Administració de personal dels ens locals. Nivell 2

Acció formativa
Administració de personal dels ens locals. Nivell 2
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Ser usuari de programes de nòmina o del sistema RED. A més, haver superat el nivell 1 o la prova de coneixements corresponent.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 16 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Els codis de compte de cotització. Exclusions i cotització addicional.
2. Formalització de les altes.
3. Formalització dels contractes de treball: tipus i característiques.
4. Nomenament, presa de possessió, decret d’adscripció.
5. Els membres electes de les corporacions locals: acord de ple elecció i assignació de dedicació i retribució.
6. Altres vinculacions: becaris, col·laboradors socials.
7. Conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització.
8. Conceptes subjectes a tributació. Rendes exemptes.
9. Retribucions en espècie.10.Càlcul del % de retenció a compte IRPF. Regularització.

1. Saber fer l’emmarcament correcte a la seguretat social dels diferents tipus d’empleats.
2. Saber formalitzar la vinculació contractual en cada cas.
3. Saber fer el càlcul de la nòmina, cotització i tributació del personal al servei de l’ens local, d’acord amb les especialitats de cada col·lectiu en una situació sense incidències.

Exposició dialogada, estudis de cas, realització de test de coneixements, gamificació i debat grupal.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Assitència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans