Desenvolupament de rols transversals
Definició

Capacitat de desenvolupar un rol transversal en l'organització, que li ha estat assignat a la persona per motius que no tenen a veure amb les funcions concretes del lloc de treball que ocupa.

La competencia implica ...
Coneixements i habilitats tècniques bàsiques que ajuden a dur a terme un rol específic (per exemple: Equips de Primera Intervenció (EPI), Assistència Sanitària Immediata (ASI), rols en prevenció de riscos laborals, etc.
Els coneixements i habilitats vinculats a rols específics no van relacionats a un coneixement tècnic del sector professional del lloc que ocupa la persona, sinó amb els coneixements i habilitats bàsiques que són necessàries per desenvolupar la tasca que li ha estat assignada en el seu rol.

25 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2449.jpg

Davant dels reptes docents que tenim en tecnologies de la informació i de l'aprenentatge et presentem un conjunt d'eines digitals que et poden facilitar l'activitat docent.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en les activitats.
• Actualització de la matèria.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir coneixements específics de la potestat sancionadora i, en especial, en l'àmbit de les activitats regulades.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 12. Consum i producció responsables.

• Dotar de coneixement i eines als tècnics municipals per tal de passar del concepte teòric d’economia circular a projectes pràctics.
• Divulgar i formar els òrgans decisors i tècnics municipals en el concepte d’economia circular i verda.
• Exemplificar els potencials beneficis de l’economia circular i verda mitjançant casos pràctics nacionals i internacionals.
• Proporcionar eines de diagnòstic d’oportunitats, pla d’aplicació i avaluació dels projectes d’economia circular i verda.
• Generar coneixement compartit mitjançant la participació activa i presentació de projectes d’economia circular i verda en curs dels membres de la Xarxa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els aspectes que es valoren en l'avaluació de la transparència per part d'experts.
• Conèixer les obligacions en avaluació de la transparència derivada de la normativa.
• Conèixer els recursos disponibles per a publicar les informacions resultants de les avaluacions de la transparència.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Objectius generals:
- Formar als assistents en la gestió i direcció de totes les operacions específiques d’emergència o sinistre.
- Adquirir els coneixements, habilitats i actituds correctes per poder coordinar els diferents equips d’intervenció i centralitzar la comunicació amb els serveis d’emergència.
- Conscienciar de l’importància de conèixer l'edifici o els edificis que componen el centre i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
- Conèixer els procediments de comunicació de l’emergència.

2. Objectius específics:
- Establir les pautes per dur a terme l’evacuació de forma organitzada.
- Conèixer detalladament el Pla d’Emergència Interior (PEI) del lloc de treball.
- Desenvolupar les tècniques d’evacuació i orientació en ambients sense visibilitat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
• Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
• Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12267.jpg

- Prendre consciència i sensibilitat envers els problemes derivats de la mobilitat.
- Conèixer els fonaments de la conducció eficient
. Adquirir tècniques de conducció i conèixer les bones pràctiques per la seva aplicació.
- Descobrir nous vehicles i possibilitats cap a una nova concepció de la mobilitat sostenible i segura.

Canal
En línia
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Acreditar els coneixements pel desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència.
• Identificar els recursos disponibles i quins son els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Introduir els conceptes bàsics sobre les aplicacions (Apps).
• Conèixer els criteris bàsics per fer una selecció, tant per autoconsum com per recomanar a un públic especialitzat o genèric.
• Introduir eines bàsiques per saber on localitzar, seleccionar i valorar APPs.
• Presentar una selecció de les APP més interessants sobre temàtiques relacionades amb les Ciències Ambientals, i destinades tant a un públic adult especialitzat, com a un públic escolar amb coneixements bàsics.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Informar als assistents del funcionament d’un pla d’emergència i evacuació.
- Conscienciar de la importància de conèixer l’edifici o els edificis que componen el centre de treball i les seves instal·lacions (continent i contingut), la perillositat dels diferents sectors, els mitjans de protecció disponibles, les mancances existents segons la normativa vigent i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.
- Sensibilitzar en la necessitat de garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i de les instal·lacions generals.
- Conèixer les tècniques i procediments per comunicar l’emergència, i garantir evacuar l’edifici.En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
- Situar-se en els punts claus durant una evacuació parcial o total.
- Transmetre les instruccions als afectats per abandonar l’edifici de forma adient.
- Vigilar que en les àrees que són responsabilitat seva tothom ha rebut l’alarma ievacua l’edifici de forma ordenada.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Capacitar teòricament i pràcticament als assistents com a membres de l' Equip de Primera Intervenció (EPI) mitjançant simulacres i entrenament en extinció d'incendis, per poder realitzar una intervenció ràpida i eficaç enfront conats de foc i petits incendis.
- Comprendre l'origen del foc, la forma com es propaga i quines son les mesures i mitjans per extingir l'incendi.
- Aprofundir en el coneixement de tècniques de protecció davant els riscos d'incendi i explosió.
En finalitzar l'acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:
- Valorar la capacitat d'intervenir en l'incendi.
- Comunicar de forma clara la situació al cap d'emergència.
- Atacar incendis de baixa entitat.
- Prendre mesures per evitar la propagació del foc.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa i regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Informar al personal polític i càrrecs electes i mitjos sobre les implicacions i obligacions de la Llei d'Igualtat de tracte i no discriminació pels ens locals.
2. Sensibilitzar sobre la importància de treballar per la igualtat de tracte i la no discriminació en la promoció de la convivència i per una gestió positiva de la
diversitat.
3. Orientar sobre el disseny de polítiques en aquesta direcció

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els instruments operatius municipals interns per impulsar la transversalitat de gènere Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos, la contractació pública, les subvencions i la comunicació.Facilitar eines metodològiques per a la transversalització de gènere

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els aspectes fonamentals d'un aula virtual.
- Crear un aula virtual per fer cursos en línia molt senzills.
- Editar una aula virtual amb els recursos i activitats més habituals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Impulsar l’ús de les dades geogràfiques com a eina de bon govern per a la gestió municipal.
• Donar a conèixer la informació geogràfica, els projectes i les utilitats que es posen a l’abast dels ens locals per a una gestió més eficient del seu territori.
• Mostrar les funcionalitats i el potencial del SITMUN com a eina de gestió territorial.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
• Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
• Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir en els objectius, valors i filosofia de la institució. Aconseguir una bona visibilitat del perfil professional, potenciant aquells aspectes que et diferencien i aporten valor.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Obtenir la renovació del certificat oficial de Suport vital bàsic i ús del DEA.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
• Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència.
• Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les funcionalitats de SITMUN
• Relacionar els conceptes plantejats amb la pràctica professional mitjançant la realització de supòsits pràctics
• Facilitar el procés de modernització de l'administració local, incrementant el paper de les noves tecnologies en la gestió de la informació geogràfica
• Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge, i l'adaptació als canvis als quals es veuen sotmesos totes les organitzacions
• Millorar la qualitat del treball i la dels serveis públics.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Saber realitzar el suport vital bàsic (SVB) en persones que ho necessitin.
- Saber aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en persones amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
• Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
• Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h