Desenvolupament de rols transversals

18 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

1. Objectius generals:
- Formar als assistents en la gestió i direcció de totes les operacions específiques d’emergència o sinistre.
- Adquirir els coneixements, habilitats i actituds correctes per poder coordinar els diferents equips d’intervenció i centralitzar la comunicació amb els serveis d’emergència.
- Conscienciar de l’importància de conèixer l'edifici o els edificis que componen el centre i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
- Conèixer els procediments de comunicació de l’emergència.

2. Objectius específics:
- Establir les pautes per dur a terme l’evacuació de forma organitzada.
- Conèixer detalladament el Pla d’Emergència Interior (PEI) del lloc de treball.
- Desenvolupar les tècniques d’evacuació i orientació en ambients sense visibilitat.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

El Pla estratègic de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 2020-2023 és el principal instrument de planificació d’aquest àmbit funcional de la Diputació de Barcelona. El seu seguiment i gestió es duu a terme mitjançant eines de control i avaluació de resultats; no obstant això, s’ha previst la seva presentació al món local mitjançant conferències temàtiques que aborden el contingut dels 10 conceptes clau que incorpora.
L’objectiu és que aquestes conferències comuniquin el Pla a tots els agents locals i permetin també la seva millora contínua a partir de les aportacions que facin els assistents al Cicle.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Crear un aula virtual bàsica per la impartició del curs en línia.
- Conèixer les possibilitats que ofereix l'aula virtual.
- Descobrir com funcionen i quina és l'experiència del alumne.
- Programar els paràmetres i les eines més habituals.
- Coneixer les claus per la dinamització i comunicació en línia.
- Organitzar la dinamització del teu curs.

Videoformació i en línia
Durada
16 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

Semipresencial
Durada
50 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

En línia
Durada
50 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Informar als assistents del funcionament d’un pla d’emergència i evacuació.
- Conscienciar de la importància de conèixer l’edifici o els edificis que componen el centre de treball i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles, les mancances existents segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
- Sensibilitzar en la necessitat de garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i de les instal·lacions generals.
- Conèixer les tècniques i procediments per comunicar l’emergència, i garantir evacuar l’edifici.
En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
- Situar-se en els punts claus durant una evacuació parcial o total.
- Transmetre les instruccions als afectats per abandonar l’edifici de forma adient.
- Vigilar que en les àrees que són responsabilitat seva tothom ha rebut l’alarma i
evacua l’edifici de forma ordenada.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Capacitar teòricament i pràcticament als assistents com a membres de l' Equip de Primera Intervenció (EPI) mitjançant simulacres i entrenament en extinció d'incendis, per poder realitzar una intervenció ràpida i eficaç enfront conats de foc i petits incendis.
- Comprendre l'origen del foc, la forma com es propaga i quines son les mesures i mitjans per extingir l'incendi.
- Aprofundir en el coneixement de tècniques de protecció davant els riscos d'incendi i explosió.

En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
- Valorar la capacitat d'intervenir en l'incendi.
- Comunicar de forma clara la situació al cap d'emergència.
- Atacar incendis de baixa entitat.
- Prendre mesures per evitar la propagació del foc.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme i promoure la transferibilitat del coneixement.
-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
- Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local.
- Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística.
- Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació i en línia
Durada
16 h
Acció formativa

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Videoformació
Durada
5 h
Acció formativa

• Conèixer els requeriments de la normativa respecte de la implantació dels plans d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015 o normativa d’aplicació en vigor.
• Adquirir coneixements imprescindibles per l'atenció de persones que es troben en estat d'emergència mèdica. Introducció a l'assistència sanitària immediata en SVB i RCP.
• Obtenir capacitats i mecanismes per combatre la lluita contra el foc amb una major eficàcia i sense oblidar la seguretat.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Sensibilitzar sobre els aspectes fonamentals de la prevenció de la COVID-19
- Proporcionar els coneixements bàsics necessaris per poder prevenir els contagis en l'entorn laboral

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.
- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

- Saber realitzar el suport vital bàsic (SVB) en persones que ho necessitin.
- Saber aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en persones amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Presencial
Durada
6 h
Acció formativa

• Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.
• Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.
• Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

Videoformació
Durada
2 h