Accés i dret a les prestacions econòmiques i cobertura social, estatals i autonòmiques, per a la ciutadania

Acció formativa

Accés i dret a les prestacions econòmiques i cobertura social, estatals i autonòmiques, per a la ciutadania

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
30,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
20,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1.Característiques i definició de les prestacions econòmiques: Marc legal i competències de les diferents administracions.Tipologia i finalitat de les prestacions.2.Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal:Prestacions contributives:Atur contributiu/ ERTESJubilacióIncapacitat TemporalIncapacitat Permanent:•Parcial•Total•Absoluta•Gran InvalidesaLesions Permanent no InvalidantsMort i Supervivència•Viduïtat•Prestació Temporal de viduïtat•Orfandat•Pensió a favor de familiars•Subsidi a favor de familiars•Auxili de defunció•Indemnització per accident de treball o malaltia professionalCura de menors afectats de càncer o malalties greusRisc durant l’embaràsRisc durant la lactància naturalNaixement i cura del menorCorresponsabilitat en la cura del lactantViolència envers de la dona•Pensió de viduïtat en cas de separació, divorci o matrimoni declarat nul•Jubilació anticipada•Consideració de cotització efectivaPrestacions de l’assegurança escolarPrestacions no contributives:•Jubilació•Invalidesa•MaternitatPrestacions familiars:•Prestació per fill/a a càrrec•Prestació per part múltiple•Prestació per naixement:oDins una família monoparentaloDins una família nombrosaoQuan la Mare té un grau de discapacitat del 65%Prestacions assistencials:Subsidi d’esgotament d’una prestació contributiva d’aturSubsidi de majors de 52 anysSubsidi d’emigrants retornatsSubsidi d’alliberats de presóSubsidi de revisió de la Incapacitat PermanentSubsidi de cotitzacions InsuficientsSubsidi Extraordinari d’aturSubsidis aprovats com mesures de protecció front al coronavirusProgrames:Renda Activa d’insercióAjudes vinculades a prestacions i/o subsidis i/o programesIngrés Mínim VitalPrestacions autonòmiques vinculades a les prestacions no contributives del sistema de la seguretat social:Complement de la PNCRenda Garantida de la CiutadaniaLlei de Prestacions de la Generalitat de Catalunya

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Conèixer el mapa de prestacions: estatal i autonòmic.•Conèixer els òrgans gestors•Conèixer els requisits, compatibilitats i incompatibilitats de leprestacions•El plantejament i estudi de cada cas pràctic, vinculat als recursos econòmics.

­Exposició teòrica, amb suport gràfic, amb presentació de casos pràctics i la seva resolució a partir del treball en grup. Adequació del casos al àmbit professional
Proves d’aprenentatge
Els requeriments per superar el curs són:Assolir un mínim de 50 punts del total d’elements d’avaluació, sent obligatori assistir a totes les sessions dels webinars.Resolució d’un cas pràctic.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials