Administració de personal dels ens locals. Nivell 3

Acció formativa
Administració de personal dels ens locals. Nivell 3
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Ser usuari de programes de nòmina o del sistema RED.
A més, haver superat el nivell 1 i 2 o la prova de coneixements corresponent.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 16 | Màxim 25
Canal:
Presencial + en línia
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Introducció: expedient de nòmina i legitimació dels actes.
2. Criteris de càlcul de nòmina i cotització segons el mes i la data d'incorporació.
3. Situacions administratives dels funcionaris. Situacions dels laborals. Situacions dels electes.
4. Situacions especials en el moment de la incorporació: IT, subrrogació, readmissió, reincorporació comissió de serveis.
5. Llicències, permisos i situacions de cada col·lectiu que afecten la nòmina i la cotització. Mesures de conciliació.
6. Actes d'afiliació en IT, permís per naixement i cura del menor, risc durant l'embaràs, vaga, permisos sense retribució, suspensions provisionals, sancions i d'altres casos.
7. Càlcul de nòmina i cotització en els supòsits anteriors. Adequació entre afiliació i cotització a SILTRA.
8. Retribucions variables: gratificacions per serveis extraordinaris, hores extres, pacte hores complementàries, premis per anys de serveis, de jubilació, d'altres pagaments esporàdics.
9. Deduccions: embargaments salarials, pensió aliments, devolució bestretes, quotes sindicals, regulartizacions, altres descomptes.
10. Diferències salarials retroactives: endarreriments, salaris de tramitació i altres casos. Liquidacions complementàries a SILTRA.
11. Extinció de les diferents vinculacions contractuals: preavís, quitança, indemnització, vacances no gaudides o en excès, tràmits i documentació adient en cada cas. Situació legal de desocupació.

1. Saber gestionar les incidències relacionades amb la incorporació al lloc.
2. Saber gestionar les incidències en el decurs de la prestació.
3. Saber gestionar les incidències que afecten en la finalització de la relació.

Exposició dialogada, estudis de cas, realització de test de coneixements, gamificació i debat grupal.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans