Gestió de processos i e-administració

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Reforçar els coneixements sobre simplificació documental aprofitant la implantació de la tramitació electrònica del projecte SeTDIBA.
- Identificar les tècniques més habituals de simplificació administrativa.

Videoformació
Durada
5 h
Acció formativa

- Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques, així com posar en pràctica -amb l'ús de les eines SeTDIBA- l’explotació d’informació, cerques documentals i obtenció d’indicadors per a l’ avaluació de l’activitat municipal administrativa i com això té impacte en l’àmbit de la Transparència i el Govern Obert.

Videoformació
Durada
5 h
Acció formativa

- Identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local i els tipus de documents i tràmits que els conformen.

Videoformació
Durada
7 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes bàsics necessaris de la tramitació electrònica.
- Conèixer i utilitzar les eines de tramitació de la contractació electrònica.
- Procediment de contractació al gestor d'expedients SeTDIBA.
- Explotació de dades de contractació i transparència al gestor d'expedients.

Videoformació
Durada
5 h
Acció formativa

- Identificar la informació objecte de transparència activa.
- Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
- Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
- Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.
- Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local
- Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Millorar l'eficiència de la publicació dels continguts. Relacionar els continguts entre ells. Publicar continguts a la Seu Electrònica subjecte a la normativa vigent.
Mantenir els continguts actualitzats.
Fer un seguiment de l'ús de la seva web, visites.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Entendre les bases de l’ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
- Concebre l’ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
- Identificar les etapes que s’han de seguir per establir un Pla d’adequació a l’ENS, la seva implantació i seguiment continuat
- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

- Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

- Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals.
- Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

• Conèixer què és la gestió per processos i els beneficis que comporta la seva aplicació en el context actual de transformació digital.
• Conèixer els instruments per al desplegament d’un sistema de gestió per processos.
• Aplicar la metodologia per a l’anàlisi i la millora dels processos.
• Identificar els factors crítics d'èxit a l'hora d'aplicar la gestió per processos i oferir estratègies per minimitzar els impactes no desitjats.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.
- Entendre la dinàmica d’impulsar els expedients d’acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
- Posar en pràctica conceptualment com l’ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

• Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Entendre la dinàmica d’impulsar els expedients d’acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
• Posar en pràctica conceptualment com l’ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer i consolidar, en el dia a dia, el mètode de treball eSET.
- Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Videoformació
Durada
25 h
Acció formativa

- Conèixer i consolidar en el dia a dia el mètode de treball eSET.
- Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques: el registre, la consulta i gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Presencial
Durada
25 h
Acció formativa

- Conèixer i consolidar en el dia a dia el mètode de treball eSET.
- Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques, la consulta i gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Presencial
Durada
20 h