Gestió de recursos humans

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer el marc jurídic aplicable als permisos i llicències del personal funcionari i laboral al servei dels Ajuntaments.- Conèixer les possibilitats en el marc de la negociació col·lectiva.- Conèixer l’actualitat en la jurisprudencial en matèria de permisos i llicències.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els conceptes bàsics que conformen el rebut de salari i els documents de cotització.2. Identificar els diferents tipus de personal al servei dels ens locals i conèixer les particularitats de retribució i cotització de cada col·lectiu.3. Identificar els instruments de regulació de condicions de treball, de planificació, ordenació i gestió dels recursos humans i saber com determinen les seves retribucions i deduccions.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Saber fer l’emmarcament correcte a la seguretat social dels diferents tipus d’empleats.2. Saber formalitzar la vinculació contractual en cada cas.3. Saber fer el càlcul de la nòmina, cotització i tributació del personal al servei de l’ens local, d’acord amb les especialitats de cada col·lectiu en una situació sense incidències.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Saber gestionar les incidències relacionades amb la incorporació al lloc.2. Saber gestionar les incidències en el decurs de la prestació.3. Saber gestionar les incidències que afecten en la finalització de la relació.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

1. Saber gestionar la situació de la IT i de la IP des de la perspectiva de l'ens local (durada, recaiguda, pròrrogues, extinció, control de la prestació, afectació a les substitucions, vacants, reserva de lloc, reingrés, etc)

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer els aspectes bàsics de la negociació col·lectiva del personal laboral i del personal funcionari al servei de les entitats locals de Catalunya.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Definició dels conceptes bàsics en la negociaciócol·lectiva.- Inici - Procediment- Matèries objecte de negociació.- Conclusió del procés.- Casuística i pronunciaments judicials.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Conèixer el règim disciplinari aplicable al personal al serveis dels ens locals i disposar de les eines i els coneixement necessaris per a la instrucció d’expedients disciplinaris.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.- Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.- Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.- Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Ordenar el sistema normatiu aplicable a la gestió dels diferents permisos i llicències del personal funcionari i el personal laboral al servei de les entitats locals de Catalunya.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer els elements bàsics de recursos humans: places i llocs de treball

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer quina informació ha de tenir l'ens local dels seus empleats

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer el règim disciplinari aplicable al personal al serveis dels ens locals i disposar de les eines i els coneixement necessaris per a la instrucció d’expedients disciplinaris.

Videoformació
Durada
10,3 h
Acció formativa

- Saber què és el document de variacions de nòmina (DVN) i la seva importància. - Saber connectar-se a l’aplicació i ser capaç de fer les gestions mínimes.- Saber què són les sol·licituds i els estats de tramitació: Esborrany / Pendent de Validar / No acceptat / Processat.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.- Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.- Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Videoformació
Durada
4,0 h