Planificació i programació de la docència

14 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació artística
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació inclusiva
Acció formativa

- Establir alternatives de treball docent que afavoreixin en l’infant petit l’adequada estructuració del seu esquema corporal.
- Utilitzar el moviment com a base de tots els aprenentatges a l’escola bressol.
- Implementar a l’escola bressol activitats en l’àmbit sensorial i motor a través dels llenguatges artístics de la música i la dansa.
- Valorar la col·laboració d’altres professionals en el disseny d’activitats relacionades amb el desenvolupament de llenguatges artístics en el primer cicle d’educació infantil.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Saber dissenyar una estratègia i planificació docent digital.
- Conèixer i analitzar diferents plataformes digitals.
- Conèixer diferents recursos per crear continguts didàctics.
- Identificar les diferents estratègies per fomentar una comunicació síncrona i asíncrona entre docents, docent i alumnat, i entre alumnat.
- Analitzar què és el treball al núvol, la importància de la seva gestió i l’elecció de les eines digitals.
- Treballar les diferents tipologies de documents que es poden treballar al núvol.
- Saber compartir documents, treballar col·laborativament i les diverses estratègies que existeixen per comunicar-se amb docents i alumnes dins d’un document.

Videoformació amb aula virtual
Durada
25 h
Acció formativa

Explicació i comprensió de què és el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
Apoderar i capacitar als professionals en el seu paper de vigilància del desenvolupament i detecció de possibles signes d'alarma del TEA.
Dotar d'estratègies i recursos per establir una bona coordinació familiar.
Capacitar els professionals en l'adaptació de contextos i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels infants amb TEA.
Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la participació social dels infants amb TEA.
Capacitar els professionals en la comprensió i gestió de conductes específiques dels infants amb TEA.
Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la comunicació i el llenguatge dels infants amb TEA.
Capacitar els professionals de les escoles bressol en les dificultats alimentàries i de control d'esfínters que els infants amb TEA poden presentar.
Dotar els professionals de les escoles bressol d'estratègies per afavorir l’autonomia dels infants amb TEA en el context de l’escola bressol.
Difondre i sensibilitzar sobre el TEA.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.
- Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.
- Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no.
- Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.
- Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer les pròpies emocions i les dels altres.
- Reflexió sobre la funció docent. Competències docents.
- Aprendre a gestionar les emocions que es generen a partir de les situacions viscudes a l’aula.
- Desenvolupar estratègies per facilitar el benestar docent.
- Millorar la pràctica educativa.
- Analitzar el clima emocional del claustre.
- Aprofitar la mirada sistèmica en l'anàlisi de diferents aspectes de l'escola.
- Desenvolupar habilitats personals i socials que facilitin l'empoderament dels alumnes, docents i famílies.
- Ser conscient de les oportunitats i limitacions del rol que s'ocupa (equip directiu, equip docent).

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

1. Conèixer els fonaments de l'aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes.
2. Definir els nous perfils de joves a les escoles municipals de persones adultes
3. Establir estratègies per afrontar el treball amb joves. Gestió de grups.
4. Fomentar l'educació personalitzada com a eina per la lluita contra l'abandonament escolar prematur.
5. Conèixer bones pràctiques de metodologies pedagògiques a les escoles municipals de persones adultes.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

• Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
• Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
• Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
• Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
• Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.
• Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

- Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent.

- Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Donar a conèixer les característiques bàsiques del treball per projectes.
- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.
- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Presencial
Durada
8 h