Organització d'esdeveniments i atenció protocol·lària

Acció formativa

Organització d'esdeveniments i atenció protocol·lària

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Les persones que han fet el curs de Protocol municipal i/o el d'Organització d'actes protocol·laris no han d'inscriure's en aquest, ja que els continguts són els mateixos de l'originari i s'ha canviat el nom. Personal adscrit a l'alcaldia, protocol o cultura que tinguin responsabilitats en organització d'actes en els ajuntaments de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial amb suport virtual
Durada:
22,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- El protocol i les relacions públiques.- El marc jurídic, decrets i normes de compliment obligat. Les precedències.- Glossari específic de temes protocol·laris.- Presidència i tipus de presidències (parell, senar, lineal, intercalada, dreta, asseguda). Cedir la presidència: a qui, quan i com.- Les banderes i els símbols. Tractaments honorífics orals i escrits. Normes d’ús i abreviatures.- Disposició de taula per a reunions i trobada de delegacions (capçalera única jeràrquica, capçalera única equilibrada, capçalera única simètrica). - Disposició en àpats o banquets. Les mides imprescindibles saló i taula.- Principals característiques dels actes habituals a l’administració local.- Funcions de la persona responsable de protocol. Organització, supervisió, delegació i coordinació. La presa de decisions. Relacions amb els vips. La imatge de l’equip de protocol.- La planificació dels actes, metodologia i procés de treball (ADD).- La projecció de la imatge institucional a través de la indumentària i la comunicació no verbal.

- Assimilar la normativa oficial, autonòmica i/o local de precedències. Analitzar el marc legal.- Utilitzar estratègies per projectar la imatge de la corporació a través dels actes.- Disposar de criteris per al muntatge de reunions, actes públics i banquets.- Establir una metodologia i planificació de treball.

Es combinen la lectura del manual bàsic amb lectures específiques, exposicions teòriques amb suport de fotografies, explicació de casos pràctics de l’administració local i exercicis per entrenar la metodologia de precedències i presidències. L'aula virtual serà de suport al lliurament d'activitats i per compartir documentació.
Producte de treball
Els participants hauran de lliurar a l'aula virtual les activitats proposades i l'exercici final.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Secretari directiu/alt càrrec Protocol i relacions institucionals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Protocol i relacions institucionals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic protocol Protocol i relacions institucionals