Gestió de processos i e-administració

21 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els aspectes que es valoren en l'avaluació de la transparència per part d'experts.
- Conèixer les obligacions en avaluació de la transparència derivada de la normativa.
- Conèixer els recursos disponibles per a publicar les informacions resultants de les avaluacions de la transparència.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reforçar els coneixements sobre simplificació documental aprofitant la implantació de la tramitació electrònica del projecte SeTDIBA.
. Identificar les tècniques més habituals de simplificació administrativa.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i consolidar el mètode de treball e-SET, en el nostre dia a dia.
• Aprofundir en el coneixement de les eines tecnològiques que participen en el flux electrònic: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.
• Potenciar l'ús dels tràmits per tal de millorar el control-gestió dels expedients.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar la informació objecte de transparència activa.
- Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
- Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
- Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conceptualitzar les fases d'un projecte de dades obertes tant en la seva vessant organitzativa i funcional com tècnica.
- Identificar els problemes i errors més habituals en aquest tipus de projectes.
- Identificar pas a pas les fites per a implantar un projecte de dades obertes.
- Identificar les dades disponibles a l'organització, la qualitat, completesa i l'impacte en la protecció de dades de caràcter personal.
- Conèixer el procés de publicació de dades en el portal de dades obertes vinculat al portal de transparència.
- Conèixer els instruments tècnics i el marc normatiu a aprovar en els ens locals.
- Publicar un conjunt de dades.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència.
+ Identificar els recursos disponibles i quins son els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Identificar els aspectes a tenir presents per a gestionar les dades als ens locals.
* Conèixer les principals tècniques per a treballar la qualitat i descripció de les dades.
* Experimentar casos concrets i aplicables a la gestió diària municipal.

Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local.
- Conèixer com realitzar la diagnosi de l'estat de la transparència.
- Adaptar el quadre de seguiment a la realitat dels assistents.
- Conèixer com adaptar el calendari perpetu de revisió.
- Conèixer com automatitzar els avisos d'actualització de la informació.
- Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els conceptes bàsics necessaris de la tramitació electrònica.
. Conèixer i utilitzar les eines de tramitació de la contractació electrònica.
. Procediment de contractació al gestor d'expedients SeTDIBA.
. Explotació de dades de contractació i transparència al gestor d'expedients.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
. Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
. Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
. Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

*Identificar la informació objecte de transparència activa.
*Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
*Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
*Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.
*Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens de l’organització.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals.
. Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Entendre els elements bàsics del Procediment Administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.
. Entendre la dinàmica d’impulsar els expedients d’acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
. Posar en pràctica conceptualment com l’ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer i consolidar, en el dia a dia, el mètode de treball eSET.
* Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Espai 5.000
Canal
Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Aportar coneixements bàsics als empleats públics per tal de poder millorar la gestió de les administracions digitals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
- Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar les obligacions i recursos disponibles en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
• Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h