretó elevador i el seu funcionament bàsic.
- Conèixer el elements i dispositius de seguretat que equipa la màquina.
- Conèixer els riscos associats al maneig de carretons elevadors i els seus criteris preventius i de protecció. Identificar les situacions de risc que envolten la zona de treball i prendre les corresponents mesures de seguretat.
- Realitzar correctament les operacions de verificació i manteniment bàsic del carretó.
- Dominar la conducció del carretó en les diferents condicions de maniobrabilitat.
- Realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega del carretó.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Disminuir el consum de carburant.
- Reduir la contaminació ambiental.
- Millorar el confort en la conducció.
- Disminuir els riscs a la carretera.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

- Comprendre els diferents tipus de maquinàries, les seves característiques, les normes de maneig i la compatibilitat amb els llocs de treball.
- Utilitzar de manera segura el camió grua segons la normativa aplicable.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Identificar els diferents tipus de miniexcavadores i les seves característiques.
- Preservar la integritat física de les persones, equips i instal.lacions i conèixer els elements constructius i de seguretat.
- Conèixer les normes de maneig i de compatibilitat amb els llocs de treball.

Presencial
Durada
8 h