Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

30 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Recurs

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació estratègica territorial
Acció formativa

Objectiu general:- Adquirir i comprendre els coneixements bàsics per a l’anàlisi de la realitat socioeconòmica i conèixer i aplicar alguns dels mètodes i tècniques de tractament de les dades del desenvolupament econòmic.Objectius específics:- Conèixer per a cada objectiu d’anàlisi: comportament econòmic, estructura productiva, mercat de treball, qualificacions..., quines fonts d’informació existeixen, quins conceptes permeten mesurar i mitjançant quins indicadors.- Conèixer les principals tècniques d’anàlisi en cada àmbit temàtic.- Saber aplicar les tècniques al territori de referència de cada persona participant al curs.- Saber interpretar els resultats obtinguts.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Analitzar un escenari amb cura, precisió i profunditat.

Videoformació i en línia
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Generar propostes de projecte estratègic creatives i orientades a la innovació.

Videoformació i en línia
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Dissenyar un sistema d’avaluació realista i fiable dels objectius d’un projecte estratègic.

Videoformació i en línia
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Planificar amb màxima eficiència i eficàcia propostes de projecte estratègic.

Videoformació i en línia
Durada
5,0 h
Acció formativa

L’objectiu general:- Adquirir els coneixements bàsics per posar en marxa processos de planificació estratègica territorial.Objectius específics:- Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la planificació estratègica territorial.- Conèixer experiències i bones pràctiques de plans estratègics territorials.- Intercanviar el coneixement entre els participants i en relació a la realitat que viuen a nivell professional.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Conèixer el marc conceptual bàsic del desenvolupament econòmic local i els aspectes relacionats i estar en disposició d’aplicar-ho a la pràctica professional dels ens locals.Ojectius específics:- Conèixer els models i els factors de desenvolupament econòmic local.- Obtenir una visió general del marc jurídic, les polítiques públiques i els reptes per al desenvolupament econòmic local. - Obtenir estratègies per al treball dels factors relacionats amb el canvi climàtic, les tendències i implicacions de la tecnologia i digitalització per al món local.- Reflexionar sobre les desigualtats socials i territorials i les respostes locals.- Disposar de recursos per a planificar un projecte estratègic i dur-lo a la pràctica.

Semipresencial
Durada
40,0 h
Acció formativa

Objectiu general: -Tractar la informació generada des del desenvolupament econòmic utilitzant l'estadística descriptiva.Objectius específics: - Obtenir una visió pràctica de l’estadística descriptiva per aplicar-la al tractament i presentació de les dades del desenvolupament econòmic.- Saber analitzar sèries temporals i regressió lineals. - Conèixer i saber treballar amb l’estadística no paramètrica.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Conèixer espais test, obradors compartits i supermercats cooperatius; eines clau per la dinamització local agroecològica.Objectiu específic:- Conèixer les iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant al territori per promoure la transició agroecològica i donar resposta als principals reptes que afronta el sector agroalimentari.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Conèixer estratègies i eines per implicar els diferents agents locals del territori en el desplegament de la innovació verda per tal que puguin orientar les seves prioritats de desenvolupament econòmic local des d’una perspectiva de sostenibilitat.Objectius específics :- Conèixer el marc internacional del desenvolupament econòmic local: NextGenerationEU, Pacte Verd Europeu (New Green Deal), ODS i Agenda 2030, Horizon Europe 21-27...- Alinear innovació verda i ciutadania amb els ODS, especialment els de producció i consum responsables (ODS 12) i el d’indústria, innovació i infraestructures (ODS 9). - Aprendre a crear narratives per al desplegament de la innovació verda i a dissenyar ecosistemes d’innovació; fomentar la participació social en el desenvolupament local.- Conèixer experiències i afavorir l’intercanvi de casos pràctics entre les persones participants al curs.

Videoformació i en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Obtenir conceptes i recursos d'utilitat per a la planificació estratègica dels territoris en clau prospectiva.- Disposar d’elements per a comprendre i anticipar la complexitat.- Millorar la capacitat de conducció de les estratègies territorials.Objectius específics:- Debatre la relació entre planificació i prospectiva.- Conèixer eines bàsiques de prospectiva per al desenvolupament local.- Analitzar models prospectius per a pobles, ciutats i territoris que puguin ser d'interès per als municipis.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Explorar la relació entre la indústria i la gestió del paisatge a escala local, com a motors de desenvolupament.Objectius específics: - Enfortir la idea del paisatge com a factor de desenvolupament econòmic local.- Debatre les implicacions territorials de la nova indústria.- Conèixer la importància i potencialitats del paisatge en la localització i dinàmica industrial als territoris.- Generar criteris que contribueixin a la qualitat territorial i valor de la indústria.- Construir eines projectuals per a la intervenció territorial a nivell local.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Explorar nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis.Objectius específics: - Identificar els principals reptes que ha de fer front el món rural actual.- Relacionar estratègies per fer front a aquests reptes a partir de nous models econòmics que suggereixen noves activitats econòmiques lligades als entorns rurals. - Conèixer casos d’experiències que hagin impulsat iniciatives innovadores per fer front a aquests reptes des de la ruralitat.

