Gestió cultural local

101 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Explicar què és la ciència ciutadana.
Reflexionar sobre les seves potencialitats i avantatges.
Plantejar per què és interessant treballar-la i potenciar-la des de l’àmbit local. Proporcionar una panoràmica dels principals projectes i recursos en matèria de ciència ciutadana d'interès per a l'àmbit local.
Orientar sobre com treballar la ciència ciutadana en funció de les característiques i necessitats de cada municipi.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Explicar què és la ciència ciutadana.
Reflexionar sobre les seves potencialitats i avantatges.
Plantejar per què és interessant treballar-la i potenciar-la des de l'àmbit local.
Proporcionar una panoràmica dels principals projectes i recursos en matèria de ciència ciutadana d'interès per a l'àmbit local.
Orientar sobre com treballar la ciència ciutadana en funció de les característiques i necessitats de cada municipi.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Dotar d'eines metodològiques els assistents per tal d'ampliar públics culturals i arribar a tots els sectors de la població del municipi.
• Determinar què funciona i què no a l'hora d'atraure nous públics als esdeveniments culturals.
• Establir les aportacions més rellevants a l'hora d'ampliar públics, tot fomentant la inclusió i la cohesió social i implicant la població en l'oferta cultural.
• Abordar noves experiències en l'àmbit de l'ampliació de públics i la participació, amb exemples de bones pràctiques municipals.
• Analitzar la importància de les xarxes socials en l'ampliació de públics, remarcant quines xarxes són les més idònies per a cada objectiu.
• Sectoritzar els públics amb una estratègia clara per a cada àmbit d'edat, tenint en compte a més els condicionaments socials i econòmics de cada sector.
• Mostrar la relació estreta entre la propietat intel·lectual i les polítiques culturals.
• Detallar els àmbits d’afectació de la propietat intel·lectual en l’acció cultural municipal.
• Desglossar les lleis principals que afecten la propietat intel·lectual.
• Determinar els principals punts a tenir en compte per part dels tècnics de cultura.
• Precisar quins dominis estan subjectes a la llei.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

•Establir una anàlisi i diagnòstic de la situació actual del Carnaval.
•Abordar l’impacte que suposa la festa en els àmbits cultural, econòmic i social de Torelló.
•Aconseguir una visió exterior a través de l’aportació de festes similars de l’àmbit català.
•Entomar el finançament com una qüestió clau del present i del futur del carnaval.
•Incidir en els valors que el carnaval ha de transmetre de manera prioritària.
•Dissenyar l’estat actual del carnaval a Torelló i fer una posada en comú de les principals conclusions que es derivin de les diferents sessions de treball i d’anàlisi.

Presencial
Durada
5,5 h
Acció formativa

Contribuir a la professionalització dels tècnics municipals responsables de la programació d'exposicions.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Establir connexions entre el medi físic i el digital.
Analitzar l'ús social de les tecnologies en l'espai públic.
Determinar com pot incidir la tecnologia en l'elaboració de projectes culturals i educatius.
Presentar eines de treball per desenvolupar projectes culturals a partir de l'ús artístic de les tecnologies.
Mostrar experiències innovadores en el camp de l'ús tecnològic en la cultura.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Subratllar com l’art en la comunitat pot ser un factor de dinamització socials en pobles i municipis.
• Delimitar estratègies per treballar l’art en la comunitat.
• Destacar la necessitat de treballar amb els agents artístics de la població.
• Cercar interlocutors entre els ciutadans.
• Implicar els artistes locals en els programes d’art comunitari.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Definir la relació entre art i territori.
Subratllar la importància de la relació entre arts i territori com a potenciadors de la cultura local.
Proporcionar experiències municipals d'imbricació entre la natura i l'art.
Establir línies d'actuació en el territori en la confluència de les arts.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Definir la relació entre art i territori.
Subratllar la importància de la relació entre arts i territori com a potenciadors de la cultura local.
Proporcionar experiències municipals d'imbricació entre la natura i l'art.
Establir línies d'actuació en el territori en la confluència de les arts.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer el sector de les arts escèniques comunitàries i les seves oportunitats.
Posar el focus en les arts escèniques inclusives com a benefici i transformació de la comunitat.
Compartir experiències i bones pràctiques d’arts escèniques col·laboratives.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Indicar les relacions entre la salut mental i l’activitat cultural.
• Incidir en la necessitat de la cultura com a garant d’una bona salut mental.
• Subratllar la importància de la cultura en les persones afectades per problemes de salut mental.
• Mostrar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.
• Destacar iniciatives municipals en la intersecció de la cultura i la salut mental

