Gestió de processos i e-administració
Definició

Definir i optimitzar els processos de prestació de serveis, administratius, pressupostaris, etc. de la corporació i les eines d’administració electrònica.

La competencia implica ...
Importància dels processos i els mètodes d'identificar-los i documentar-los.
Estructuració i elaboració del mapa de processos a nivell d'organització, d'àrea o de departament.
Alineació dels processos amb el client i amb els objectius de l'organització.
Mètodes per implantar un sistema d'indicadors equilibrat i eficaç de mesura dels processos: disseny d'indicadors associats a processos.
Concepte d'Administració electrònica i els diferents tipus de procediments i serveis que engloba.
Conceptes de prestador de serveis de certificació, de certificat digital, de dispositiu de creació de signatura. Tipus de signatura electrònica.
Normativa jurídica relacionada amb els processos d'Administració electrònica i signatura electrònica, especialment la Llei 11/2007.
Conceptes d'interoperabilitat i seguretat, i la seva importància en les iniciatives de desenvolupament tecnològic de l'Administració electrònica.

23 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els aspectes que es valoren en l'avaluació de la transparència per part d'experts.
• Conèixer les obligacions en avaluació de la transparència derivada de la normativa.
• Conèixer els recursos disponibles per a publicar les informacions resultants de les avaluacions de la transparència.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reforçar els coneixements sobre simplificació documental aprofitant la implantació de la tramitació electrònica del projecte SeTDIBA.
• Identificar les tècniques més habituals de simplificació administrativa.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i consolidar el mètode de treball e-SET, en el nostre dia a dia.
• Aprofundir en el coneixement de les eines tecnològiques que participen en el flux electrònic: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.
• Potenciar l'ús dels tràmits per tal de millorar el control-gestió dels expedients.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
• Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
• Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar la informació objecte de transparència activa.
• Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
• Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
• Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conceptualitzar les fases d'un projecte de dades obertes tant en la seva vessant organitzativa i funcional com tècnica.
• Identificar els problemes i errors més habituals en aquest tipus de projectes.
• Identificar pas a pas les fites per a implantar un projecte de dades obertes.
• Identificar les dades disponibles a l'organització, la qualitat, completesa i l'impacte en la protecció de dades de caràcter personal.
• Conèixer el procés de publicació de dades en el portal de dades obertes vinculat al portal de transparència.
• Conèixer els instruments tècnics i el marc normatiu a aprovar en els ens locals.
• Publicar un conjunt de dades.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència.
• Identificar els recursos disponibles i quins son els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques, així com posar en pràctica -amb l'ús de les eines SeTDIBA. l’explotació d’informació, cerques documentals i obtenció d’indicadors per a l’ avaluació de l’activitat municipal administrativa i com això té impacte en l’àmbit de la Transparència i el Govern Obert.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Identificar els aspectes a tenir presents per a gestionar les dades als ens locals.
* Conèixer les principals tècniques per a treballar la qualitat i descripció de les dades.
* Experimentar casos concrets i aplicables a la gestió diària municipal.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reforçar d’una manera teoricopràctica els aspectes més importants de la gestió documental que impacten directament en el dia a dia del tramitador.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local.
• Conèixer com realitzar la diagnosi de l'estat de la transparència.
• Adaptar el quadre de seguiment a la realitat dels assistents.
• Conèixer com adaptar el calendari perpetu de revisió.
• Conèixer com automatitzar els avisos d'actualització de la informació.
• Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics necessaris de la tramitació electrònica.
• Conèixer i utilitzar les eines de tramitació de la contractació electrònica.
• Procediment de contractació al gestor d'expedients SeTDIBA.
• Explotació de dades de contractació i transparència al gestor d'expedients.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
• Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
• Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
• Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar la informació objecte de transparència activa.
• Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
• Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
• Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.
• Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens de l’organització.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals.
• Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.
• Entendre la dinàmica d’impulsar els expedients d’acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
• Posar en pràctica conceptualment com l’ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.
• Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb la normativa aplicable i independentment de l'eina de gestió d'expedients utilitzada.
• Posar en pràctica conceptualment la tramitació electrònica, mitjançant el treball col·laboratiu dels participants del curs.

Canal
Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
• Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència.
• Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i consolidar, en el dia a dia, el mètode de treball eSET.
• Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements bàsics als empleats públics per tal de poder millorar la gestió de les administracions digitals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
• Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar les obligacions i recursos disponibles en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
• Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h