Control i gestió pressupostària

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin.
- Ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.

- Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.

- Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Dissenyar els possibles escenaris futurs per obtenir un "mapa de navegació econòmica" per a l’Entitat, com a continuació natural de la 1a i la 2a part del curs d’equilibri i estabilitat.
Com a objectiu secundari, fer servir els models per aprovar les previsions que la normativa vigent requereix. Aquests models s’obtindran al llarg de les sessions formatives.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

- Identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local i els tipus de documents i tràmits que els conformen.

Videoformació
Durada
7 h
Acció formativa

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.
• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.
• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Millorar els procediments vinculats al pressupost de despeses, tot buscant que el diferents responsables municipals actuïn com a gestors econòmics públics amb la màxima eficàcia i eficiència.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Generar els informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics dels expedients de deses a través del programa FEC.

Presencial
Durada
5 h