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre el concepte de bioart i de biotecnologies aplicades al món cultural.
Efectuar un repàs sobre les relacions entre art i biologia.
Explorar les possibilitats del bioart en les polítiques culturals locals.
Indagar sobre l'ús dels organismes vius com a materials per a la creació artítistica.
Presentar experiències en el terreny del bioart.
Incidir en les possibilitats dels centres artístics municipals i de les programacions artístiques en general al voltant de l'art i la biologia.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement, d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les interseccions existents entre els diferents àmbits.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Presentar estratègies i metodologies per potenciar la participació activa de la ciutadania en els processos de creació i disseny de projectes.
Introduir els conceptes de co-creació, desing thinking i disseny participatiu.
Com fomentar la responsabilitat compartida entre els diversos actors (institucions, investigadors i centres de recerca, societat civil, teixit institucional i ciutadania).
Reflexió entorn als aspectes ètics, legals i socials.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Explicitar estratègies que permetin desenvolupar la vitalitat cultural als municipis.
Determinar com es pot detectar i impulsar el talent local en els municipis.
Considerar la cultura més enllà dels àmbits d’actuació estrictes dels departaments de cultura municipals.
Definir vies d’implicació dels diferents agents locals que operen en el municipi.
Organitzar mapes de la creativitat local.
Repensar les antigues formes d’organització municipal davant de la irrupció de nous agents.
Establir protocols de col·laboració amb els nous agents locals.
Proporcionar exemples de bones pràctiques en l’àmbit de l’impuls de la creativitat local.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Indicar vies factibles per tal de revitalitzar i dotar de noves perspectives els equipaments culturals existents.
•Mostrar estratègies per tal d’assolir noves orientacions dels equipaments.
•Incidir en la necessitat d’obertura i de cooperació amb els agents culturals dels municipis.
•Subratllar la importància de l’adopció de polítiques i xarxes de col·laboració per part del personal dels equipaments.
•Destacar el criteri de racionalització del pressupost en els equipaments, per tal d’optimitzar al màxim els recursos.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Oferir eines d’anàlisi d`exposicions des del punt de vista de la comunicació.
. Oferir eines per comunicar exposicions a través de diferents elements i en diferents àmbits.
. Fomentar un marc d’intercanvi, reflexió i debat.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Oferir eines d’anàlisi d`exposicions des del punt de vista de la comunicació.
2. Oferir eines per comunicar ( i no confondre) exposicions a través de diferents elements i en diferents àmbits:
2.1. Espai expositiu
2.2. Premsa
2.3. Pantalla
3. Possibilitar la posada en pràctica d’aquestes eines.
4. Fomentar un marc d’intercanvi, reflexió i debat.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Proporcionar una visió de conjunt, històrica, filosòfica i sociològica, sobre la separació contemporània entre cultura i educació.
• Incidir en la necessitat d'establir polítiques culturals i educatives que conflueixin en el marc municipal.
• Mostrar els problemes derivats de la separació de la cultura i l'educació en els darrers anys.
• Reflexionar sobre els impactes de les actuacions no integrals en els municipis.
• Fornir estratègies d'actuació des de les polítiques municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Determinar què entenem per projecte cultural.
• Establir de manera clara i didàctica les diferents fases de què ha de constar un projecte cultural.
• Fornir eines per a l’elaboració i posada en marxa d’un projecte cultural.
• Manifestar la necessitat del treball amb diferents agents i departaments municipals a l’hora d’elaborar els projectes.
• Subratllar la vinculació dels projectes amb les línies estratègiques dels municipis en matèria de cultura.
• Incidir en la importància del seguiment i avaluació dels projectes culturals.
• Explicitar la tasca de millora dels projectes en funció dels resultats de l’avaluació.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Determinar què entenem per projecte cultural.
• Establir de manera clara i didàctica les diferents fases de què ha de constar un projecte cultural.
• Fornir eines per a l'elaboració i posada en marxa d'un projecte cultural.
• Manifestar la necessitat del treball amb diferents agents i departaments municipals a l'hora d'elaborar els projectes.
• Subratllar la vinculació dels projectes amb les línies estratègiques dels municipis en matèria de cultura.
• Incidir en la importància del seguiment i avaluació dels projectes culturals.
• Explicitar la tasca de millora dels projectes en funció dels resultats de l'avaluació.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Plantejar les tensions derivades de la permanència de la paraula escrita davant la imatge.
• Definir les societats de la imatge tot situant-les en el context històric europeu.
• Diagnosticar l'impacte de la imatge audiovisual en l'educació.
• Traçar línies de foment de la lectura i l'escriptura en les programacions locals dels municipis.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d'activitats d'alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l'escletxa digital.
• Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
• Apoderar els nens i nenes a través del joc, robòtica i programació.
• Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Determinar els passos i elements que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar un projecte culturalDetallar la metodologia adequada en el disseny de projectes culturalsAprendre a adequar el disseny genèric de projectes a la realitat pròpia de cada municipiFamiliaritzar-se en la programació metòdica i avançada de projectes

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Reflexionar sobre el concepte de fake news en contraposició al periodisme d’excel·lència.
• Plantejar com les arts i totes les branques del coneixement humanístic, científic i tecnològic poden contribuir a comprendre molt millor els grans reptes contemporanis i aportar noves perspectives que ajudin a trobar-hi solucions.
• Presentar estratègies i canals per apropar el coneixement científic de qualitat i veraç a la ciutadania.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Reflexionar sobre el concepte de fake news en contraposició al periodisme d’excel·lència.
• Plantejar com les arts i totes les branques del coneixement humanístic, científic i tecnològic poden contribuir a comprendre molt millor els grans reptes contemporanis i aportar noves perspectives que ajudin a trobar-hi solucions.
• Presentar estratègies i canals per apropar el coneixement científic de qualitat i veraç a la ciutadania.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Descriure els vincles entre la cultura, el medi ambient i l’emergència climàtica i la seva concreció en pràctiques, projectes i polítiques a nivell local.
• Identificar experiències ja existents, a la província de Barcelona, a Catalunya o a l’estranger, per il·lustrar la tipologia de pràctiques esmentada.
• Mostrar la incidència del canvi climàtic en la gestió cultural.
• Definir eines, recomanacions i tipus de mesures que poden prendre els governs locals i altres agents culturals locals, per tal d’enfortir el vincle entre cultura, medi ambient i emergència climàtica, en els diversos àmbits d’acció identificats.
• Definir què entenem per desenvolupament sostenible.
• Reforçar la necessitat de les polítiques educatives locals al voltant del medi ambient.
• Conscienciar sobre la importància dels ODS i l’Agenda 21 de la cultura.
• Treballar en polítiques de residus zero en el camp cultural.
• Plantejar activitats de sensibilització cap a la ciutadania.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

• Potenciar el talent local com a font de dinamització de la vida cultural local.
• Dissenyar estratègies de reconeixement i detecció del talent local.
• Establir vies de difusió per donar a conèixer la tasca dels creadors en els municipis.
• Potenciar circuits locals i supralocals que afavoreixen la difusió de les obres dels creadors locals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Detallar el concepte i les implicacions del treball en xarxa.
• Explicitar vies i estratègies per al treball cooperatiu.
• Explicar els canvis produïts en el canvi de paradigma de la verticalitat al treball horitzontal.
• Mostrar els avantatges i les dificultats del treball en xarxa.
• Exposar la mancomunació de recursos des del punt de vista legal.
• Reflectir experiències de mancomunació de recursos en el territori.
• Analitzar tots els elements que cal contemplar a l’hora d’endegar projectes col·laboratius.
• Esbossar vies d’implicació personals i col·lectives per al treball comú.
• Fer avinents les possibilitats del treball en xarxa dins de la pròpia organització municipal.
• Indicar els àmbits en què es possible un treball en xarxa entre municipis diferents.Proporcionar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Detallar el concepte i les implicacions del treball en xarxa.
• Explicitar vies i estratègies per al treball cooperatiu.
• Explicar els canvis produïts en el canvi de paradigma de la verticalitat al treball horitzontal.
• Mostrar els avantatges i les dificultats del treball en xarxa.
• Exposar la mancomunació de recursos des del punt de vista legal.
• Reflectir experiències de mancomunació de recursos en el territori.
• Analitzar tots els elements que cal contemplar a l'hora d'endegar projectes col·laboratius.
• Esbossar vies d'implicació personals i col·lectives per al treball comú.
• Fer avinents les possibilitats del treball en xarxa dins de la pròpia organització municipal.
• Indicar els àmbits en què es possible un treball en xarxa entre municipis diferents.
Proporcionar exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Exposar el panorama actual del treball a través de projectes en l’àmbit de la gestió cultural.
• Analitzar les característiques dels projectes culturals que han de desenvolupar els agents.
• Definir les tipologies dels treballs concrets en matèria cultural.
• Diferenciar la cultura de la subvenció dels projectes culturals com a encàrrecs amb una durada concreta.
• Determinar les tipologies d’agents que intervenen en l’elaboració d’un projecte.
• Establir les pautes necessàries per a encarregar projectes culturals als agents.
• Mostrar els passos que cal emprendre a l’hora de fer un encàrrec cultural: ideació i creació, seguiment del procés, posada en marxa i avaluació.
• Debatre els avantatges i inconvenients del treball per projectes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Introduir els assistents en els passos que cal efectuar per elaborar un projecte cultural.
• Incidir en la necessitats de la planificació estratègica.
• Abordar mètodes de planificació que comptin amb la ciutadania i els agents culturals.
• Determinar les característiques principals que comporta la creació d'un projecte.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Definir el concepte de Fablabs.
• Determinar les principals característiques del 3D.
• Relacionar el 3D amb el món de la cultura local.
• Esbossar les principals possibilitats del 3D en els equipaments locals i ens Fablabs en particular.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Delimitar el sector de la cultura i la creació dins del conjunt de l'economia local.
Subratllar la importància de les transformacions socials que la cultura afavoreix i fomenta, tant en l’àmbit de les polítiques culturals municipals com des de l’acció associativa i creativa de la ciutadania.
• Incidir en les implicacions de les accions culturals en el medi ambient i la salut.Mostrar la incidència de la cultura en la vida econòmica dels municipis a través de les dades estadístiques.
• Determinar tendències històriques del pes de la cultura en l'economia local, en la societat i en el medi ambient.
• Avaluar la tasca dels ajuntaments a l'hora de potenciar la cultura i la creació en els municipis.
• Presentar exemples de bones pràctiques i d'estudis d'impacte en aquest àmbit.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Sembla que hem entrat en una etapa més marcada per desastres, pandèmies i catàstrofes cada cop més freqüents, properes i diverses.
Aquest curs té per objectiu reflexionar sobre quin paper hauria de jugar la ciència en aquest moment tan clau i sobre el model de ciència que volem promoure des de les nostres ciutats i municipis. S’hi abordaran, entre d’altres les qüestions següents:
• Quins criteris poden ajudar a determinar si la ciència progressa en una bona direcció?
• Què es pot fer per millorar l’impacte de la ciència en la vida de les persones i en la sostenibilitat del planeta?
• Cal posar límit a determinades aventures científiques?

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte de ciutadania i els seus vincles amb la cultura.
Identificar els diferents usos dels espais urbans que tenen implicacions en la cultura.
•Detectar els usos creatius en els espais urbans.
•Descriure els conflictes i tensions derivats dels diferents usos dels espais urbans en funció de les visions culturals
•Advocar per una ciutadania participativa i vinculada a la rendició de comptes i la governança.
•Avançar en noves formes de gestió que tinguin en compte els diferents interessos ciutadans en relació amb els espais culturals.
•Posar èmfasi en noves formes de gestió, participació i presa de decisions en el camp de la cultura.
•Presentar bones pràctiques referents a la relació entre cultura i ciutadania.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte de ciutadania i els seus vincles amb la cultura.
•Identificar els diferents usos dels espais urbans que tenen implicacions en la cultura.
•Detectar els usos creatius en els espais urbans.
•Descriure els conflictes i tensions derivats dels diferents usos dels espais urbans en funció de les visions culturals.
•Advocar per una ciutadania participativa i vinculada a la rendició de comptes i la governança.
•Avançar en noves formes de gestió que tinguin en compte els diferents interessos ciutadans en relació amb els espais culturals.
•Posar èmfasi en noves formes de gestió, participació i presa de decisions en el camp de la cultura.
•Presentar bones pràctiques referents a la relació entre cultura i ciutadania.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Destacar la relació estreta entre el medi natural i la cultura.
• Remarcar la importància de la natura com a font de recolliment i la seva relació amb els valors espirituals.
• Subratllar la importància de la preservació de la natura en les polítiques culturals.
• Incidir en la importància dels Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat.
• Remarcar el paper de primer ordre dels espais protegits.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Exposar què s’entén per interfície cultural.
•Mostrar la incidència de les interfícies culturals en la cultura actual.
•Exposar la relació problemàtica entre les relacions personals i socials i les relacions virtuals.
•Plantejar una crítica dels mitjans digitals des de la cultura.
•Determinar línies crítiques d’ús dels mitjans digitals.
•Esbossar estratègies educatives i culturals en relació amb la digitalització.
•Formular línies innovadores de relació amb el món digital a través de les polítiques culturals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Exposar què s’entén per interfície cultural.
•Mostrar la incidència de les interfícies culturals en la cultura actual.
•Exposar la relació problemàtica entre les relacions personals i socials i les relacions virtuals.
•Plantejar una crítica dels mitjans digitals des de la cultura.
•Determinar línies crítiques d’ús dels mitjans digitals.
•Esbossar estratègies educatives i culturals en relació amb la digitalització.
•Formular línies innovadores de relació amb el món digital a través de les polítiques culturals.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Mostrar els punts de confluència entre les polítiques culturals i les educatives.
• Subratllar la necessitat de polítiques conjuntes entre el món cultural i l’educatiu.
• Incidir en els programes conjunts i la seva implantació ciutadana.
• Aprofitar els equipaments culturals i educatius com a catalitzadors d’activitats conjuntes.
• Destacar el lligam indestriable entre els aspectes socials, educatius i culturals.
• Enunciar bones pràctiques que mostrin la unió de la cultura amb els currículums educatius.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Oferir eines per a la planificació, creació i avaluació de polítiques locals de suport a les arts visuals.
•Determinar les implicacions dels diferents departaments municipals, agents culturals i equipaments a l’hora de dissenyar les polítiques d’arts visuals municipals.
•Oferir un ampli ventall de plantejaments expositius per al món local.Fornir elements per a la creació d’exposicions amb pressupostos reduïts.
•Destacar les possibilitats expositives en funció de les sales i locals de què es disposa de manera habitual.
•Emfatitzar la importància del treball en col·laboració amb els artistes i agents locals.
•Proporcionar eines de relació i de cooperació amb els artistes i col·lectius locals.Fornir elements de planificació de les exposicions.
•Oferir exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Oferir eines per a la planificació, creació i avaluació de polítiques locals de suport a les arts visuals.
•Determinar les implicacions dels diferents departaments municipals, agents culturals i equipaments a l’hora de dissenyar les polítiques d’arts visuals municipals.
•Oferir un ampli ventall de plantejaments expositius per al món local.
•Fornir elements per a la creació d’exposicions amb pressupostos reduïts.
•Destacar les possibilitats expositives en funció de les sales i locals de què es disposa de manera habitual.
•Emfatitzar la importància del treball en col·laboració amb els artistes i agents locals.
•Proporcionar eines de relació i de cooperació amb els artistes i col·lectius locals.
•Fornir elements de planificació de les exposicions.
•Oferir exemples de bones pràctiques en aquest àmbit.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir un marc d’interconnexió amb altres àrees de coneixement, d’actuació o de creació, no estricament museístiques, i posar de relleu possibles interseccions.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre el sentit dels objectius i les pràctiques que es porten a terme des de les institucions patrimonials.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

•Oferir als assistents eines, recursos i coneixements tècnics per a establir vies de suport a la creació i fórmules d’acollida de residències artístiques.
•Considerar la integració de la creació comunitària i els seus processos en els equipaments professionals.
•Conèixer equipaments municipals especialitzats en la creació i estratègies de difusió al territori.
•Presentar exemples de bones pràctiques en relació amb l’impuls de la creativitat local i la difusió dels processos creatius.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Aquest curs té com a objectiu establir el marc conceptual de la professió i proporcionar eines per al desenvolupament eficaç i eficient de les tasques encomanades amb més qualitat i professionalitat.
. Aplicar tècniques per a l’acolliment del públic atenent a les seves característiques (VIP, infantil, tercera edat, discapacitat, entre d’altres).
. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal per a relacionar-se amb el públic.. Integrar actituds adients per al tracte amb el públic i aplicar tècniques per a la resolució de conflictes i reclamacions
.-Descriure els elements que comporten la higiene i confort del públic en locals d’espectacles i aplicar protocols per a la seva gestió en la preparació de l’esdeveniment.
. Descriure la composició d’un pla d’emergència i actuar com a Equip d’Alarma i Evacuació.
. Mantenir actitud de vigilància davant els elements que afecten a la seguretat del públic.
. Identificar una situació d’emergència mèdica i aplicar protocols d’actuació.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

• Conèixer nous formats i maneres de comunicar públicament els espectacles arrel en la situació post Covid.
• Donar eines als responsables dels espais escènics per al correcte tractament i contractacions idònies ajustades al nou context.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

•Introduir els assistents en les potencialitats d'Instagram com a xarxa social.
•Desenvolupar estratègies d'acostament al públic a través d'Instagram.
•Mostrar bones pràctiques en el terreny del màrqueting cultural.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte d’intel·ligència col·lectiva.
•Determinar àmbits d’actuació de la intel·ligència col·lectiva en el món de la cultura.
•Incidir en la necessitat de la posada en comú de coneixements per impulsar activitats creatives en els municipis.
•Descriure l’experiència dels laboratoris ciutadans com a impulsors de la posada en comú del coneixement tecnològic.
•Mostrar bones pràctiques d’espais col·laboratius i creatius en les comarques barcelonines.
•Ressaltar la importància de la cultura col·laborativa en els processos ciutadans, en especial els relacionats amb el món de la cultura.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Definir què s’entén per intel·ligència col·lectiva i espais maker.
• Determinar en què consisteix la idea de la cultura col·laborativa.
• Crear espais de trobada perquè es puguin desenvolupar projectes i idees creatives.
• Treballar en xarxa amb la ciutadania.
• Potenciar la creativitat local.
• Incidir en el paper dels equipaments culturals en la creació d’intel·ligència col·lectiva.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Oferir als assistents eines, recursos i coneixements tècnics per a la concepció, disseny i execució d’exposicions.
•Oferir als assistents una aproximació i introducció bàsica a la conservació preventiva i la manipulació d’objectes de l'exposició i procediments de préstec.
•Proporcionar metodologies pràctiques per a la creació d’exposicions municipals.
•Elaborar l’organització de l’exposició des de la idea inicial fins a l’execució i l’avaluació.
•Fomentar un marc de reflexió al voltant de l’exposició com a manifestació cultural.
•Desenvolupar el concepte i la realització de l’exposició a partir de l’anàlisi de les condicions locals.
•Incidir en la planificació i el treball previ com a eines que han de garantir la viabilitat de les propostes expositives.
•Mostrar estratègies de desenvolupament de públics.
•Treballar amb exemples de bones pràctiques municipals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Emfatitzar la rellevància dels itineraris de natura i cultura en els municipis.
• Posar en relleu els valors culturals i naturals propis de cada municipi.
• Determinar els passos què cal fer per a l’establiment d’itineraris.
• Remarcar la necessitat de treballar amb els agents culturals, naturalistes i ecologistes del municipi.
• Argumentar l’interès dels itineraris com a factor dinamitzador de tipus cultural, econòmic, social i paisatgístic dels municipis.
• Insistir en el manteniment dels elements indicadors com a factor clau per al ciutadà.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Cada vegada es té més clar i assumit que totes les branques el coneixement juguen un paper essencial en la formació integral de les persones i són igualment necessàries. Però a la pràctica, no sempre es treballa en aquesta línia i, és per això, que cal insistir i explorar noves maneres i nous camins per fer més evident i efectiva aquesta fèrtil interrelació entre disciplines. Per assolir aquest objectiu demanarem a dos experts en el tema que ens expliquin els aspectes essencials al voltant de la investigació i la producció de pràctiques que creuen les arts amb les ciències i la societat.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Obrir interrogant sobre l’accés a pràctiques culturals que es troben fora del “radar” institucional.
•Presentar bones pràctiques i treball en xarxa en projectes europeus.
•Donar a conèixer estratègies i eines per la creació de xarxes de col·laboradors internacionals i nacionals efectives.
•Establir mecanismes de treball conjunt per definir estratègies de treball a llarg termini.
•Exemplificar la importància d’implicar els agents culturals diversos en la creació d’estratègies de treball.
•Donar a conèixer a una eina unificada de treball metodològic per als projectes.
•Analitzar la innovació col.laborativa com a procés de gestió en projectes socials.
•Establir un model d’anàlisi i determinació de costos rigorós i eficaç.
•Unificar els elements a tenir en compte en el disseny i planificació dels costos de la nostra intervenció.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Obrir interrogant sobre l’accés a pràctiques culturals que es troben fora del “radar” institucional.
•Presentar bones pràctiques i treball en xarxa en projectes europeus.
•Donar a conèixer estratègies i eines per la creació de xarxes de col·laboradors internacionals i nacionals efectives.
•Establir mecanismes de treball conjunt per definir estratègies de treball a llarg termini.
•Exemplificar la importància d’implicar els agents culturals diversos en la creació d’estratègies de treball.
•Donar a conèixer a una eina unificada de treball metodològic per als projectes.
•Analitzar la innovació col.laborativa com a procés de gestió en projectes socials.
•Establir un model d’anàlisi i determinació de costos rigorós i eficaç.
•Unificar els elements a tenir en compte en el disseny i planificació dels costos de la nostra intervenció.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Reflexionar i debatre entorn a les problemàtiques de convivència i les mesures que poden prendre els ens locals per fomentar la coexistència de concerts i festivals musicals amb el dret de les persones al descans.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Establir una definició de drets culturals en el context actual
•Incidir en la necessitat dels drets culturals
•Definir en què consisteixen els Objectius de desenvolupament sostenible
•Exposar les línies bàsiques dels ODS-Explicar els disset ODS que componen l’estratègia global de l’Agenda 2030
•Subratllar en paper de la cultura en l’Agenda 21 de la cultura
•Incidir en el paper de la cultura dins de l’objectiu d’Educació de qualitat
•Explorar potencialitats i àmbits d’actuació de la cultura en relació als Objectius de desenvolupament sostenible
•Mostrar en què afecten els Objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 21 a les diferents actuacions culturals

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Establir una definició de drets culturals en el context actual.
•Incidir en la necessitat dels drets culturals.
•Definir en què consisteixen els Objectius de desenvolupament sostenible.
•Exposar les línies bàsiques dels ODS.
•Explicar els disset ODS que componen l’estratègia global de l’Agenda 2030.
•Subratllar en paper de la cultura en l’Agenda 21 de la cultura.
•Incidir en el paper de la cultura dins de l’objectiu d’Educació de qualitat.
•Explorar potencialitats i àmbits d’actuació de la cultura en relació als Objectius de desenvolupament sostenible
•Mostrar en què afecten els Objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 21 a les diferents actuacions culturals.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte de festival en el marc de les programacions artístiques municipals.
•Avaluar punts forts i febles a l'hora de programar un festival.
•Establir metodologies per a la gestió dels festivals artístics municipals.
•Determinar necessitats i potencialitats del municipi a l'hora de programar un festival determinat.
•Proporcionar eines estratègiques per promocionar i expandir l'abast de festivals locals.
•Sondejar la possibilitat de les xarxes municipals per crear sinergies compartides.
•Fornir eines per revitalitzar o reorientar festivals existents.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Definir la governança des de la cultura i el món local.
•Destacar els punts forts de la governança municipal.
•Relacionar la governança amb l'augment de la participació ciutadana.
•Potenciar bones pràctiques en el camp de la participació dels ciutadans en les decisions i programacions municipals.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Definir la governança des de la cultura i el món local.
•Destacar els punts forts de la governança municipal.
•Relacionar la governança amb l'augment de la participació ciutadana.
•Potenciar bones pràctiques en el camp de la participació dels ciutadans en les decisions i programacions municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte d’implicació de la ciutadania.
•Exposar en què consisteixen els prescriptors culturals i l’avantatge que suposen per a les organitzacions.
•Definir vies de detecció del talent local.
•Situar la figura del prescriptor en l’organització municipal, especialment en els equipaments.
•Localitzar públics i implicar-los en la vida cultural municipal.
•Detectar necessitats de difusió, d’ampliació de públics, d’oberta a nous col·lectius i de comunicació global en els equipaments municipals.
•Proporcionar exemples de bones pràctiques en els àmbits esmentats.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Remarcar la necessitat d’una bona comunicació cultural en els municipis.
• Analitzar estratègies comunicatives des dels ajuntaments.
• Explicitar què cal comunicar i quins canals són més adients per fer-ho.
• Subratllar la necessitat del treball transversal en la comunicació municipal, incloent les associacions i agents culturals.
• Concretar com es pot arribar de manera més efectiva als ciutadans.
• Incidir en la importància de segmentar la informació per tipologies ciutadanes.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Definir què entenem per internet de les coses.
• Presentar la importància dels objectes connectats en el món actual.
• Incidir en el rol dels objectes connectats en xarxa.
• Interpretar les dades dels objectes intel·ligents.
• Proporcionar eines d’interpretació sobre la importància dels objectes connectats.
• Destacar-ne la projecció en el terreny cultural.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Analitzar les dades culturals per poder extreure'n conclusions acurades en el terreny de la planificació cultural.
•Establir per a què ens serveixen les dades i quines decisions determinants ens poden oferir en el camp de la gestió cultural.
•Manejar dades comparatives municipals.
•Interpretar dades qualitatives i quantitatives.
•Fornir elements de creació de dades en el context municipal.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Remarcar la importància de la mediació en tota mena de conflictes de tipus cultural.
•Detallar els tipus de conflictes culturals que requereixen mediació: conflictes entre comunitats, entre agents culturals, entre entitats, entre col·lectius determinats i l’ajuntament, entre creadors i ajuntament, etc.
•Destacar la necessitat del diàleg com a resolució dels conflictes.
•Fornir tècniques de mediació per a la solució dels problemes.
•Experimentar de manera pràctica amb diversos formats de mediació.
•Fomentar l’empatia i la comprensió com a primer pas per a la resolució dels problemes.
•Potenciar el paper dels departaments de cultura com a mitjancers.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Remarcar la importància de la mediació en tota mena de conflictes de tipus cultural.
•Detallar els tipus de conflictes culturals que requereixen mediació: conflictes entre comunitats, entre agents culturals, entre entitats, entre col·lectius determinats i l’ajuntament, entre creadors i ajuntament, etc.
•Destacar la necessitat del diàleg com a resolució dels conflictes.
•Fornir tècniques de mediació per a la solució dels problemes.•Experimentar de manera pràctica amb diversos formats de mediació.
•Fomentar l’empatia i la comprensió com a primer pas per a la resolució dels problemes.
•Potenciar el paper dels departaments de cultura com a mitjancers.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Analitzar els trets principals i les novetats més rellevants que presenta la nova llei de contractació en referència amb la gestió cultural dels municipis.Detallar els procediments actuals que presenta la contractació artística.Desglossar els aspectes que desapareixen en la nova llei de contractació.Abordar l'estatus legal de les concessions de serveis realitzades pels municipis, en relació amb la gestió cultural dels municipis.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Establir les pautes específiques de la programació cultural en els petits municipis.
• Determinar les principals necessitats que cal cobrir de manera prioritària.
• Indicar pautes d’especialització en l’entorn municipal.
• Ampliar la noció dels públics de la cultura en els petits municipis.
• Incidir en la importància de nous agents culturals artístics i literaris que resideixen en els municipis.
• Teixir xarxes de col·laboració amb els municipis veïns, tot contemplant l’oferta cultural i essent més ambiciosos en termes de pressupost i programació.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Mostrar la importància de fer arribar les programacions i activitats culturals als mitjans de comunicació.
• Proporcionar estratègies per comunicar de manera fluïda i eficaç.
• Fornir mètodes i tècniques per tal de fer atractives als ulls dels mitjans les activitats municipals.
• Detallar els passos necessaris que ha de seguir una estratègia comunicativa eficaç.
• Subratllar la importància de prioritzar. Què hem de comunicar? Com hem de fer-ho?
• Destacar la importància dels interlocutors en el món dels mitjans.
• Posar èmfasi en la necessitat de treballar des dels plans de cultura municipals.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Determinar la situació de la gestió comunitària en l'àmbit municipal de la cultura.
•Esbossar l'evolució històrica dels punts forts i febles de la gestió comunitària de la cultura.
•Detallar les noves estratègies a què s'ha d'enfrontar la gestió comunitària.
•Debatre noves línies de participació ciutadana.
•Detectar nous marcs de treball amb els agents socials i culturals que actuen en els municipis.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Analitzar el paper de les entitats convencionals enfront de l’aparició de nous agents que operen en el camp cultural.
•Diferenciar entre els procediments i maneres d’actuar de les entitats i els nous agents.
•Plantejar estratègies de col·laboració amb els agents culturals de nova aparició.
•Detectar conflictes entre els diferents tipus de col·lectius que actuen en el municipi.
•Determinar en quins àmbits es poden establir línies de cooperació i en quins serà més dificultós.
•Debatre els canvis que s’entreveuen en l’actuació de la ciutadania en matèria cultural.
•Incidir en la governança com a marc general de relació amb els ciutadans amb relació a la cultura local.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Analitzar el paper de les entitats convencionals enfront de l’aparició de nous agents que operen en el camp cultural.
•Diferenciar entre els procediments i maneres d’actuar de les entitats i els nous agents.
•Plantejar estratègies de col·laboració amb els agents culturals de nova aparició.
•Detectar conflictes entre els diferents tipus de col·lectius que actuen en el municipi.
•Determinar en quins àmbits es poden establir línies de cooperació i en quins serà més dificultós.
•Debatre els canvis que s’entreveuen en l’actuació de la ciutadania en matèria cultural.
•Incidir en la governança com a marc general de relació amb els ciutadans amb relació a la cultura local.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Destacar les músiques urbanes com a nova font d’expressió cultural.
• Incidir en la vinculació entre les músiques urbanes i les configuracions comunitàries i socials de la cultura.
• Desglossar els diferents estils i tendències que conflueixen en aquest àmbit.
• Senyalar la importància de treballar amb diferents agents dins de cada comunitat.
• Emfasitzar la importància d’incloure les músiques urbanes en la programació cultural.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Abordar la legislació de les subvencions en l'àmbit municipal.
•Especificar les tipologies de subvenció en l'àmbit cultural.
•Detallar els passos necessaris per crear un programa de subvencions.
•Determinar els problemes més habituals a l'hora de concedir subvencions.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Definir de manera entenedora què entenem per Internet de les coses.Indicar les línies principals de l’Internet de les coses en el moment actual.
•Explicar com pot afectar en les programacions i la tasca diària dels gestors i responsables culturals.
•Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.
•Determinar possibilitats culturals a través de la connexió intel·ligent dels objectes (museus, exposicions, etc.).
•Explorar el terreny de les interaccions entre espectadors i objectes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