Videoformació i en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Conèixer com es monitoritza l’impacte socioeconòmic de la COVID-19 i la reactivació econòmica.Objectius específics:- Conèixer l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 a Espanya i Catalunya l’any 2020, les previsions pel 2021 i 2022 i contrastar-ho amb les previsions dels organismes internacionals.- Obtenir informació de les principals variables i indicadors que s’han de tenir en compte per analitzar l’impacte de la pandèmia a escala local.- Saber les millores produïdes des de l’inici de la pandèmia en les fonts d’informació, tipologia i accessibilitat de les dades, metodologies, visualitzacions, etc.- Conèixer exemples de quadres de seguiment dels plans de reactivació econòmica i social.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Saber elaborar i explicar narratives territorials aplicades al desenvolupament local.Objectius específics: -Identificar les estratègies territorials sobre les quals treballar la narrativa i la importància de les narratives per construir-les. -Conèixer tècniques d’storytelling.-Disposar d’exemples per arribar a conèixer els elements fonamentals de les narratives d’èxit i per aplicar les tècniques.-Saber construir narratives efectives.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Obtenir eines per actuar als sectors estratègics per al desenvolupament de l’ESS en temps de crisi global.Objectius específics:- Obtenir una visió general sobre l'estat de l’economia social i solidaria (ESS) a Catalunya i les seves perspectives en el context de crisi global. - Aprofundir en la situació de l’ESS en quatre sectors estratègics per al seu desenvolupament: l’economia digital, el nou cooperativisme de consum, els serveis de proximitat i la transició ecològica i energètica. - Conèixer la política pública dels ens locals en suport al desenvolupament de l’ESS en aquests quatre sectors i explorar noves línies d’actuació. - Aplicar els coneixemets adquirits al llarg del curs mitjançant l’elaboració d’un treball del relacionat amb els objectius del curs.

Videoformació i en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Adquirir coneixements i habilitats per posar en marxa processos de planificació estratègica per al desenvolupament econòmic local.Objectius específics:- Disposar de criteris d’organització i de gestió d’un esquema de planificació estratègica.- Abordar plantejaments innovadors pel que fa a la participació públic-privada-ciutadana al pla estratègic.- Conèixer experiències i bones pràctiques de plans estratègics.- Reflexionar sobre el paisatge i patrimoni con a eines d’innovació local definides en clau estratègica i a partir del seu paper catalitzador d’estratègies transversals urbanes i territorials.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Objectiu general:‐ Presentar un marc conceptual, les metodologies participatives i els casos de referència per elaborar projectes de desenvolupament local sostenible a través de la memòria oral i el patrimoni immaterial.Objectius específics:‐ Reconèixer la memòria oral i el patrimoni immaterial com a elements catalitzadors des de l’acció comunitària i l’impacte econòmic.‐ Conèixer i aplicar metodologies de participació i implicació col∙lectives. Casos i Projecte propi des del desenvolupament local sostenible.‐ Analitzar les fases de desenvolupament d’un projecte a través de la memòria i aplicar‐los.‐ Oferir exemples de desenvolupament econòmic local en àmbits de memòria popular de paisatge, pagesia, memòria democràtica, i en clau de gènere.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Disposar de recursos per portar a terme projectes estratègics per al desenvolupament econòmic local.Objectius específics:- Entendre les claus fonamentals dels projectes estratègics i la complexitat humana darrera dels projectes estratègics.- Conèixer la cronologia del procés de creació d'un projecte estratègic.- Aplicar eines d'anàlisi i diagnosi.- Entendre els fonaments de la innovació en els projectes estratègic i aplicar eines de creativitat.- Aprendre a organitzar els objectius del projecte i establir sistemes d'avaluació del seu impacte.- Planificar un projecte i dur-lo a la pràctica.

Videoformació i en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves. Objectius específics: Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Conèixer eines, formats i fonts de dades obertes útils per a l’anàlisi social i econòmica.Objectius específics:- Presentar les principals característiques dels portals i formats de dades oberte.- Presentar els accessos manuals i automàtics a fonts de dades obertes.- Presentar algunes eines per tractar les dades.- Presentar eines per graficar i representar dades i el seu mapeig.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Obtenir suport tècnic en les fases de realització d'un projecte estratègic, al municipi de referència de la persona participant.

Semipresencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Presentar de manera persuasiva i convincent davant de públic les propostes del projecte estratègic.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Objectiu general:- Reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i energètica.Objectius específics:- Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització de consum responsable, l’economia circular, la gestió de residus, l’arquitectura sostenible, la preservació d’espais naturals i dinamització local agroecològica.- Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.

Videoformació i en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Objectiu general: - Conèixer el funcionament del programari lliure R i els mètodes i eines que es fan servir per baixar dades del web i extreure'n la informació desitjada.Objectius específics:- Estar familiaritzats amb les principals tecnologies per tractar la informació guardada al web.- Ser capaços de reconèixer diferents formats utilitzats per emmagatzemar informació.- Saber com extreure la informació donats aquests formats usant paquets d'R específics.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

Objectiu general: -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.Objectius específics: - Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.- Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.- Definir estratègies de desenvolupament econòmic local.

Videoformació
Durada
5,0 h