Desenvolupament de rols transversals

23 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2449.jpg

Davant dels reptes docents que tenim en tecnologies de la informació i de l'aprenentatge et presentem un conjunt d'eines digitals que et poden facilitar l'activitat docent.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Objectius generals:
. Formar als assistents en la gestió i direcció de totes les operacions específiques d’emergència o sinistre.
. Adquirir els coneixements, habilitats i actituds correctes per poder coordinar els diferents equips d’intervenció i centralitzar la comunicació amb els serveis d’emergència.
. Conscienciar de l’importància de conèixer l'edifici o els edificis que componen el centre i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
. Conèixer els procediments de comunicació de l’emergència.

2. Objectius específics:
. Establir les pautes per dur a terme l’evacuació de forma organitzada.
. Conèixer detalladament el Pla d’Emergència Interior (PEI) del lloc de treball.
. Desenvolupar les tècniques d’evacuació i orientació en ambients sense visibilitat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Prendre consciència i sensibilitat envers els problemes derivats de la mobilitat.
- Conèixer els fonaments de la conducció eficient
. Adquirir tècniques de conducció i conèixer les bones pràctiques per la seva aplicació.
- Descobrir nous vehicles i possibilitats cap a una nova concepció de la mobilitat sostenible i segura.

Canal
En línia
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar i debat

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
Presencial + en línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Acreditar els coneixements pel desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència.
+ Identificar els recursos disponibles i quins son els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Introduir els conceptes bàsics sobre les aplicacions (Apps).
. Conèixer els criteris bàsics per fer una selecció, tant per autoconsum com per recomanar a un públic especialitzat o genèric.
. Introduir eines bàsiques per saber on localitzar, seleccionar i valorar APPs.
. Presentar una selecció de les APP més interessants sobre temàtiques relacionades amb les Ciències Ambientals, i destinades tant a un públic adult especialitzat, com a un públic escolar amb coneixements bàsics.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

* Introduir i aclarir conceptes sobre els camps electromagnètics.
* Comprendre els efectes dels camps electromagnètics sobre la salut.
* Conèixer la normativa aplicable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Informar als assistents del funcionament d’un pla d’emergència i evacuació.
. Conscienciar de la importància de conèixer l’edifici o els edificis que componen el centre de treball i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles, les mancances existents segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
. Sensibilitzar en la necessitat de garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i de les instal·lacions generals.
. Conèixer les tècniques i procediments per comunicar l’emergència, i garantir evacuar l’edifici.En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
. Situar-se en els punts claus durant una evacuació parcial o total.
. Transmetre les instruccions als afectats per abandonar l’edifici de forma adient.
. Vigilar que en les àrees que són responsabilitat seva tothom ha rebut l’alarma ievacua l’edifici de forma ordenada.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Capacitar teòricament i pràcticament als assistents com a membres de l' Equip de Primera Intervenció (EPI) mitjançant simulacres i entrenament en extinció d'incendis, per poder realitzar una intervenció ràpida i eficaç enfront conats de foc i petits incendis.
. Comprendre l'origen del foc, la forma com es propaga i quines son les mesures i mitjans per extingir l'incendi.
. Aprofundir en el coneixement de tècniques de protecció davant els riscos d'incendi i explosió.
En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
. Valorar la capacitat d'intervenir en l'incendi.
. Comunicar de forma clara la situació al cap d'emergència.
. Atacar incendis de baixa entitat.
. Prendre mesures per evitar la propagació del foc.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local.
. Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els aspectes fonamentals d'un aula virtual.
- Crear un aula virtual per fer cursos en línia molt senzills.
- Editar una aula virtual amb els recursos i activitats més habituals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

* Entendre els fonaments bàsics de les vibracions i la normativa aplicable.
* Comprendre les diferències entre transmissió aèria i transmissió estructural.
* Conèixer els problemes més habituals sobre vibracions a nivell municipal.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

* Capacitar responsables locals de mobilitat en la proposta de solucions de transport i mobilitat alternatives.
* Introduir criteris de canvi climàtic, salut de les persones, gestió dels recursos naturals en la redefinició de l’espai urbà i la mobilitat.
* Promoure una gestió responsable i sostenible de la mobilitat.
* Fomentar la implicació de la ciutadania per un canvi modal de la mobilitat. Educació per la mobilitat.
* Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els requeriments de la normativa respecte de la implantació dels plans d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015 o normativa d’aplicació en vigor.
• Adquirir coneixements imprescindibles per l'atenció de persones que es troben en estat d'emergència mèdica. Introducció a l'assistència sanitària immediata en SVB i RCP.
• Obtenir capacitats i mecanismes per combatre la lluita contra el foc amb una major eficàcia i sense oblidar la seguretat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Saber realitzar el suport vital bàsic (SVB) en persones que ho necessitin.
- Saber aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en persones amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.
•Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.
•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h