•Analitzar les formes de participació en xarxa. Determinar el paper que poden jugar les xarxes en la democràcia municipal i en les polítiques culturals.
•Reflexionar sobre les formes d'organització interconnectades en el món de la cultura.
•Aportar elements de reflexió sobre el concepte de tecnopolítica.
•Incidir en la presa de decisions per part de la ciutadania com a estratègia definitòria de les polítiques culturals municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Saber planificar de manera estratègica la comunicació digital del museu (difusió de col·leccions, activitats i notícies).

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Establir línies pràctiques d’actuació en el camp de l’educació i la cultura.
•Mostrar com es pot incidir en la creació de polítiques culturals que reforcin el lligam entre cultura i educació.
•Indicar estratègies de col·laboració entre les regidories de cultura i educació.
•Desenvolupar línies d’actuació amb els agents culturals locals que treballin en aquest camp.
•Detectar les línies transversals de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Analitzar la construcció social de gènere i LGTBI a la creació artística i cultural.
•Exposar les dificultats i obstacles de les dones en el món artístic i cultural.
•Reflexionar sobre l'oferta cultural existent i oferir eines per a l'anàlisi des d'una perspectiva de gènere.
•Facilitar propostes d'intervenció participativa des d'una perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

•Determinar els aspectes bàsics de la normativa i aplicació de les subvencions en tot allò que fa referència a la gestió cultural dels municipis.
•Descriure els elements legals i de procediment que defineixen l’actual legislació relativa a la contractació.
•Resoldre dubtes que puguin plantejar els assistents, a partir de casos concrets que s’hagin produït en les administracions municipals, i en el camp de la cultura en particular.
•Proporcionar les referències imprescindibles per poder consultar i solucionar aspectes relatius a les subvencions i contractacions.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Presentar el concepte de divulgació científica i explicar els efectes democratitzadors de l'alfabetització científica entre la ciutadania.
•Posar l'accent en la dimensió cultural de la ciència. Els sabers científics ben explicats i adaptats a cada tipologia de públic poden participar tant o més gaudi que la resta de manifestacions culturals.
•Oferir una panoràmica d'opcions i canals ja existents als quals poden recórrer les àrees de cultura municipals que vulguin programar activitats de divulgació científica per a un públic general.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Mostrar la relació estreta entre la propietat intel·lectual i les polítiques culturals.
• Detallar els àmbits d’afectació de la propietat intel·lectual en l’acció cultural municipal.
• Desglossar les lleis principals que afecten la propietat intel·lectual.
• Determinar els principals punts a tenir en compte per part dels tècnics de cultura.
• Precisar quins dominis estan subjectes a la llei.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.
•Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.
•Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.
•Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.
•Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.
•Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.
•Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.
•Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.
•Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.
•Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Definir què s’entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.
•Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.
•Determinar l’aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.
•Detallar els àmbits principals d’aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l’àmbit del patrimoni i de les exposicions.
•Especificar vies d’accés a la cultura a través de la virtualitat.
•Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.
•Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Definir què s'entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.
• Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.
• Determinar l'aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.
• Detallar els àmbits principals d'aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l'àmbit del patrimoni i de les exposicions.
• Especificar vies d'accés a la cultura a través de la virtualitat.
• Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.
• Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Subratllar la importància de la pluralitat i la diversitat en les diferents programacions culturals dels municipis.
•Determinar quins són els col·lectius i els àmbits que cal cobrir i tenir en compte en qualsevol programació i planificació cultural.
•Aprofundir en la necessitat de treballar de manera transversal amb altres àrees per poder arribar a determinats col·lectius.
•Proporcionar eines per al diàleg amb la població i les entitats al voltant de la inclusió.
•Fornir línies d’actuació de treball amb la població nouvinguda-Incidir en les programacions inclusives i diverses, que tinguin en compte les preferències socials i abastin gèneres artístics diferents.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Mostrar les noves tendències del turisme cultural, especialment en l'àmbit dels municipis.
•Remarcar la importància de la diferència com a estratègia de promoció turística.
•Determinar com es poden aprofitar les potencialitats d'un territori determinat.
•Identificar els punts clau, tant pel que fa al patrimoni cultural com al natural, capaços d'atraure visitants al municipi.
•Fornir eines de promoció del turisme cultural, sobretot en el cap de les tecnologies.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements teòrics i pràctics sobre quin ha de ser el paper del teatre en la comunitat per tal que sigui un equipament de referència per als ciutadans.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Palesar la importància de la difusió de la cultura des dels dispositius mòbils.
• Designar les possibilitats de la telefonia mòbil en la difusió, creació i manteniment de públics i fidelització.
• Analitzar el treball comunicatiu des de les xarxes socials.
• Determinar què podem comunicar i què no a través de la telefonia mòbil.
• Subratllar la importància de segmentar els nostres missatges.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Definir el concepte d'espai en les seves variants, com a escenari d'heterogeneïtat i conflicte.
•Delimitar processos culturals en els espais públics dels municipis.
•Analitzar l'espai i els seus usos des d'una perspectiva crítica.
•Incidir en l'espai com a font de diferència.
•Reflexionar sobre el paper de les polítiques culturals municipals en relació amb els espais.
•Incidir en la paradoxa segons la qual els espais considerats com a no culturals esdevenen brolladors de fenòmens culturals.
•Debatre sobre els usos de l'espai des de la perspectiva dels ajuntaments.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
•Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
•Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
•Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
•Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
•Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
•Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
•Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
•Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
•Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
•Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Exposar la necessitat de l'ètica i els valors en la gestió cultural.
•Esbossar els principals moments històrics de tensió en relació amb l'ètica, dins el context europeu dels s. XX i XXI.
•Detallar els valors que han de definir les polítiques culturals locals.
•Introduir possibles situacions de conflicte que poden aparèixer en les dinàmiques locals i que requereixen judicis ètics.

Presencial
Durada
4,0 h