Defensa de les persones consumidores
Definició

Identificar, analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt d’actuacions que han de permetre als Serveis Públics de Consum d’àmbit local impulsar i desenvolupar polítiques i programes d’informació, orientació i assessorament per a les persones consumidores; així com la tramitació de queixes, reclamacions i denúncies en l’àmbit de consum i la promoció d’hàbits de consum responsable en la societat, avaluant-ne els resultats i fent-ne propostes de millora.

La competencia implica ...
Les bases teòriques del consum: psicològiques i sociològiques. El marc legal: europeu, nacional, autonòmic. Drets i deures de les persones consumidores i usuàries. Les competències dels diferents nivells d’administració. Els Serveis Públics de Consum dels ens locals: atenció als usuaris del Servei Públic de Consum (recepció, informació, orientació i assessorament), sobre els seus drets i deures i com exercir-los. Tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores. Educació i formació en consum de les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sigui per mitjà d’actuacions directes sigui a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública. Difusió i col·laboració amb les organitzacions de persones consumidores. La xarxa de serveis de consum i dels sistemes alternatius de resolució de conflictes (mediació i arbitratge). El procediment sancionador de consum. Derivació d’expedients cap a la mediació o cap a l’arbitratge de consum.

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12584.jpg

Conèixer els drets com a persona consumidora i la manera d'exercir-los.
Sensibilitzar en el consum responsable

Microcursos
Canal
En línia
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local.

Canal
Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Facilitar nocions bàsiques de consum als tècnics de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania per tal que puguin tenir-les en compte quan desenvolupin les seves tasques específiques de filtració de consultes i / o reclamacions adreçades als serveis públics de consum.
Millorar la informació que es dona a la població sobre el paper de l’administració respecte a la resolució de conflictes de consum.

Canal
Presencial + en línia
Durada
2,0 h