Gestió de recursos humans

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer els conceptes bàsics que conformen el rebut de salari i els documents de cotització.
2. Identificar els diferents tipus de personal al servei dels ens locals i conèixer les particularitats de retribució i cotització de cada col·lectiu.
3. Identificar els instruments de regulació de condicions de treball, de planificació, ordenació i gestió dels recursos humans i saber com determinen les seves retribucions i deduccions.
4. Conèixer les obligacions i responsabilitats dels empresaris en relació a la nòmina i la protecció de dades, la LISOS i el Registre Salarial.
5. Identificar el marc normatiu i les institucions de referència per a la gestió d'administració de personal.

Canal
Presencial + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Saber fer l’emmarcament correcte a la seguretat social dels diferents tipus d’empleats.
2. Saber formalitzar la vinculació contractual en cada cas.
3. Saber fer el càlcul de la nòmina, cotització i tributació del personal al servei de l’ens local, d’acord amb les especialitats de cada col·lectiu en una situació sense incidències.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Saber gestionar les incidències relacionades amb la incorporació al lloc.
2. Saber gestionar les incidències en el decurs de la prestació.
3. Saber gestionar les incidències que afecten en la finalització de la relació.

Canal
Presencial + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Saber gestionar la situació de la IT i de la IP des de la perspectiva de l'ens local (durada, recaiguda, pròrrogues, extinció, control de la prestació, afectació a les substitucions, vacants, reserva de lloc, reingrés, etc).

Canal
Presencial + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer quina informació han de tenir els ens locals dels seus empleats/des per donar compliment a la normativa estatal i autonòmica en tot allò que fa referencia a la inscripció, anotacions i resolucions d'actes administratius que afecten a l'historial de totes les persones al servei de l'administració.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer quina informació ha de tenir l’ens local dels seus empleats/ades per donar compliment a la normativa estatal i autonòmica en tot allò que fa referencia a la inscripció, anotacions i resolucions d’actes administratius que afecten a l’ historial laboral de totes les persones al servei de l’administració.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer les novetats i els aspectes crítics del sistema legal d'incompatibilitats del personal al servei dels Ajuntaments.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
2. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
. Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
. Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer els aspectes bàsics de la reforma i la seva casuísitca relacionada amb el personal laboral al servei de l'administració local.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer les novetats i aspectes crítics del procés de negociació col·lectiva de condicions de treball del personal al servei dels Ajuntaments.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les novetats i els aspectes crítics de l'accés i del procés de selecció del personal al servei dels Ajuntaments.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
. Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
. Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h