Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal

31 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació artística
Recurs

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Agrupació
Educació d'adults
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació inclusiva
Recurs

Aquest curs es desglossa en quatre mòduls que contenen els coneixements teòrics, exemples pràctics, gràfics il·lustratius, documents de referència i activitats que us permetran de forma senzilla, autònoma i flexible adquirir els coneixements bàsics sobre el càlcul de costos de les escoles bressol municipals.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Educació. Metodologia i eines per al càlcul del cost d'Escoles Bressol Municipal
Recurs

El manteniment dels centres educatius municipals és una de les competències de les regidories d’educació. En aquesta Guia s’exposen els conceptes fonamentals sobre el manteniment i la inversió de reposició que ha de conèixer un regidor/a d’educació.

Es desenvolupen conceptes relacionats amb el manteniment dels centres educatius com: quan hauria de començar, els costos econòmics del manteniment, les repercussions i els seus efectes, qui el fa, aspectes legals i normatius, aspectes competencials i finalitza amb 10 idees clau.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal

Autor: Joan Miró Bedós

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Manteniment de centres educatius
Acció formativa

-Conèixer les bases teòriques que sustenten la proposta de treball per ambients de lliure circulació en les escoles bressol.-Aprofundir en el rol de l’educador/a i en els diferents estils d’acompanyament, vinculats a la proposta per ambients.-Reflexionar sobre com acompanyar els aprenentatges emocionals i afectius, motrius, socials i cognitius, en el context dels ambients de lliure circulació. -Conèixer la importància d’afavorir el procés creatiu, l’ autonomia i l’exploració, en el desenvolupament general dels aprenentatges, quan es treballa la proposta per ambients.-Conèixer i reflexionar sobre les diferents tipologies i temàtiques dels ambients de lliure circulació a l’escola bressol; ambients d’interior i ambients d’exterior.-Conèixer noves propostes de materials estructurats i no estructurats vinculats a la preparació dels ambients.-Conèixer i reflexionar com avaluar els processos d’aprenentatge de la proposta per ambients.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Facilitar un espai de reflexió i aprofundiment sobre temes d’actualitat vinculats a les polítiques educatives locals.Facilitar un espai de trobada i intercanvi de coneixements i experiències professionals en l’àmbit educatiu local.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai virtual de reflexió i aprofundiment sobre temes d’actualitat vinculats a les polítiques educatives locals.•Facilitar un espai virtual de trobada i intercanvi de coneixements i experiències professionals en l’àmbit educatiu local.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre les característiques i necessitats de les famílies a l’educació especial.- Conèixer l’enfocament sistèmic i l’enfocament centrat en la persona.- Analitzar els elements que afavoreixen una bona comunicació i relació entre família i escola.- Reflexionar sobre la millora del desenvolupament i el benestar de l’alumne amb la seva participació i la de la seva família.- Reflexionar i adquirir recursos per a la responsabilització de les famílies i la dinamització de la comunitat educativa.- Conèixer eines per afrontar conflictes des del marc de la prevenció i la resolució de conflictes.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Generar un espai exploratori que permeti compartir i exposar experiències - Establir criteris comuns de treball- Endreçar i construir coneixement - Identificar necessitats i punts comuns en les necessitats- Compartir resultats i metodologies de treball- Identificar bones pràctiques

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Endreçar i construir coneixement.Establir criteris comuns de treball.Identificar necessitats i punts comuns en les necessitats.Compartir resultats i metodologies de treball en un entorn online.Generar un espai online que exploratori que permeti compartir i exposar experiències.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18,0 h
Acció formativa

- Conèixer què vol dir l'atenció primerenca.- Identificar senyals d'alerta i detecció de les possibles NEE.- Conèixer els indicadors de risc: biològic, social i psicològic.- Conèixer els serveis d’atenció a les NEE i derivacions.- Tenir present el treball en xarxa.- Realitzar la iIntervenció educativa amb infants amb NEE i amb la família.- Valorar la coherència de la intervenció.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.- Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.- Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no. - Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.- Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Facilitar un espai de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.Promoure l'intervanvi d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.•Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.•Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.•Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc conceptual. El concepte de Snooezelen i el concepte d'Estimulació BasalConèixer la varietat de sales multisensorialsEntendre l'ús de la sala multisensorialExperimentar i familiaritzar-se amb els elements i materials de la sala multisensorialExtreure conclusions i objectius de treball, de cada element i de la globalitat de la salaReflexionar sobre l'actitud i els rols de l'adult a la salaDissenyar propostes inclusives dins de la salaParticipar en un espai de reflexió i debatReflexionar sobre la importància de l'avaluació

