El contínuum de la intervenció social: de la diagnosi a l’avaluació

Acció formativa

El contínuum de la intervenció social: de la diagnosi a l’avaluació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Requisits
­No requereix cap requisit previ
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
30,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
14,0 h
Treball en línia
16,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

1) EL DIAGNÒSTIC SOCIAL. Concepte, Naturalesa, Tipologies, Utilitats I Procés d’elaboració. 2) ELS PLANS D’INTERVENCIÓ A PARTIR DE LA DIAGNOSI3) ELS INFORMES SOCIALS. Estructura i Algunes claus3) L’AVALUACIÓ. Tipologia i Indicadors d’Avaluació

­ Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.­ Planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. ­ Implementar processos de diagnosi socials, així com programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les. - Comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporització d’activitats. ­ Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

­ Formació on-line. Sessions de transmissió de coneixements mitjançant l’eina de vídeo-formació, combinades amb sessions de treball autònom mitjançant l’aula virtual. Metodologia activa-participativa. Contextualització sobre el perquè i el cóm en els proc
Proves d’aprenentatge
S’han d’assolir un mínim de 70 punts del total d’elements d’avaluació. participació a les videoconferències (obligatori assistir a totes les sessions) 30% realització de les activitats proposades 40% Resolució exercicis pràctics 30 %
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials