Habilitats docents a l'aula

18 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

El recurs està format per tres mòduls que aporten mirades i eines diferents sobre alguns aspectes clau, ara mateix, en les aules amb adolescents i joves.
El primer mòdul situa la importància de dos elements cabdals en el procés d’ensenyament i aprenentatge: la motivació i l’autoestima, i reflexiona sobre el paper de lideratge del formador en la consecució d'aquests dos elements entre els seus alumnes.
El segon mòdul gira al voltant de com les eines digitals ens ajuden a gestionar, interactuar, accedir a la informació i comunicar i com, per tant, donen suport als processos d’ensenyament i aprenentatge.
El tercer mòdul ens apropa a com el consum de substàncies, que està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència, afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. En finalitzar el mòdul s'ofereixen una sèrie d'eines i recursos per poder abordar aquesta problemàtica.

Agrupació
Eines i recursos per al treball a l'aula
Acció formativa

- Definir i situar el rol professional de l'educadora i de l’educador en el marc de l’escola bressol.- Analitzar i entrenar les competències professionals de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol.- Desenvolupar la intel·ligència emocional d’aquests professionals.- Conèixer i entrenar-se en el model de conducta assertiva.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

1. Definir i situar el rol professional d’educadora i de l’educador en el marc de l’escola bressol2. Analitzar i entrenar les competències professionals de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol3. Desenvolupar la intel·ligència emocional4. Conèixer i entrenar-se en el model de conducta assertiva

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Identificar les característiques principals dels grups d’usuaris de l’Espai familiar. - Millorar les habilitats de conducció que li permetin aconseguir resultats òptims, tant per a les persones que componen el grup com per al grup en el seu conjunt.- Millorar el seu equilibri emocional per liderar eficaçment i de forma motivadora l’Espai familiar.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Conèixer les bases teòriques que sustenten la proposta de treball per ambients de lliure circulació en les escoles bressol.-Aprofundir en el rol de l’educador/a i en els diferents estils d’acompanyament, vinculats a la proposta per ambients.-Reflexionar sobre com acompanyar els aprenentatges emocionals i afectius, motrius, socials i cognitius, en el context dels ambients de lliure circulació. -Conèixer la importància d’afavorir el procés creatiu, l’ autonomia i l’exploració, en el desenvolupament general dels aprenentatges, quan es treballa la proposta per ambients.-Conèixer i reflexionar sobre les diferents tipologies i temàtiques dels ambients de lliure circulació a l’escola bressol; ambients d’interior i ambients d’exterior.-Conèixer noves propostes de materials estructurats i no estructurats vinculats a la preparació dels ambients.-Conèixer i reflexionar com avaluar els processos d’aprenentatge de la proposta per ambients.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Definir quan entenem que hi ha malaltia mental i quan estem davant de trajectòries vitals feridores.- Donar eines per gestionar la diversitat de l’alumnat a l’aula.- Establir pautes d’actuació i gestió de l’aula. - Conèixer comportaments propis i impropis de cada etapa.- Reflexionar sobre la gestió de les emocions del docents.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Definir quan entenem que hi ha malaltia mental i quan estem davant de trajectòries vitals feridores.•Donar eines per gestionar la diversitat de l'alumnat a l'aula.•Establir pautes d'actuació i gestió de l'aula.•Conèixer comportaments propis i impropis de cada etapa.•Reflexionar sobre la gestió de les emocions dels docents.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer què vol dir l'atenció primerenca.- Identificar senyals d'alerta i detecció de les possibles NEE.- Conèixer els indicadors de risc: biològic, social i psicològic.- Conèixer els serveis d’atenció a les NEE i derivacions.- Tenir present el treball en xarxa.- Realitzar la iIntervenció educativa amb infants amb NEE i amb la família.- Valorar la coherència de la intervenció.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc conceptual. El concepte de Snooezelen i el concepte d'Estimulació BasalConèixer la varietat de sales multisensorialsEntendre l'ús de la sala multisensorialExperimentar i familiaritzar-se amb els elements i materials de la sala multisensorialExtreure conclusions i objectius de treball, de cada element i de la globalitat de la salaReflexionar sobre l'actitud i els rols de l'adult a la salaDissenyar propostes inclusives dins de la salaParticipar en un espai de reflexió i debatReflexionar sobre la importància de l'avaluació

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

•Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.•Formar i sensibilitzar a l'equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.•Dotar d'eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.•Oferir metodologies per a l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.•Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.- Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.- Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.- Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Conèixer els criteris i models teòrics on es fonamenta l’educació sistèmica i els seus conceptes bàsics.-Potenciar la cohesió de l’equip docent de l’Escola Bressol.-Desenvolupar la visió sistèmica de l’equip docent de l’Escola Bressol.-Analitzar les relacions escola-família des de la perspectiva sistèmica.-Donar recursos per resoldre conflictes des de la visió sistèmica.-Entrenar-se en l’educació sistèmica amb l’anàlisi de casos de l’Escola Bressol.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

•Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de la neurociència sobre com aprèn el cervell durant l'adolescència i l'edat adulta.•Identificar els factors principals que promouen els processos d'aprenentatge significatiu que poden tenir aplicació pràctica en el cas dels joves i els adults.•Conèixer i identificar els principals trastorns d'aprenentatge i dificultats conductuals en els joves i adults.•Identificar les estratègies i les teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de la neurociència sobre com aprèn el cervell durant l’adolescència i l’edat adulta. Identificar els factors principals que promouen els processos d’aprenentatge significatiu que poden tenir aplicació pràctica en el cas dels joves i els adults.Conèixer i identificar els principals trastorns d’aprenentatge i dificultats conductuals en els joves i adults. Identificar les estratègies i les teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

-Conèixer els diferents referents al voltant de la pedagogia de grup.-Vivenciar algunes propostes didàctiques al voltant del treball dels sentits musicals a la classe d’instrument: el sentit melòdic, sentit rítmic, sentit harmònic, etc.-Desenvolupar estratègies de gestió grupal a l’aula.-Establir un criteri comú al voltant de quines parts ha de tenir una classe d’instrument tipus.-Assolir eines de gestió de l’alumnat a l’aula, ja sigui a nivell de diferències en els ritmes d’aprenentatge o d’habilitats instrumentals.-Adquirir eines pel treball de la creativitat musical a la classe d’instrument.-Reflexionar al voltant dels diferents blocs de continguts que conté una classe d’instrument.-Adquirir recursos per a la programació didàctica.-Adquirir eines per adaptar el material a les realitats de la classe de grup.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer i actuar en situacions d'emergencia en l'ámbit escolar: - Ennuegament - Reanimació cardiopulmonar (RCP) - Crisis epilèptiques - Cures bàsiques - Primers auxilis - Alimentació i diabetis - Al·lèrgiesTenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Identificar els perills que ens envolten. Entendre el concepte de prevenció i aplicar-lo correctament. Ser capaç d'identificar una situació de perill i alertar-la correctament. Entendre el concepte genèric del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer).- Ser capaç de realitzar el PAS en casos reals. - Adquirir els recursos necessaris per actuar en les situacions d'emergència més comunes. - Saber realitzar les tècniques de SVB (Suport Vital Bàsic) incloent RCP (Reanimació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i PLS (Posició Lateral de Seguretat). - Saber aplicar els diferents protocols. - Actuar correctament en les situacions d’urgència que es puguin produir en l’àmbit educatiu.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aprofundir en les característiques bàsiques del treball per projectes.- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Presencial
Durada
4,0 h