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Reflexionar conjuntament sobre l’àmbit artístic i el seu paper a l’aula i l'escola d’educació especial municipal per potenciar l'aprenentatge de tots els alumnes. - Vivenciar diverses pràctiques que orientin els docents de les escoles d’educació especial municipal a l'hora de planificar l'aprenentatge de les competències artístiques.- Visualitzar els aprenentatges artístics com a instrument per potenciar en els alumnes dels centres d’educació especial municipals l’autodeterminació (habilitats d’autoregulació, d’autoconeixement, de presa de decisions, d’autonomia) i per possibilitar l’accés, l’elaboració i la comunicació de coneixements a aquests alumnes. - Intercanviar experiències entre les escoles d’educació especial municipals i crear sinèrgies.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Conèixer els conceptes claus de l’educació emocional.• Prendre consciència de la rellevància de l’educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la funció docent (competències docents).• Entrenar habilitats personals i socioemocionals que afavoreixin la gestió emocional en diferents àmbits i situacions de la realitat docent.• Desenvolupar estratègies per facilitar la salut integral en el benestar docent.• Incloure la mirada sistèmica en el procés d’acompanyament a l’alumnat i a les famílies. • Conèixer estratègies i pràctiques educatives que afavoreixin el benestar a l’aula, al claustre i la relació amb les famílies.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer les pròpies emocions i les dels altres. - Reflexió sobre la funció docent. Competències docents.- Aprendre a gestionar les emocions que es generen a partir de les situacions viscudes a l’aula.- Desenvolupar estratègies per facilitar el benestar docent.- Millorar la pràctica educativa.- Analitzar el clima emocional del claustre.- Aprofitar la mirada sistèmica en l'anàlisi de diferents aspectes de l'escola.- Desenvolupar habilitats personals i socials que facilitin l'empoderament dels alumnes, docents i famílies.- Ser conscient de les oportunitats i limitacions del rol que s'ocupa (equip directiu, equip docent).

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Descobrir elements claus de l’educació emocional al servei de la formació de persones adultes.Donar rellevància a l’educació socioemocional per al desenvolupament saludable de la convivència de centre.Entrenar habilitats personals i socioemocionals que afavoreixin la gestió emocional en diferents àmbits i situacions de la realitat docent.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.- Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.- Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.- Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Conèixer els criteris i models teòrics on es fonamenta l’educació sistèmica i els seus conceptes bàsics.-Potenciar la cohesió de l’equip docent de l’Escola Bressol.-Desenvolupar la visió sistèmica de l’equip docent de l’Escola Bressol.-Analitzar les relacions escola-família des de la perspectiva sistèmica.-Donar recursos per resoldre conflictes des de la visió sistèmica.-Entrenar-se en l’educació sistèmica amb l’anàlisi de casos de l’Escola Bressol.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar. -Ennuegament -Reanimació cardiopulmonar (RCP) -Crisis epilèptiques -Cures bàsiques -Primers auxilis -Alimentació i diabetis -Al·lèrgies• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18,0 h
Acció formativa

-Aportar coneixements en les matèries pròpies de la direcció i gestió d'una escola bressol municipal.-Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l'exercici de la gestió en l'entorn d'escola bressol municipal.

Presencial
Durada
72,0 h
Acció formativa

- Aportar elements conceptuals dels coneixements en les matèries pròpies de la disciplina de la direcció i de la gestió, i eines especifiques de gestió i direcció d’escola bressol.
- Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l’exercici de la gestió en l’entorn d’escola bressol municipal.

Videoformació amb aula virtual
Durada
67,0 h
Acció formativa

- Aprofudir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques i, en especial, de l’etapa 0-3.- Desenvolupar una mirada sobre l’infant i les famílies basada en els vincles.- Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques, i en especial de l'etapa 0-3.• Desenvolupar una mirada holística i sistèmica sobre l'infant i les famílies.• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa, tant presencialment, com a distància.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18,0 h
Acció formativa

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer les característiques bàsiques del treball per projectes.- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aprofundir en les característiques bàsiques del treball per projectes.- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Presencial
Durada
4,0 h