Operador de camió grua

Acció formativa

Operador de camió grua

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
10
Màxim
10
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat en equips de treball.
- Normatives de seguretat en màquines. Simbols i pictogrames. Classificació i manteniment dels equips.
- Camió grua: tipus i característiques. Maneig de radio mandos. Mandos habituals. Dispositius de seguretat. Operacions de treball. Verificació, circulació, càrrega, descàrrega i estacionament.
- Elements auxiliars. Tipus i caracteristiques. Cadenes, eslinga, bragues, cordes, bandes, argolles, mosquetons, etiquetat de seguretat.
- Operacions de treball: verificació, circulació, càrrega, descàrrega i estacionament.
- La càrrega. Estabilitat i capacitat dels equips. Diagrama de càrregues, carrega nominal i admisible, alçada d'elevació, distància del centre de gravetat. Alçada del transport de la càrrega. Causes de bolcatge, radis de gir. Càrregues especials.
- Operadors d'equips d'elevació. Personal autoritzat i format. Aptitud de l'operador. Equips de protecció individual.
- Riscos derivats del maneig d'equips d'elevació. Riscos derivats de la màquina, de l'entorn de treball i de la càrrega. Mesures preventives. Visibilitat, estababilitat del conjunt, dispositius de protecció, normes de seguretat.
- Lloc de treball. Dimensions de la màquina i distàncies de seguretat. Senyalització. Tipus de sol. Llocs concorreguts. Via pública. Terrenys inestables. Condicions meteorològiques.
- Maneig segur dels equips de treball. Mesures de prevenció. Revisió dels equips. Manteniment diari, preventiu i periòdic. Actuació en cas d'emergència.
- Pràctiques. Reconiexement de l'entorn i senyalització de la zona de treball. Maniobrabilitat de la màquina en el circuit de pràctiques. Comprovacions i inspecció previa a l'ús.

- Comprendre els diferents tipus de maquinàries, les seves característiques, les normes de maneig i la compatibilitat amb els llocs de treball.
- Utilitzar de manera segura el camió grua segons la normativa aplicable.

El curs es distribueix en dos mòduls, un teòric i un pràctic dels continguts treballats. Els participants practicaran els conceptes apresos en la part teòrica mitjançant pràctiques dirigides.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Transport i conducció de vehicles
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Conductor brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Transport i conducció de vehicles