Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

Acció formativa
Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 11 | Màxim 12
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Principis bàsics de l'electricitat. Mesures elèctriques i mesuradors. Distribució monofàsica i trifàsica. Potencia activa Vs Potencia reactiva. Tipus de cables i selecció. -ITC-BT-28 Locals de pública concurrència. ITC-BT-18 Instal·lacions posta a terra. ITC-BT-22 Protecció contra sobreintensitats. ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions. ITC-BT-24 Protecció contra els contactes directes i indirectes. Normativa Real Decret 298/2021, de 27 d’abril, pel que es modifiquen diverses normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial.

. Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d’instal·lació.. Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.. Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Es treballarà amb metodologies participatives que facilitin la implicació i participació activa de l'alumnat en el procés formatiu. Es treballarà sobre exemples de les situacions de treball més habitual.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Prova de coneixements de la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis