Acció formativa del BAF
Procediment per sancionar una conducta no prevista com a infracció en una ordenança. Espai 5.000
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
- Treballar en Ajuntaments de fins a 5.000 habitants.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació + en línia
Durada:
6.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   4.50 h
| Treball en línia   1.50 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Col·lecció: Espai 5.000
Objectius

- Analitzar la regulació continguda el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), el qual estableix diferents qüestions relatives a la potestat sancionadora específica de les entitats locals.
- Conèixer el procediment sancionador comú previst a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que és el que s'aplica quan no hi ha una norma específica que regula el procediment en concret.
- Identificar quines són les especialitats del procediment disciplinari.

Continguts
1. Normativa d'aplicació (breu referència).
1.1. Normes d'aplicació.
1.2. Prelaciò de fonts.
2. Principis de la potestat sancionadora.
2.1. Principis constitucionals.
2.2 Principis legals.
3. Procediment sancionador d'infraccions que no tenen un procediment específic.
3.1. Drets de les persones pressumptament responsables.
3.2. Actuacions prèvies.
3.3. Mesures provisionals.
3.4. Fases del procediment administratiu.
3.5. Termini màxim per resoldre.
3.6. Execució de la resolució.
3.7. Indemnització per danys i perjudicis.
3.8. Tramitació simplificada.
4. Procediment disciplinari (breu referència).
4.1. Especialitats del procediment sancionador.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap servei Gestió eficient dels recursos públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Gestió eficient dels recursos públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió eficient dels recursos públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió eficient dels recursos públics