Gestió de recursos humans

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

1. Conèixer els conceptes bàsics que conformen el rebut de salari i els documents de cotització.
2. Identificar els diferents tipus de personal al servei dels ens locals i conèixer les particularitats de retribució i cotització de cada col·lectiu.
3. Identificar els instruments de regulació de condicions de treball, de planificació, ordenació i gestió dels recursos humans i saber com determinen les seves retribucions i deduccions.
4. Conèixer les obligacions i responsabilitats dels empresaris en relació a la nòmina i la protecció de dades, la LISOS i el Registre Salarial.
5. Identificar el marc normatiu i les institucions de referència per a la gestió d'administració de personal.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els conceptes bàsics que conformen el rebut de salari i els documents de cotització.
2. Identificar els diferents tipus de personal al servei dels ens locals i conèixer les particularitats de retribució i cotització de cada col·lectiu.
3. Identificar els instruments de regulació de condicions de treball, de planificació, ordenació i gestió dels recursos humans i saber com determinen les seves retribucions i deduccions.
4. Conèixer les obligacions i responsabilitats dels empresaris en relació a la nòmina i la protecció de dades, la LISOS i el Registre Salarial.
5. Identificar el marc normatiu i les institucions de referència per a la gestió d'administració de personal.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Saber fer l’emmarcament correcte a la seguretat social dels diferents tipus d’empleats.
2. Saber formalitzar la vinculació contractual en cada cas.
3. Saber fer el càlcul de la nòmina, cotització i tributació del personal al servei de l’ens local, d’acord amb les especialitats de cada col·lectiu en una situació sense incidències.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Saber gestionar les incidències relacionades amb la incorporació al lloc.
2. Saber gestionar les incidències en el decurs de la prestació.
3. Saber gestionar les incidències que afecten en la finalització de la relació.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Saber gestionar la situació de la IT i de la IP des de la perspectiva de l'ens local (durada, recaiguda, pròrrogues, extinció, control de la prestació, afectació a les substitucions, vacants, reserva de lloc, reingrés, etc).

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer els aspectes bàsics de la negociació col·lectiva del personal laboral i del personal funcionari al servei de les entitats locals de Catalunya.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Definició dels conceptes bàsics en la negociaciócol·lectiva.
- Inici.
- Procediment.
- Matèries objecte de negociació.
- Conclusió del procés.. Casuística i pronunciaments judicials.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Conèixer quina informació ha de tenir l’ens local dels seus empleats/ades per donar compliment a la normativa estatal i autonòmica en tot allò que fa referencia a la inscripció, anotacions i resolucions d’actes administratius que afecten a l’ historial laboral de totes les persones al servei de l’administració.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
. Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
. Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer el règim disciplinari aplicable al personal al serveis dels ens locals i disposar de les eines i els coneixement necessaris per a la instrucció d’expedients disciplinaris.

Videoformació
Durada
10,3 h
Acció formativa

. Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
. Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
. Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Videoformació
Durada
4,0 h