Comptabilitat

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Ser capaç de realitzar la comptabilització dels ingressos de les entitats locals delegats a l’ORGT, mitjançant el mòdul de comptabilització automàtica del programari comptable.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Operar i interactuar amb el programari comptable per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Operar i interactuar amb el programari comptable per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Ser capaç de realitzar la comptabilització dels ingressos de les entitats locals delegats a l’ORGT, mitjançant el mòdul de comptabilització automàtica del programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes que afecten a la gestió administrativa i comptable dels ens locals.

Presencial
Durada
40,0 h
Acció formativa

Realitzar les revisions i els ajustos previs al tancament de l’exercici en una entitat local. Conèixer i operar amb les utilitats disponibles al programari de comptabilitat per aquestes revisions, fins al tancament i l’elaboració dels estats de liquidació del pressupost i el compte general.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Difusió dels models de circuits i l'eina que proporciona la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de Barcelona, amb conveni ASGEL signat, per a la implantació i tramitació amb signatura electrònica dels documents inclosos en la gestió de la despesa.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

Millorar els procediments vinculats al pressupost de despeses, tot buscant que el diferents responsables municipals actuïn com a gestors econòmics públics amb la màxima eficàcia i eficiència.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Generar els informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics dels expedients de deses a través del programa FEC.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer en profunditat l'operativa dels Projectes d'inversió i finançament afectat.Ser capaç d'aplicar-la i d'operar amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics de projectes d’inversió i finançament afectat.Operar a nivell bàsic amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics de projectes d’inversió i finançament afectat.Operar a nivell bàsic amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer en profunditat l’operativa dels Projectes d’inversió i finançament afectat.Ser capaç d’aplicar-la i d’operar amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Presencial
Durada
5,0 h