Planificació i programació de la docència

14 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació artística
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació inclusiva
Acció formativa

- Establir alternatives de treball docent que afavoreixin en l’infant petit l’adequada estructuració del seu esquema corporal. - Utilitzar el moviment com a base de tots els aprenentatges a l’escola bressol.- Implementar a l’escola bressol activitats en l’àmbit sensorial i motor a través dels llenguatges artístics de la música i la dansa.- Valorar la col·laboració d’altres professionals en el disseny d’activitats relacionades amb el desenvolupament de llenguatges artístics en el primer cicle d’educació infantil.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Saber dissenyar una estratègia i planificació docent digital.- Conèixer i analitzar diferents plataformes digitals.- Conèixer diferents recursos per crear continguts didàctics.- Identificar les diferents estratègies per fomentar una comunicació síncrona i asíncrona entre docents, docent i alumnat, i entre alumnat.- Analitzar què és el treball al núvol, la importància de la seva gestió i l’elecció de les eines digitals.- Treballar les diferents tipologies de documents que es poden treballar al núvol.- Saber compartir documents, treballar col·laborativament i les diverses estratègies que existeixen per comunicar-se amb docents i alumnes dins d’un document.

Videoformació amb aula virtual
Durada
25,0 h
Acció formativa

Explicació i comprensió de què és el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).Apoderar i capacitar als professionals en el seu paper de vigilància del desenvolupament i detecció de possibles signes d'alarma del TEA.Dotar d'estratègies i recursos per establir una bona coordinació familiar.Capacitar els professionals en l'adaptació de contextos i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels infants amb TEA.Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la participació social dels infants amb TEA.Capacitar els professionals en la comprensió i gestió de conductes específiques dels infants amb TEA.Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la comunicació i el llenguatge dels infants amb TEA.Capacitar els professionals de les escoles bressol en les dificultats alimentàries i de control d'esfínters que els infants amb TEA poden presentar.Dotar els professionals de les escoles bressol d'estratègies per afavorir l’autonomia dels infants amb TEA en el context de l’escola bressol.Difondre i sensibilitzar sobre el TEA.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.- Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.- Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no. - Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.- Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer les pròpies emocions i les dels altres. - Reflexió sobre la funció docent. Competències docents.- Aprendre a gestionar les emocions que es generen a partir de les situacions viscudes a l’aula.- Desenvolupar estratègies per facilitar el benestar docent.- Millorar la pràctica educativa.- Analitzar el clima emocional del claustre.- Aprofitar la mirada sistèmica en l'anàlisi de diferents aspectes de l'escola.- Desenvolupar habilitats personals i socials que facilitin l'empoderament dels alumnes, docents i famílies.- Ser conscient de les oportunitats i limitacions del rol que s'ocupa (equip directiu, equip docent).

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida. Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic. Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant. Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els fonaments de l'aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes.2. Definir els nous perfils de joves a les escoles municipals de persones adultes3. Establir estratègies per afrontar el treball amb joves. Gestió de grups. 4. Fomentar l'educació personalitzada com a eina per la lluita contra l'abandonament escolar prematur. 5. Conèixer bones pràctiques de metodologies pedagògiques a les escoles municipals de persones adultes.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

•Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.•Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.•Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.•Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.•Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.•Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent. - Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer les característiques bàsiques del treball per projectes.- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Presencial
Durada
8,0 h