Administració de personal dels ens locals. Nivell 1

Acció formativa
Administració de personal dels ens locals. Nivell 1
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Realitzar, en el moment de la inscripció, funcions pròpies de l'àmbit de la nòmina i cotització del personal al servei dels ens locals.
Prova de nivell prèvia.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 16 | Màxim 25
Canal:
Presencial + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

· Introducció: abans de la nòmina. Què és, perquè serveix, que cal saber per fer-la bé ?
· El rebut de salari: retribucions i deduccions.
· Aproximació al sistema RED-SILTRA. Els documents de cotització. El fitxer CRA.
· Tipus d’empleats als servei dels ens locals, estructura retributiva i característiques bàsiques de cotització.
· Plantilla, relació de llocs de treball i catàlegs retributius.
· Acords, convenis i pactes.
· Contractes i nomenaments .
· Altres elements reguladors de les retribucions i deduccions.
· Dades de nòmina i protecció de dades.
· Registre salarial i auditories retributives.
· Un cop d'ull a la LISOS.
· Institucions i portals de referència per a la gestió de l'Administració de RH.

1. Conèixer els conceptes bàsics que conformen el rebut de salari i els documents de cotització.
2. Identificar els diferents tipus de personal al servei dels ens locals i conèixer les particularitats de retribució i cotització de cada col·lectiu.
3. Identificar els instruments de regulació de condicions de treball, de planificació, ordenació i gestió dels recursos humans i saber com determinen les seves retribucions i deduccions.
4. Conèixer les obligacions i responsabilitats dels empresaris en relació a la nòmina i la protecció de dades, la LISOS i el Registre Salarial.
5. Identificar el marc normatiu i les institucions de referència per a la gestió d'administració de personal.

. Exposició dialogada, estudis de cas, realització de test de coneixements, gamificació i debat grupal.
. S'estructura en 4 sessions (3 de 3 h. i l'última d'1 h.) amb petites pauses.
Assistència
Proves d’aprenentatge
. Assistència a totes les sessions i superació del qüestionari final per corroborar l’assoliment dels continguts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans