Gestió cultural local

111 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Explicar què és la ciència ciutadana.
Reflexionar sobre les seves potencialitats i avantatges.
Plantejar per què és interessant treballar-la i potenciar-la des de l’àmbit local. Proporcionar una panoràmica dels principals projectes i recursos en matèria de ciència ciutadana d'interès per a l'àmbit local.
Orientar sobre com treballar la ciència ciutadana en funció de les característiques i necessitats de cada municipi.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Explicar què és la ciència ciutadana.
Reflexionar sobre les seves potencialitats i avantatges.
Plantejar per què és interessant treballar-la i potenciar-la des de l'àmbit local.
Proporcionar una panoràmica dels principals projectes i recursos en matèria de ciència ciutadana d'interès per a l'àmbit local.
Orientar sobre com treballar la ciència ciutadana en funció de les característiques i necessitats de cada municipi.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Dotar d'eines metodològiques els assistents per tal d'ampliar públics culturals i arribar a tots els sectors de la població del municipi.
• Determinar què funciona i què no a l'hora d'atraure nous públics als esdeveniments culturals.
• Establir les aportacions més rellevants a l'hora d'ampliar públics, tot fomentant la inclusió i la cohesió social i implicant la població en l'oferta cultural.
• Abordar noves experiències en l'àmbit de l'ampliació de públics i la participació, amb exemples de bones pràctiques municipals.
• Analitzar la importància de les xarxes socials en l'ampliació de públics, remarcant quines xarxes són les més idònies per a cada objectiu.
• Sectoritzar els públics amb una estratègia clara per a cada àmbit d'edat, tenint en compte a més els condicionaments socials i econòmics de cada sector.
• Mostrar la relació estreta entre la propietat intel·lectual i les polítiques culturals.
• Detallar els àmbits d’afectació de la propietat intel·lectual en l’acció cultural municipal.
• Desglossar les lleis principals que afecten la propietat intel·lectual.
• Determinar els principals punts a tenir en compte per part dels tècnics de cultura.
• Precisar quins dominis estan subjectes a la llei.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Establir una anàlisi i diagnòstic de la situació actual del Carnaval.
•Abordar l’impacte que suposa la festa en els àmbits cultural, econòmic i social de Torelló.
•Aconseguir una visió exterior a través de l’aportació de festes similars de l’àmbit català.
•Entomar el finançament com una qüestió clau del present i del futur del carnaval.
•Incidir en els valors que el carnaval ha de transmetre de manera prioritària.
•Dissenyar l’estat actual del carnaval a Torelló i fer una posada en comú de les principals conclusions que es derivin de les diferents sessions de treball i d’anàlisi.

Canal
Presencial
Durada
5,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Contribuir a la professionalització dels tècnics municipals responsables de la programació d'exposicions.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Establir connexions entre el medi físic i el digital.
Analitzar l'ús social de les tecnologies en l'espai públic.
Determinar com pot incidir la tecnologia en l'elaboració de projectes culturals i educatius.
Presentar eines de treball per desenvolupar projectes culturals a partir de l'ús artístic de les tecnologies.
Mostrar experiències innovadores en el camp de l'ús tecnològic en la cultura.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Subratllar com l’art en la comunitat pot ser un factor de dinamització socials en pobles i municipis.
• Delimitar estratègies per treballar l’art en la comunitat.
• Destacar la necessitat de treballar amb els agents artístics de la població.
• Cercar interlocutors entre els ciutadans.
• Implicar els artistes locals en els programes d’art comunitari.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Definir la relació entre art i territori.
Subratllar la importància de la relació entre arts i territori com a potenciadors de la cultura local.
Proporcionar experiències municipals d'imbricació entre la natura i l'art.
Establir línies d'actuació en el territori en la confluència de les arts.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Definir la relació entre art i territori.
Subratllar la importància de la relació entre arts i territori com a potenciadors de la cultura local.
Proporcionar experiències municipals d'imbricació entre la natura i l'art.
Establir línies d'actuació en el territori en la confluència de les arts.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el sector de les arts escèniques comunitàries i les seves oportunitats.
Posar el focus en les arts escèniques inclusives com a benefici i transformació de la comunitat.
Compartir experiències i bones pràctiques d’arts escèniques col·laboratives.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Indicar les relacions entre la salut mental i l’activitat cultural.
• Incidir en la necessitat de la cultura com a garant d’una bona salut mental.
• Subratllar la importància de la cultura en les persones afectades per problemes de salut mental.
• Mostrar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.
• Destacar iniciatives municipals en la intersecció de la cultura i la salut mental

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre el concepte de bioart i de biotecnologies aplicades al món cultural.
Efectuar un repàs sobre les relacions entre art i biologia.
Explorar les possibilitats del bioart en les polítiques culturals locals.
Indagar sobre l'ús dels organismes vius com a materials per a la creació artítistica.
Presentar experiències en el terreny del bioart.
Incidir en les possibilitats dels centres artístics municipals i de les programacions artístiques en general al voltant de l'art i la biologia.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Presentar estratègies i metodologies per potenciar la participació activa de la ciutadania en els processos de creació i disseny de projectes.
Introduir els conceptes de co-creació, desing thinking i disseny participatiu.
Com fomentar la responsabilitat compartida entre els diversos actors (institucions, investigadors i centres de recerca, societat civil, teixit institucional i ciutadania).
Reflexió entorn als aspectes ètics, legals i socials.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Explicitar estratègies que permetin desenvolupar la vitalitat cultural als municipis.
Determinar com es pot detectar i impulsar el talent local en els municipis.
Considerar la cultura més enllà dels àmbits d’actuació estrictes dels departaments de cultura municipals.
Definir vies d’implicació dels diferents agents locals que operen en el municipi.
Organitzar mapes de la creativitat local.
Repensar les antigues formes d’organització municipal davant de la irrupció de nous agents.
Establir protocols de col·laboració amb els nous agents locals.
Proporcionar exemples de bones pràctiques en l’àmbit de l’impuls de la creativitat local.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Indicar vies factibles per tal de revitalitzar i dotar de noves perspectives els equipaments culturals existents.
•Mostrar estratègies per tal d’assolir noves orientacions dels equipaments.
•Incidir en la necessitat d’obertura i de cooperació amb els agents culturals dels municipis.
•Subratllar la importància de l’adopció de polítiques i xarxes de col·laboració per part del personal dels equipaments.
•Destacar el criteri de racionalització del pressupost en els equipaments, per tal d’optimitzar al màxim els recursos.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines d’anàlisi d`exposicions des del punt de vista de la comunicació.
. Oferir eines per comunicar exposicions a través de diferents elements i en diferents àmbits.
. Fomentar un marc d’intercanvi, reflexió i debat.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Oferir eines d’anàlisi d`exposicions des del punt de vista de la comunicació.
2. Oferir eines per comunicar ( i no confondre) exposicions a través de diferents elements i en diferents àmbits:
2.1. Espai expositiu
2.2. Premsa
2.3. Pantalla
3. Possibilitar la posada en pràctica d’aquestes eines.
4. Fomentar un marc d’intercanvi, reflexió i debat.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar una visió de conjunt, històrica, filosòfica i sociològica, sobre la separació contemporània entre cultura i educació.
• Incidir en la necessitat d'establir polítiques culturals i educatives que conflueixin en el marc municipal.
• Mostrar els problemes derivats de la separació de la cultura i l'educació en els darrers anys.
• Reflexionar sobre els impactes de les actuacions no integrals en els municipis.
• Fornir estratègies d'actuació des de les polítiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Determinar què entenem per projecte cultural.
• Establir de manera clara i didàctica les diferents fases de què ha de constar un projecte cultural.
• Fornir eines per a l’elaboració i posada en marxa d’un projecte cultural.
• Manifestar la necessitat del treball amb diferents agents i departaments municipals a l’hora d’elaborar els projectes.
• Subratllar la vinculació dels projectes amb les línies estratègiques dels municipis en matèria de cultura.
• Incidir en la importància del seguiment i avaluació dels projectes culturals.
• Explicitar la tasca de millora dels projectes en funció dels resultats de l’avaluació.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Determinar què entenem per projecte cultural.
• Establir de manera clara i didàctica les diferents fases de què ha de constar un projecte cultural.
• Fornir eines per a l'elaboració i posada en marxa d'un projecte cultural.
• Manifestar la necessitat del treball amb diferents agents i departaments municipals a l'hora d'elaborar els projectes.
• Subratllar la vinculació dels projectes amb les línies estratègiques dels municipis en matèria de cultura.
• Incidir en la importància del seguiment i avaluació dels projectes culturals.
• Explicitar la tasca de millora dels projectes en funció dels resultats de l'avaluació.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Plantejar les tensions derivades de la permanència de la paraula escrita davant la imatge.
• Definir les societats de la imatge tot situant-les en el context històric europeu.
• Diagnosticar l'impacte de la imatge audiovisual en l'educació.
• Traçar línies de foment de la lectura i l'escriptura en les programacions locals dels municipis.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir l’abast de la cultura digital.
▪Delimitar l’abast de la cultura digital en les polítiques culturals.
▪Remarcar la necessitat de la planificació i dels objectius estratègics.
▪Elaborar un pla detallat dels objectius municipals en aquest àmbit.
▪Maldar per aconseguir una cultura digital inclusiva, tot eliminant les barreres i bretxes.
▪Subratllar la presència d’Internet en tots els àmbits de la vida cultural municipal.
▪Abastar una planificació que vagi des d’Internet a la intel·ligència artificial, tot passant per la comunicació.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d'activitats d'alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l'escletxa digital.
• Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
• Apoderar els nens i nenes a través del joc, robòtica i programació.
• Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Determinar els passos i elements que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar un projecte culturalDetallar la metodologia adequada en el disseny de projectes culturalsAprendre a adequar el disseny genèric de projectes a la realitat pròpia de cada municipiFamiliaritzar-se en la programació metòdica i avançada de projectes

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar sobre el concepte de fake news en contraposició al periodisme d’excel·lència.
• Plantejar com les arts i totes les branques del coneixement humanístic, científic i tecnològic poden contribuir a comprendre molt millor els grans reptes contemporanis i aportar noves perspectives que ajudin a trobar-hi solucions.
• Presentar estratègies i canals per apropar el coneixement científic de qualitat i veraç a la ciutadania.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar sobre el concepte de fake news en contraposició al periodisme d’excel·lència.
• Plantejar com les arts i totes les branques del coneixement humanístic, científic i tecnològic poden contribuir a comprendre molt millor els grans reptes contemporanis i aportar noves perspectives que ajudin a trobar-hi solucions.
• Presentar estratègies i canals per apropar el coneixement científic de qualitat i veraç a la ciutadania.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Oferir continguts útils per a la programació professional d’art contemporani en l’àmbit local a càrrec de professionals especialistes de referència.
▪Oferir una aproximació teòrica multidisciplinària al tema del buit.
▪Mostrar i explicar com diferents artistes contemporanis han abordat aquesta qüestió a través de la seva pràctica.
▪Fomentar un marc d’intercanvi, reflexió i debat.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir què entenem per diversitat i com es pot abordar aquesta realitat des dels municipis.
▪Posar èmfasi en la necessitat del diàleg i les accions culturals transversals per tal de fomentar la interacció social i la creació de comunitat.
▪Apostar per la diversitat com a eina de cohesió social.
▪Abordar les dificultats que es produeixen entre les expressions de les diverses cultures i la d’acollida.
▪Remarcar la importància dels centres culturals en el foment de la diversitat cultural.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir què entenem per diversitat i com es pot abordar aquesta realitat des dels municipis.
▪Posar èmfasi en la necessitat del diàleg i les accions culturals transversals per tal de fomentar la interacció social i la creació de comunitat.
▪Apostar per la diversitat com a eina de cohesió social.
▪Abordar les dificultats que es produeixen entre les expressions de les diverses cultures i la d’acollida.
▪Remarcar la importància dels centres culturals en el foment de la diversitat cultural.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Descriure els vincles entre la cultura, el medi ambient i l’emergència climàtica i la seva concreció en pràctiques, projectes i polítiques a nivell local.
• Identificar experiències ja existents, a la província de Barcelona, a Catalunya o a l’estranger, per il·lustrar la tipologia de pràctiques esmentada.
• Mostrar la incidència del canvi climàtic en la gestió cultural.
• Definir eines, recomanacions i tipus de mesures que poden prendre els governs locals i altres agents culturals locals, per tal d’enfortir el vincle entre cultura, medi ambient i emergència climàtica, en els diversos àmbits d’acció identificats.
• Definir què entenem per desenvolupament sostenible.
• Reforçar la necessitat de les polítiques educatives locals al voltant del medi ambient.
• Conscienciar sobre la importància dels ODS i l’Agenda 21 de la cultura.
• Treballar en polítiques de residus zero en el camp cultural.
• Plantejar activitats de sensibilització cap a la ciutadania.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Potenciar el talent local com a font de dinamització de la vida cultural local.
• Dissenyar estratègies de reconeixement i detecció del talent local.
• Establir vies de difusió per donar a conèixer la tasca dels creadors en els municipis.
• Potenciar circuits locals i supralocals que afavoreixen la difusió de les obres dels creadors locals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Mostrar la importància dels agents culturals en la vida del municipi.
▪Establir relacions i lligams amb els agents per implicar-los en les activitats i polítiques culturals municipals.
▪Determinar les tipologies d’agent cultural.
▪Reflexionar sobre les potencialitats i els límits de la col·laboració entre la població i els ajuntaments.
▪Desplegar vies i recursos de col·laboració en matèria cultural.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Mostrar la importància dels agents culturals en la vida del municipi.
▪Establir relacions i lligams amb els agents per implicar-los en les activitats i polítiques culturals municipals.
▪Determinar les tipologies d’agent cultural.
▪Reflexionar sobre les potencialitats i els límits de la col·laboració entre la població i els ajuntaments.
▪Desplegar vies i recursos de col·laboració en matèria cultural.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Detallar el concepte i les implicacions del treball en xarxa.
• Explicitar vies i estratègies per al treball cooperatiu.
• Explicar els canvis produïts en el canvi de paradigma de la verticalitat al treball horitzontal.
• Mostrar els avantatges i les dificultats del treball en xarxa.
• Exposar la mancomunació de recursos des del punt de vista legal.
• Reflectir experiències de mancomunació de recursos en el territori.
• Analitzar tots els elements que cal contemplar a l’hora d’endegar projectes col·laboratius.
• Esbossar vies d’implicació personals i col·lectives per al treball comú.
• Fer avinents les possibilitats del treball en xarxa dins de la pròpia organització municipal.
• Indicar els àmbits en què es possible un treball en xarxa entre municipis diferents.Proporcionar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Detallar el concepte i les implicacions del treball en xarxa.
• Explicitar vies i estratègies per al treball cooperatiu.
• Explicar els canvis produïts en el canvi de paradigma de la verticalitat al treball horitzontal.
• Mostrar els avantatges i les dificultats del treball en xarxa.
• Exposar la mancomunació de recursos des del punt de vista legal.
• Reflectir experiències de mancomunació de recursos en el territori.
• Analitzar tots els elements que cal contemplar a l'hora d'endegar projectes col·laboratius.
• Esbossar vies d'implicació personals i col·lectives per al treball comú.
• Fer avinents les possibilitats del treball en xarxa dins de la pròpia organització municipal.
• Indicar els àmbits en què es possible un treball en xarxa entre municipis diferents.
Proporcionar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Exposar el panorama actual del treball a través de projectes en l’àmbit de la gestió cultural.
• Analitzar les característiques dels projectes culturals que han de desenvolupar els agents.
• Definir les tipologies dels treballs concrets en matèria cultural.
• Diferenciar la cultura de la subvenció dels projectes culturals com a encàrrecs amb una durada concreta.
• Determinar les tipologies d’agents que intervenen en l’elaboració d’un projecte.
• Establir les pautes necessàries per a encarregar projectes culturals als agents.
• Mostrar els passos que cal emprendre a l’hora de fer un encàrrec cultural: ideació i creació, seguiment del procés, posada en marxa i avaluació.
• Debatre els avantatges i inconvenients del treball per projectes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Introduir els assistents en els passos que cal efectuar per elaborar un projecte cultural.
• Incidir en la necessitats de la planificació estratègica.
• Abordar mètodes de planificació que comptin amb la ciutadania i els agents culturals.
• Determinar les característiques principals que comporta la creació d'un projecte.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Definir el concepte de Fablabs.
• Determinar les principals característiques del 3D.
• Relacionar el 3D amb el món de la cultura local.
• Esbossar les principals possibilitats del 3D en els equipaments locals i ens Fablabs en particular.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Subratllar la necessitat d’incloure la cultura en la programació dels centres mediambientals.
▪Establir programacions conjuntes entre els centres mediambientals i els culturals.
▪Remarcar la importància dels valors culturals en la preservació del medi ambient.
▪Establir ponts transversals de col·laboració entre el medi ambient i la cultura.
▪Acostar la necessitat de la preservació del medi ambient a la ciutadania.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Delimitar el sector de la cultura i la creació dins del conjunt de l'economia local.
Subratllar la importància de les transformacions socials que la cultura afavoreix i fomenta, tant en l’àmbit de les polítiques culturals municipals com des de l’acció associativa i creativa de la ciutadania.
• Incidir en les implicacions de les accions culturals en el medi ambient i la salut.Mostrar la incidència de la cultura en la vida econòmica dels municipis a través de les dades estadístiques.
• Determinar tendències històriques del pes de la cultura en l'economia local, en la societat i en el medi ambient.
• Avaluar la tasca dels ajuntaments a l'hora de potenciar la cultura i la creació en els municipis.
• Presentar exemples de bones pràctiques i d'estudis d'impacte en aquest àmbit.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Sembla que hem entrat en una etapa més marcada per desastres, pandèmies i catàstrofes cada cop més freqüents, properes i diverses.
Aquest curs té per objectiu reflexionar sobre quin paper hauria de jugar la ciència en aquest moment tan clau i sobre el model de ciència que volem promoure des de les nostres ciutats i municipis. S’hi abordaran, entre d’altres les qüestions següents:
• Quins criteris poden ajudar a determinar si la ciència progressa en una bona direcció?
• Què es pot fer per millorar l’impacte de la ciència en la vida de les persones i en la sostenibilitat del planeta?
• Cal posar límit a determinades aventures científiques?

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Sembla que hem entrat en una etapa més marcada per desastres, pandèmies i catàstrofes cada cop més freqüents, properes i diverses. Aquest curs té per objectiu reflexionar sobre quin paper hauria de jugar la ciència en aquest moment tan clau i sobre el model de ciència que volem promoure des de les nostres ciutats i municipis. S'hi abordaran, entre d'altres les qüestions següents: Quins criteris poden ajudar a determinar si la ciència progressa en una bona direcció? Què es pot fer per millorar l'impacte de la ciència en la vida de les persones i en la sostenibilitat del planeta? Cal posar límit a determinades aventures científiques?

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Subratllar la importància dels Plans Estratègics de Cultura en la planificació municipal.
▪Determinar els passos necessaris per a l’elaboració d’un Pla.
▪Incidir en el diàleg transversal amb tots els agents.
▪Apostar per la racionalització i la dinamització dels equipaments culturals, adequant-los a les necessitats municipals.
▪Fomentar la participació ciutadania en la definició de les polítiques culturals.
▪Pautar una estratègia de futur en matèria cultural, de manera detallada.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Subratllar la importància dels Plans Estratègics de Cultura en la planificació municipal.
▪Determinar els passos necessaris per a l’elaboració d’un Pla.
▪Incidir en el diàleg transversal amb tots els agents.
▪Apostar per la racionalització i la dinamització dels equipaments culturals, adequant-los a les necessitats municipals.
▪Fomentar la participació ciutadania en la definició de les polítiques culturals.
▪Pautar una estratègia de futur en matèria cultural, de manera detallada.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Visibilitzar tendències capdavanteres i encara poc conegudes en el terreny del pensament, les arts i les polítiques culturals.
▪Apostar per l’especulació i l’elaboració d’idees en el terreny de la cultura.
▪Dotar d’eines els assistents pel que fa als fonaments culturals i repensar-los de manera crítica.
▪Construir un espai de reflexió i de debat al volant de temes que afecten l’àmbit conceptual i general de les polítiques culturals.
▪Afavorir el debat i la reflexió entre els assistents.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Visibilitzar tendències capdavanteres i encara poc conegudes en el terreny del pensament, les arts i les polítiques culturals.
▪Apostar per l’especulació i l’elaboració d’idees en el terreny de la cultura.
▪Dotar d’eines els assistents pel que fa als fonaments culturals i repensar-los de manera crítica.
▪Construir un espai de reflexió i de debat al volant de temes que afecten l’àmbit conceptual i general de les polítiques culturals.
▪Afavorir el debat i la reflexió entre els assistents.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir un espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement, d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les interseccions existents entre els diferents àmbits.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Canal
Presencial
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir un espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement,
d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les
interseccions existents entre els diferents àmbits. Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i
les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquest curs té com a objectiu establir el marc conceptual de la professió i proporcionar eines per al desenvolupament eficaç i eficient de les tasques encomanades amb més qualitat i professionalitat.
•Aplicar tècniques per a l’acolliment del públic atenent a les seves característiques (VIP, infantil, tercera edat, diversitat funcional, entre d’altres).
•Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal per a relacionar-se amb el públic.. Integrar actituds adients per al tracte amb el públic i aplicar tècniques per a la resolució de conflictes i reclamacions
•Descriure els elements que comporten la higiene i confort del públic en locals d’espectacles i aplicar protocols per a la seva gestió en la preparació de l’esdeveniment.
•Descriure la composició d’un pla d’emergència i actuar com a Equip d’Alarma i Evacuació.
•Mantenir actitud de vigilància davant els elements que afecten a la seguretat del públic.
•Identificar una situació d’emergència mèdica i aplicar protocols d’actuació.

Canal
Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Introduir els assistents en les potencialitats d'Instagram com a xarxa social.
•Desenvolupar estratègies d'acostament al públic a través d'Instagram.
•Mostrar bones pràctiques en el terreny del màrqueting cultural.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir el concepte d’intel·ligència col·lectiva.
•Determinar àmbits d’actuació de la intel·ligència col·lectiva en el món de la cultura.
•Incidir en la necessitat de la posada en comú de coneixements per impulsar activitats creatives en els municipis.
•Descriure l’experiència dels laboratoris ciutadans com a impulsors de la posada en comú del coneixement tecnològic.
•Mostrar bones pràctiques d’espais col·laboratius i creatius en les comarques barcelonines.
•Ressaltar la importància de la cultura col·laborativa en els processos ciutadans, en especial els relacionats amb el món de la cultura.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Definir què s’entén per intel·ligència col·lectiva i espais maker.
• Determinar en què consisteix la idea de la cultura col·laborativa.
• Crear espais de trobada perquè es puguin desenvolupar projectes i idees creatives.
• Treballar en xarxa amb la ciutadania.
• Potenciar la creativitat local.
• Incidir en el paper dels equipaments culturals en la creació d’intel·ligència col·lectiva.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Oferir als assistents eines, recursos i coneixements tècnics per a la concepció, disseny i execució d’exposicions.
•Oferir als assistents una aproximació i introducció bàsica a la conservació preventiva i la manipulació d’objectes de l'exposició i procediments de préstec.
