Control i gestió pressupostària

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin.- Ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.- Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.- Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Dissenyar els possibles escenaris futurs per obtenir un "mapa de navegació econòmica" per a l’Entitat, com a continuació natural de la 1a i la 2a part del curs d’equilibri i estabilitat. Com a objectiu secundari, fer servir els models per aprovar les previsions que la normativa vigent requereix. Aquests models s’obtindran al llarg de les sessions formatives.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics. Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local i els tipus de documents i tràmits que els conformen.

Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Presencial amb suport virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Millorar els procediments vinculats al pressupost de despeses, tot buscant que el diferents responsables municipals actuïn com a gestors econòmics públics amb la màxima eficàcia i eficiència.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Generar els informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics dels expedients de deses a través del programa FEC.

Presencial
Durada
5,0 h