Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal

25 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Recurs

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Recurs

Aquest curs es desglossa en quatre mòduls que contenen els coneixements teòrics, exemples pràctics, gràfics il·lustratius, documents de referència i activitats que us permetran de forma senzilla, autònoma i flexible adquirir els coneixements bàsics sobre el càlcul de costos de les escoles bressol municipals.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Aquesta Càpsula formativa estableix que saber comunicar-se ajustant el missatge al que cada família necessita és una de les claus per acompanyar-les.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 1 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa es planteja per què ens cal tenir visió estratègica i com traspassar-la a un pla de retorn i a un pla individual d'accions i remarca la importància de l'alienació de totes les accions amb el Projecte educatiu de centre i les àrees de gestió per garantir un procés d'acollida i adaptació eficient i de qualitat.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 5 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa identifica la informació que necessitem donar i rebre de les famílies i a les famílies. Parla sobre com desenvolupar el contingut de cada àrea i detectar les eines o recursos que ens manquen per poder satisfer les necessitats comunicatives.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 10 i s’adreça a les mestres d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa destaca la necessitat i utilitat de la documentació com a eina per definir i millorar els objectius educatius i les activitats de l’escola bressol.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 13 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autors: Manel Güell Barceló, formador i consultor i Marta Balsach Rizo, directora d’escola bressol.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa exposa el sentit de les emocions en els infants de 0 a 3 anys i la seva relació amb el seu benestar. Comenta algunes de les necessitats més importants en aquesta edat i dona un seguit d'idees i recursos per acompanyar l'expressió emocional i promoure el benestar dels infants.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 6 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autors: Miquel Àngel Alabart, psicopedagog, terapeuta i formador. ARAE. Mireia Batlle, mestra, psicomotricista i terapeuta.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa parla de la importància i els beneficis del joc lliure i de com l'acompanyem en el marc de la família.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 8 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa descriu la importància de programar a partir dels objectius i no de les accions i dissenyar estratègies i activitats que parteixin de les necessitats dels infants. Exposa el rol de l'educadora en les estratègies educatives i fa propostes educatives basades en les àrees de desenvolupament en educació infantil.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 3 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa parla de la criança que dona valor als moments del dia a dia amb els fills per tal de crear una relació basada en el respecte i la confiança.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 7 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Clara Puigventós i Gusi, directora de Projectes i Desenvolupament a La Baula, ens planteja com el treball del professorat en tàndem o, en casos d’escoles molt grans en equips de 3, fa que els infants i l'organització puguin adaptar-se millor a les situacions inesperades a que la pandèmia ens ha avocat. Aquesta pràctica té, també, potencialitat en l'entorn habitual dels centres.
Col·lecció: Càpsules formatives

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa parla de com preparar un sistema organitzatiu que, en situacions de dificultats i incerteses, minimitzi els efectes en els infants i la organització que aquests fets pugui tenir. La proposta passa per treballar en tàndem o en casos d’escoles molt grans en equips de tres persones..
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 12 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

Aquesta Càpsula formativa descriu com atendre les emocions dels infants davant de la separació durant l'acollida a l'escola bressol. Estratègies per atendre les necessitats individuals. Proposa com fer l’adequació dels espais i els materials perquè siguin un element potenciador de l'acollida, el benestar i l'aprenentatge
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 4 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El manteniment dels centres educatius municipals és una de les competències de les regidories d’educació. En aquesta Guia s’exposen els conceptes fonamentals sobre el manteniment i la inversió de reposició que ha de conèixer un regidor/a d’educació.

Es desenvolupen conceptes relacionats amb el manteniment dels centres educatius com: quan hauria de començar, els costos econòmics del manteniment, les repercussions i els seus efectes, qui el fa, aspectes legals i normatius, aspectes competencials i finalitza amb 10 idees clau.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal

Autor: Joan Miró Bedós

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Recurs

Aquest Destil·lat aborda la relació entre els centres escolars i els serveis d’educació amb les famílies, analitza els principals problemes que sorgeixen en aquesta relació i en descriu els elements positius. L’autor apunta també diferents elements per a la reflexió, alhora que formula un seguit de propostes de millora com, per exemple, facilitar l’adaptació dels infants a l’Escola bressol i a P3, endegar projectes de “Famílies o mares enllaç” per als col·lectius amb més dificultats de comunicació en el marc escolar, o millorar el suport de l’ajuntament a les famílies en les diferents transicions.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 9 d’aquesta col·lecció.
Autor: Jordi Collet. Sociòleg, educador social, i professor titular de sociologia de l’educació a la Universitat de Vic. Punt 1: resultat del treball en grup realitzat en el marc de la Tarda de regidors d’educació: “La participació de les famílies a les escoles”

Manual
Format
Material descarregable
Acció formativa

• Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.
• Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.
• Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.
• Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar: ennuegament, reanimació cardiopulmonar (RCP), crisis epilèptiques, cures bàsiques, primers auxilis, alimentació i diabetis, al·lèrgies.
• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements en les matèries pròpies de la direcció i gestió d'una escola bressol municipal.
• Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l'exercici de la gestió en l'entorn d'escola bressol municipal.

Presencial
Durada
72,0 h
Acció formativa

• Aportar elements conceptuals dels coneixements en les matèries pròpies de la disciplina de la direcció i de la gestió, i eines especifiques de gestió i direcció d’escola bressol.
• Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l’exercici de la gestió en l’entorn d’escola bressol municipal.

Videoformació + en línia
Durada
67,0 h
Acció formativa

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques i, en especial, de l’etapa 0-3.
• Desenvolupar una mirada sobre l’infant i les famílies basada en els vincles.
• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques, i en especial de l'etapa 0-3.
• Desenvolupar una mirada holística i sistèmica sobre l'infant i les famílies.
• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa, tant presencialment, com a distància.

Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h