•Proporcionar metodologies pràctiques per a la creació d’exposicions municipals.
•Elaborar l’organització de l’exposició des de la idea inicial fins a l’execució i l’avaluació.
•Fomentar un marc de reflexió al voltant de l’exposició com a manifestació cultural.
•Desenvolupar el concepte i la realització de l’exposició a partir de l’anàlisi de les condicions locals.
•Incidir en la planificació i el treball previ com a eines que han de garantir la viabilitat de les propostes expositives.
•Mostrar estratègies de desenvolupament de públics.
•Treballar amb exemples de bones pràctiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Emfatitzar la rellevància dels itineraris de natura i cultura en els municipis.
• Posar en relleu els valors culturals i naturals propis de cada municipi.
• Determinar els passos què cal fer per a l’establiment d’itineraris.
• Remarcar la necessitat de treballar amb els agents culturals, naturalistes i ecologistes del municipi.
• Argumentar l’interès dels itineraris com a factor dinamitzador de tipus cultural, econòmic, social i paisatgístic dels municipis.
• Insistir en el manteniment dels elements indicadors com a factor clau per al ciutadà.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Remarcar la importància dels centres culturals en la divulgació de la ciència.
▪Incidir en la necessitat de les programacions culturals que abordin la ciència ciutadana.
▪Acostar la ciència a la població amb programes sòlids i que tinguin continuïtat en el temps.
▪Remarcar el mètode científic contra les informacions infundades i les fake news.
▪Subratllar el sector infantil i juvenil com a prioritari en els programes culturals adreçats a la ciència i empresos des dels equipaments.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Cada vegada es té més clar i assumit que totes les branques el coneixement juguen un paper essencial en la formació integral de les persones i són igualment necessàries. Però a la pràctica, no sempre es treballa en aquesta línia i, és per això, que cal insistir i explorar noves maneres i nous camins per fer més evident i efectiva aquesta fèrtil interrelació entre disciplines. Per assolir aquest objectiu demanarem a dos experts en el tema que ens expliquin els aspectes essencials al voltant de la investigació i la producció de pràctiques que creuen les arts amb les ciències i la societat.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Obrir interrogant sobre l’accés a pràctiques culturals que es troben fora del “radar” institucional.
•Presentar bones pràctiques i treball en xarxa en projectes europeus.
•Donar a conèixer estratègies i eines per la creació de xarxes de col·laboradors internacionals i nacionals efectives.
•Establir mecanismes de treball conjunt per definir estratègies de treball a llarg termini.
•Exemplificar la importància d’implicar els agents culturals diversos en la creació d’estratègies de treball.
•Donar a conèixer a una eina unificada de treball metodològic per als projectes.
•Analitzar la innovació col.laborativa com a procés de gestió en projectes socials.
•Establir un model d’anàlisi i determinació de costos rigorós i eficaç.
•Unificar els elements a tenir en compte en el disseny i planificació dels costos de la nostra intervenció.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Obrir interrogant sobre l’accés a pràctiques culturals que es troben fora del “radar” institucional.
•Presentar bones pràctiques i treball en xarxa en projectes europeus.
•Donar a conèixer estratègies i eines per la creació de xarxes de col·laboradors internacionals i nacionals efectives.
•Establir mecanismes de treball conjunt per definir estratègies de treball a llarg termini.
•Exemplificar la importància d’implicar els agents culturals diversos en la creació d’estratègies de treball.
•Donar a conèixer a una eina unificada de treball metodològic per als projectes.
•Analitzar la innovació col.laborativa com a procés de gestió en projectes socials.
•Establir un model d’anàlisi i determinació de costos rigorós i eficaç.
•Unificar els elements a tenir en compte en el disseny i planificació dels costos de la nostra intervenció.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar i debatre entorn a les problemàtiques de convivència i les mesures que poden prendre els ens locals per fomentar la coexistència de concerts i festivals musicals amb el dret de les persones al descans.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Establir una definició de drets culturals en el context actual
•Incidir en la necessitat dels drets culturals
•Definir en què consisteixen els Objectius de desenvolupament sostenible
•Exposar les línies bàsiques dels ODS-Explicar els disset ODS que componen l’estratègia global de l’Agenda 2030
•Subratllar en paper de la cultura en l’Agenda 21 de la cultura
•Incidir en el paper de la cultura dins de l’objectiu d’Educació de qualitat
•Explorar potencialitats i àmbits d’actuació de la cultura en relació als Objectius de desenvolupament sostenible
•Mostrar en què afecten els Objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 21 a les diferents actuacions culturals

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Establir una definició de drets culturals en el context actual.
•Incidir en la necessitat dels drets culturals.
•Definir en què consisteixen els Objectius de desenvolupament sostenible.
•Exposar les línies bàsiques dels ODS.
•Explicar els disset ODS que componen l’estratègia global de l’Agenda 2030.
•Subratllar en paper de la cultura en l’Agenda 21 de la cultura.
•Incidir en el paper de la cultura dins de l’objectiu d’Educació de qualitat.
•Explorar potencialitats i àmbits d’actuació de la cultura en relació als Objectius de desenvolupament sostenible
•Mostrar en què afecten els Objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 21 a les diferents actuacions culturals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Mostrar les potencialitats del WhatsApp com a eina de difusió cultural.
▪Incidir en la immediatesa i la rapidesa a l’hora de connectar amb l’usuari.
▪Determinar els límits pel que fa a la saturació i la privacitat que presenta aquesta eina.
▪Dissenyar estratègies segmentades pel que fa a cada xarxa social.
▪Establir els àmbits més adients per utilitzar WhatsApp.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer les diferents fórmules i experiències al territori de residències artístiques en l’àmbit de les arts escèniques.
▪Oferir als assistents eines, recursos i coneixements tècnics per a la gestió de residències artístiques en els espais escènics municipals.
▪Presentar exemples de bones pràctiques en relació a l’impuls de la creativitat local.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir el concepte de festival en el marc de les programacions artístiques municipals.
•Avaluar punts forts i febles a l'hora de programar un festival.
•Establir metodologies per a la gestió dels festivals artístics municipals.
•Determinar necessitats i potencialitats del municipi a l'hora de programar un festival determinat.
•Proporcionar eines estratègiques per promocionar i expandir l'abast de festivals locals.
•Sondejar la possibilitat de les xarxes municipals per crear sinergies compartides.
•Fornir eines per revitalitzar o reorientar festivals existents.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir la governança des de la cultura i el món local.
•Destacar els punts forts de la governança municipal.
•Relacionar la governança amb l'augment de la participació ciutadana.
•Potenciar bones pràctiques en el camp de la participació dels ciutadans en les decisions i programacions municipals.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir la governança des de la cultura i el món local.
•Destacar els punts forts de la governança municipal.
•Relacionar la governança amb l'augment de la participació ciutadana.
•Potenciar bones pràctiques en el camp de la participació dels ciutadans en les decisions i programacions municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir el concepte d’implicació de la ciutadania.
•Exposar en què consisteixen els prescriptors culturals i l’avantatge que suposen per a les organitzacions.
•Definir vies de detecció del talent local.
•Situar la figura del prescriptor en l’organització municipal, especialment en els equipaments.
•Localitzar públics i implicar-los en la vida cultural municipal.
•Detectar necessitats de difusió, d’ampliació de públics, d’oberta a nous col·lectius i de comunicació global en els equipaments municipals.
•Proporcionar exemples de bones pràctiques en els àmbits esmentats.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Remarcar la necessitat d’una bona comunicació cultural en els municipis.
• Analitzar estratègies comunicatives des dels ajuntaments.
• Explicitar què cal comunicar i quins canals són més adients per fer-ho.
• Subratllar la necessitat del treball transversal en la comunicació municipal, incloent les associacions i agents culturals.
• Concretar com es pot arribar de manera més efectiva als ciutadans.
• Incidir en la importància de segmentar la informació per tipologies ciutadanes.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Remarcar la necessitat d'una bona comunicació cultural en els municipis.
• Analitzar estratègies comunicatives des dels ajuntaments.
• Explicitar què cal comunicar i quins canals són més adients per fer-ho.
• Subratllar la necessitat del treball transversal en la comunicació municipal, incloent les associacions i agents culturals.
• Concretar com es pot arribar de manera més efectiva als ciutadans.
• Incidir en la importància de segmentar la informació per tipologies ciutadanes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Definir què entenem per internet de les coses.
• Presentar la importància dels objectes connectats en el món actual.
• Incidir en el rol dels objectes connectats en xarxa.
• Interpretar les dades dels objectes intel·ligents.
• Proporcionar eines d’interpretació sobre la importància dels objectes connectats.
• Destacar-ne la projecció en el terreny cultural.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Analitzar les dades culturals per poder extreure'n conclusions acurades en el terreny de la planificació cultural.
•Establir per a què ens serveixen les dades i quines decisions determinants ens poden oferir en el camp de la gestió cultural.
•Manejar dades comparatives municipals.
•Interpretar dades qualitatives i quantitatives.
•Fornir elements de creació de dades en el context municipal.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Remarcar la importància de la mediació en tota mena de conflictes de tipus cultural.
•Detallar els tipus de conflictes culturals que requereixen mediació: conflictes entre comunitats, entre agents culturals, entre entitats, entre col·lectius determinats i l’ajuntament, entre creadors i ajuntament, etc.
•Destacar la necessitat del diàleg com a resolució dels conflictes.
•Fornir tècniques de mediació per a la solució dels problemes.
•Experimentar de manera pràctica amb diversos formats de mediació.
•Fomentar l’empatia i la comprensió com a primer pas per a la resolució dels problemes.
•Potenciar el paper dels departaments de cultura com a mitjancers.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Remarcar la importància de la mediació en tota mena de conflictes de tipus cultural.
•Detallar els tipus de conflictes culturals que requereixen mediació: conflictes entre comunitats, entre agents culturals, entre entitats, entre col·lectius determinats i l’ajuntament, entre creadors i ajuntament, etc.
•Destacar la necessitat del diàleg com a resolució dels conflictes.
•Fornir tècniques de mediació per a la solució dels problemes.•Experimentar de manera pràctica amb diversos formats de mediació.
•Fomentar l’empatia i la comprensió com a primer pas per a la resolució dels problemes.
•Potenciar el paper dels departaments de cultura com a mitjancers.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Analitzar els trets principals i les novetats més rellevants que presenta la nova llei de contractació en referència amb la gestió cultural dels municipis.Detallar els procediments actuals que presenta la contractació artística.Desglossar els aspectes que desapareixen en la nova llei de contractació.Abordar l'estatus legal de les concessions de serveis realitzades pels municipis, en relació amb la gestió cultural dels municipis.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Incidir en la importància de la participació ciutadana en la definició i implementació de les polítiques culturals municipals.
▪Determinar vies efectives de participació ciutadana.
▪Remarcar el paper que han de tenir els Consells de Cultura.
▪Mostrar bones pràctiques en el terreny dels processos participatius municipals.
▪Subratllar els canvis metodològics i de funcionament que comporta una participació ciutadana efectiva i eficaç.
▪Situar el context de la participació ciutadana en el marc de la governança.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Abordar la complexitat i la multiplicitat de demandes culturals en els municipis.
▪Establir usos i serveis complexos, adaptables i diversificats.
▪Mantenir un diàleg fluid amb els agents culturals i els usuaris dels centres culturals per atendre molt millor les seves demandes.
▪Racionalitzar espais i horaris per poder atendre totes les necessitats.
▪Determinar les restriccions en l’ús d’un centre cultural polivalent.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Establir les pautes específiques de la programació cultural en els petits municipis.
• Determinar les principals necessitats que cal cobrir de manera prioritària.
• Indicar pautes d’especialització en l’entorn municipal.
• Ampliar la noció dels públics de la cultura en els petits municipis.
• Incidir en la importància de nous agents culturals artístics i literaris que resideixen en els municipis.
• Teixir xarxes de col·laboració amb els municipis veïns, tot contemplant l’oferta cultural i essent més ambiciosos en termes de pressupost i programació.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Mostrar la importància de fer arribar les programacions i activitats culturals als mitjans de comunicació.
• Proporcionar estratègies per comunicar de manera fluïda i eficaç.
• Fornir mètodes i tècniques per tal de fer atractives als ulls dels mitjans les activitats municipals.
• Detallar els passos necessaris que ha de seguir una estratègia comunicativa eficaç.
• Subratllar la importància de prioritzar. Què hem de comunicar? Com hem de fer-ho?
• Destacar la importància dels interlocutors en el món dels mitjans.
• Posar èmfasi en la necessitat de treballar des dels plans de cultura municipals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Mostrar la importància de fer arribar les programacions i activitats culturals als mitjans de comunicació.
• Proporcionar estratègies per comunicar de manera fluïda i eficaç.
• Fornir mètodes i tècniques per tal de fer atractives als ulls dels mitjans les activitats municipals.
• Detallar els passos necessaris que ha de seguir una estratègia comunicativa eficaç.
• Subratllar la importància de prioritzar. Què hem de comunicar? Com hem de fer-ho?
• Destacar la importància dels interlocutors en el món dels mitjans.
• Posar èmfasi en la necessitat de treballar des dels plans de cultura municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir què és el podcast i com es pot treballar i potenciar des de les ràdios locals.
▪Subratllar la importància d’aquesta eina per tal d’arribar a les noves generacions.
▪Remarcar les possibilitats del podcast a l’hora de dinamitzar els col·lectius locals.
▪Impulsar la figura de les ràdios locals.
▪Explorar el camp del podcast com a impulsor de la cultura local.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Determinar la situació de la gestió comunitària en l'àmbit municipal de la cultura.
•Esbossar l'evolució històrica dels punts forts i febles de la gestió comunitària de la cultura.
•Detallar les noves estratègies a què s'ha d'enfrontar la gestió comunitària.
•Debatre noves línies de participació ciutadana.
•Detectar nous marcs de treball amb els agents socials i culturals que actuen en els municipis.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Analitzar el paper de les entitats convencionals enfront de l’aparició de nous agents que operen en el camp cultural.
•Diferenciar entre els procediments i maneres d’actuar de les entitats i els nous agents.
•Plantejar estratègies de col·laboració amb els agents culturals de nova aparició.
•Detectar conflictes entre els diferents tipus de col·lectius que actuen en el municipi.
•Determinar en quins àmbits es poden establir línies de cooperació i en quins serà més dificultós.
•Debatre els canvis que s’entreveuen en l’actuació de la ciutadania en matèria cultural.
•Incidir en la governança com a marc general de relació amb els ciutadans amb relació a la cultura local.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Analitzar el paper de les entitats convencionals enfront de l’aparició de nous agents que operen en el camp cultural.
•Diferenciar entre els procediments i maneres d’actuar de les entitats i els nous agents.
•Plantejar estratègies de col·laboració amb els agents culturals de nova aparició.
•Detectar conflictes entre els diferents tipus de col·lectius que actuen en el municipi.
•Determinar en quins àmbits es poden establir línies de cooperació i en quins serà més dificultós.
•Debatre els canvis que s’entreveuen en l’actuació de la ciutadania en matèria cultural.
•Incidir en la governança com a marc general de relació amb els ciutadans amb relació a la cultura local.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir els àmbits d’actuació del curador o curada d’exposicions.
▪Incidir en la necessitat del contracte amb el curador i la seva definició.
▪Establir lligams entre el curador, l’artista i el centre d’art o ajuntament.
▪Determinar a l’avançada els objectius i la planificació de la tasca curatorial i de l’exposició.
▪Crear vincles comunicatius fluids al llarg de tot el procés.
▪Implicar en la mesura del possible altres agents culturals del municipi en el procés curatorial.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Definir els àmbits d’actuació del curador o curada d’exposicions.
▪Incidir en la necessitat del contracte amb el curador i la seva definició.
▪Establir lligams entre el curador, l’artista i el centre d’art o ajuntament.
▪Determinar a l’avançada els objectius i la planificació de la tasca curatorial i de l’exposició.
▪Crear vincles comunicatius fluids al llarg de tot el procés.
▪Implicar en la mesura del possible altres agents culturals del municipi en el procés curatorial.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Destacar les músiques urbanes com a nova font d’expressió cultural.
• Incidir en la vinculació entre les músiques urbanes i les configuracions comunitàries i socials de la cultura.
• Desglossar els diferents estils i tendències que conflueixen en aquest àmbit.
• Senyalar la importància de treballar amb diferents agents dins de cada comunitat.
• Emfasitzar la importància d’incloure les músiques urbanes en la programació cultural.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Abordar la legislació de les subvencions en l'àmbit municipal.
•Especificar les tipologies de subvenció en l'àmbit cultural.
•Detallar els passos necessaris per crear un programa de subvencions.
•Determinar els problemes més habituals a l'hora de concedir subvencions.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Incidir en la necessitat i la importància de l’avaluació de les activitats i les polítiques culturals.
▪Dotar d’instruments d’avaluació de manera detallada.
▪Fornir elements quantitatius i qualitatius d’anàlisi.
▪Proporcionar un marc rigorós d’avaluació que pugui ser utilitzat a l’hora de revisar qualsevol proposta cultural.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Especificar la definició i l’abast de l’economia de la cultura.
▪Explicar l’impacte de la cultura en l’economia dels municipis.
▪Detallar com la cultura pot dinamitzar els sectors culturals municipals.
▪Determinar com es poden establir aliances amb els sectors productius i econòmics.
▪Avaluar tendències estadístiques econòmiques i determinar-ne el significat.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir de manera entenedora què entenem per Internet de les coses.Indicar les línies principals de l’Internet de les coses en el moment actual.
