Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

Acció formativa

Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
11
Màxim
12
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Principis bàsics de l'electricitat. Mesures elèctriques i mesuradors. Distribució monofàsica i trifàsica. Potencia activa Vs Potencia reactiva. Tipus de cables i selecció. -ITC-BT-28 Locals de pública concurrència- ITC-BT-18 Instal·lacions posta a terra- ITC-BT-22 Protecció contra sobreintensitats- ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions- ITC-BT-24 Protecció contra els contactes directes i indirectes

- Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d’instal·lació.- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Es treballarà amb metodologies participatives que facilitin la implicació i participació activa de l'alumnat en el procés formatiu. Es treballarà sobre exemples de les situacions de treball més habitual.
Proves d’aprenentatge
Prova de coneixements de la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis