Desenvolupament de rols transversals

18 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

1. Objectius generals: - Formar als assistents en la gestió i direcció de totes les operacions específiques d’emergència o sinistre. - Adquirir els coneixements, habilitats i actituds correctes per poder coordinar els diferents equips d’intervenció i centralitzar la comunicació amb els serveis d’emergència. - Conscienciar de l’importància de conèixer l'edifici o els edificis que componen el centre i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament. - Conèixer els procediments de comunicació de l’emergència.2. Objectius específics: - Establir les pautes per dur a terme l’evacuació de forma organitzada. - Conèixer detalladament el Pla d’Emergència Interior (PEI) del lloc de treball. - Desenvolupar les tècniques d’evacuació i orientació en ambients sense visibilitat.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

El Pla estratègic de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 2020-2023 és el principal instrument de planificació d’aquest àmbit funcional de la Diputació de Barcelona. El seu seguiment i gestió es duu a terme mitjançant eines de control i avaluació de resultats; no obstant això, s’ha previst la seva presentació al món local mitjançant conferències temàtiques que aborden el contingut dels 10 conceptes clau que incorpora.L’objectiu és que aquestes conferències comuniquin el Pla a tots els agents locals i permetin també la seva millora contínua a partir de les aportacions que facin els assistents al Cicle.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Crear un aula virtual bàsica per la impartició del curs en línia.- Conèixer les possibilitats que ofereix l'aula virtual.- Descobrir com funcionen i quina és l'experiència del alumne. - Programar els paràmetres i les eines més habituals.- Coneixer les claus per la dinamització i comunicació en línia. - Organitzar la dinamització del teu curs.

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

Semipresencial
Durada
50,0 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Informar als assistents del funcionament d’un pla d’emergència i evacuació.- Conscienciar de la importància de conèixer l’edifici o els edificis que componen el centre de treball i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles, les mancances existents segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.- Sensibilitzar en la necessitat de garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i de les instal·lacions generals.- Conèixer les tècniques i procediments per comunicar l’emergència, i garantir evacuar l’edifici.En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:- Situar-se en els punts claus durant una evacuació parcial o total.- Transmetre les instruccions als afectats per abandonar l’edifici de forma adient.- Vigilar que en les àrees que són responsabilitat seva tothom ha rebut l’alarma ievacua l’edifici de forma ordenada.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Capacitar teòricament i pràcticament als assistents com a membres de l' Equip de Primera Intervenció (EPI) mitjançant simulacres i entrenament en extinció d'incendis, per poder realitzar una intervenció ràpida i eficaç enfront conats de foc i petits incendis. - Comprendre l'origen del foc, la forma com es propaga i quines son les mesures i mitjans per extingir l'incendi. - Aprofundir en el coneixement de tècniques de protecció davant els riscos d'incendi i explosió. En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de: - Valorar la capacitat d'intervenir en l'incendi. - Comunicar de forma clara la situació al cap d'emergència. - Atacar incendis de baixa entitat.- Prendre mesures per evitar la propagació del foc.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme i promoure la transferibilitat del coneixement.-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.- Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local. - Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística. - Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

• Conèixer els requeriments de la normativa respecte de la implantació dels plans d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015 o normativa d’aplicació en vigor.• Adquirir coneixements imprescindibles per l'atenció de persones que es troben en estat d'emergència mèdica. Introducció a l'assistència sanitària immediata en SVB i RCP.• Obtenir capacitats i mecanismes per combatre la lluita contra el foc amb una major eficàcia i sense oblidar la seguretat.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Sensibilitzar sobre els aspectes fonamentals de la prevenció de la COVID-19- Proporcionar els coneixements bàsics necessaris per poder prevenir els contagis en l'entorn laboral

En línia
Durada
1,0 h
Acció formativa

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Saber realitzar el suport vital bàsic (SVB) en persones que ho necessitin.- Saber aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en persones amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.•Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

Videoformació
Durada
2,5 h