•Explicar com pot afectar en les programacions i la tasca diària dels gestors i responsables culturals.
•Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.
•Determinar possibilitats culturals a través de la connexió intel·ligent dels objectes (museus, exposicions, etc.).
•Explorar el terreny de les interaccions entre espectadors i objectes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Analitzar les formes de participació en xarxa. Determinar el paper que poden jugar les xarxes en la democràcia municipal i en les polítiques culturals.
•Reflexionar sobre les formes d'organització interconnectades en el món de la cultura.
•Aportar elements de reflexió sobre el concepte de tecnopolítica.
•Incidir en la presa de decisions per part de la ciutadania com a estratègia definitòria de les polítiques culturals municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Establir línies pràctiques d’actuació en el camp de l’educació i la cultura.
•Mostrar com es pot incidir en la creació de polítiques culturals que reforcin el lligam entre cultura i educació.
•Indicar estratègies de col·laboració entre les regidories de cultura i educació.
•Desenvolupar línies d’actuació amb els agents culturals locals que treballin en aquest camp.
•Detectar les línies transversals de treball.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Analitzar la construcció social de gènere i LGTBI a la creació artística i cultural.
•Exposar les dificultats i obstacles de les dones en el món artístic i cultural.
•Reflexionar sobre l'oferta cultural existent i oferir eines per a l'anàlisi des d'una perspectiva de gènere.
•Facilitar propostes d'intervenció participativa des d'una perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Determinar els aspectes bàsics de la normativa i aplicació de les subvencions en tot allò que fa referència a la gestió cultural dels municipis.
•Descriure els elements legals i de procediment que defineixen l’actual legislació relativa a la contractació.
•Resoldre dubtes que puguin plantejar els assistents, a partir de casos concrets que s’hagin produït en les administracions municipals, i en el camp de la cultura en particular.
•Proporcionar les referències imprescindibles per poder consultar i solucionar aspectes relatius a les subvencions i contractacions.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Presentar el concepte de divulgació científica i explicar els efectes democratitzadors de l'alfabetització científica entre la ciutadania.
•Posar l'accent en la dimensió cultural de la ciència. Els sabers científics ben explicats i adaptats a cada tipologia de públic poden participar tant o més gaudi que la resta de manifestacions culturals.
•Oferir una panoràmica d'opcions i canals ja existents als quals poden recórrer les àrees de cultura municipals que vulguin programar activitats de divulgació científica per a un públic general.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la memòria democràtica: marc normatiu, interlocutors, els programes MD Generalitat, Diputació, Estat..., gestió d’espais MD i xarxes existents, on obtenir recursos (subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Mostrar la relació estreta entre la propietat intel·lectual i les polítiques culturals.
• Detallar els àmbits d’afectació de la propietat intel·lectual en l’acció cultural municipal.
• Desglossar les lleis principals que afecten la propietat intel·lectual.
• Determinar els principals punts a tenir en compte per part dels tècnics de cultura.
• Precisar quins dominis estan subjectes a la llei.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.
•Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.
•Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.
•Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.
•Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.
•Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.
•Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.
•Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.
•Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.
•Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir què s’entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.
•Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.
•Determinar l’aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.
•Detallar els àmbits principals d’aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l’àmbit del patrimoni i de les exposicions.
•Especificar vies d’accés a la cultura a través de la virtualitat.
•Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.
•Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Definir què s'entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.
• Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.
• Determinar l'aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.
• Detallar els àmbits principals d'aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l'àmbit del patrimoni i de les exposicions.
• Especificar vies d'accés a la cultura a través de la virtualitat.
• Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.
• Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Subratllar la importància de la pluralitat i la diversitat en les diferents programacions culturals dels municipis.
•Determinar quins són els col·lectius i els àmbits que cal cobrir i tenir en compte en qualsevol programació i planificació cultural.
•Aprofundir en la necessitat de treballar de manera transversal amb altres àrees per poder arribar a determinats col·lectius.
•Proporcionar eines per al diàleg amb la població i les entitats al voltant de la inclusió.
•Fornir línies d’actuació de treball amb la població nouvinguda-Incidir en les programacions inclusives i diverses, que tinguin en compte les preferències socials i abastin gèneres artístics diferents.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Mostrar les noves tendències del turisme cultural, especialment en l'àmbit dels municipis.
•Remarcar la importància de la diferència com a estratègia de promoció turística.
•Determinar com es poden aprofitar les potencialitats d'un territori determinat.
•Identificar els punts clau, tant pel que fa al patrimoni cultural com al natural, capaços d'atraure visitants al municipi.
•Fornir eines de promoció del turisme cultural, sobretot en el cap de les tecnologies.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Palesar la importància de la difusió de la cultura des dels dispositius mòbils.
• Designar les possibilitats de la telefonia mòbil en la difusió, creació i manteniment de públics i fidelització.
• Analitzar el treball comunicatiu des de les xarxes socials.
• Determinar què podem comunicar i què no a través de la telefonia mòbil.
• Subratllar la importància de segmentar els nostres missatges.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Definir el concepte d'espai en les seves variants, com a escenari d'heterogeneïtat i conflicte.
•Delimitar processos culturals en els espais públics dels municipis.
•Analitzar l'espai i els seus usos des d'una perspectiva crítica.
•Incidir en l'espai com a font de diferència.
•Reflexionar sobre el paper de les polítiques culturals municipals en relació amb els espais.
•Incidir en la paradoxa segons la qual els espais considerats com a no culturals esdevenen brolladors de fenòmens culturals.
•Debatre sobre els usos de l'espai des de la perspectiva dels ajuntaments.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
•Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
•Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
•Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
•Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
•Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
•Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
•Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
•Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
•Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
•Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Exposar la necessitat de l'ètica i els valors en la gestió cultural.
•Esbossar els principals moments històrics de tensió en relació amb l'ètica, dins el context europeu dels s. XX i XXI.
•Detallar els valors que han de definir les polítiques culturals locals.
•Introduir possibles situacions de conflicte que poden aparèixer en les dinàmiques locals i que requereixen judicis ètics.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h