Planificació i programació de la docència
Definició

Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i d’avaluació, i altres recursos vinculats a l'ensenyament-aprenentatge, aprofitant les relacions amb l’entorn (social, cultural, familiar, etc.), valorant els resultats i elaborant propostes de millora.

La competencia implica ...
Eines per al disseny, planificació i gestió del currículum.
Elaboració del pla docent i de la programació de la formació.
Elaboració i coordinació del pla docent del centre.
Metodologies amb enfocament globalitzat (en el disseny i programació de la formació).
Atenció a la diversitat dels alumnes (en el disseny i programació de la formació).
Desenvolupament de les capacitats dels alumnes.
Eines necessàries per a l’observació i documentació pedagògica.
Disseny d'un pla d’avaluació inicial (diagnòstica), formativa (de procés) i sumativa (final).

14 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2152.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Col·lecció
Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2406.jpg

Aquest Destil·lat descriu les diferents metodologies pedagògiques en l’etapa 0-3, el rol de l’educadora, l'organització de l'espai en l'escola bressol, les tipologies de documentació i la importància de la xarxa de relacions que s'estableixen en aquests centres.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 15 d’aquesta col·lecció.
Autora: Marta Martínez, Formadora de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i mestre d’educació infantil

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2156.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Col·lecció
Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2407.jpg

Aquest Destil·lat exposa que l’observació i la documentació pedagògiques són una pràctica clau per poder analitzar, comprendre i comunicar els processos d’aprenentatge i de relació dels infants durant la seva activitat autònoma.
En el destil·lat explica per què observar i documentar a l'escola bressol, com fer-ho i destaca la visibilitat i comunicar processos d’aprenentatge i de relació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 17 d’aquesta col·lecció.
Autora: Rocío Galindo, Mestra d’educació infantil, formadora i assessora pedagògica. Directora de la llar d’infants municipal “Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc conceptual. El concepte Snooezelen.
Entendre l'ús dels espais multisensorials.
Experimentar i familiaritzar-se amb els elements i materials dels espais multisensorials.
Extreure conclusions i objectius de treball, de cada element i de la globalitat de l'espai.
Reflexionar sobre l'actitud i els rols de l'adult en aquest espai.
Dissenyar propostes inclusives dins l'espai
Participar de l'espai de reflexió i debat.
Reflexionar sobre la importància de l'avaluació

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Reflexionar sobre el perquè avaluem i quines son les nostres necessitats
2. Explorar i practicar amb les arts com a metodologia per avaluar els projectes educatius
3. Planificar i dissenyar pas a pas un procés d'avaluació participativa i creativa
4. Compartir i difondre els resultats

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Acostar la promoció de la salut i els drets sexuals i reproductius a l'àmbit educatiu.
2.Reconèixer les necessitats sexo-afectives des del naixement, dels 0 als 3 anys.
3.Reflexionar i clarificar conceptes per acompanyar les 5 temàtiques que vertebren la proposta d’intervenció del programa pedagògic “Celebrem la Sexualitat”: naixement, anatomia, cura i coneixement del cos, plaers, diversitats de gènere i bon tracte.
4.Facilitar materials, recursos i dinàmiques per apropar l’educació afectiva i sexual integral amb perspectiva coeducadora.
5.Revisar situacions concretes i resoldre dubtes de situacions específiques a casa i a les escoles bressol per millorar l’acompanyament de les sexualitats des del naixement.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Explicació i comprensió de què és el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
• Apoderar i capacitar als professionals en el seu paper de vigilància del desenvolupament i detecció de possibles signes d'alarma del TEA.
• Dotar d'estratègies i recursos per establir una bona coordinació familiar.
• Capacitar els professionals en l'adaptació de contextos i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la participació social dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals en la comprensió i gestió de conductes específiques dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la comunicació i el llenguatge dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals de les escoles bressol en les dificultats alimentàries i de control d'esfínters que els infants amb TEA poden presentar.
• Dotar els professionals de les escoles bressol d'estratègies per afavorir l’autonomia dels infants amb TEA en el context de l’escola bressol.
• Difondre i sensibilitzar sobre el TEA.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1) Conèixer què és la Integració Sensorial i per què és un factor clau per al desenvolupament
2) Identificar quines dificultats i necessitats sensorials presenten avui en dia els alumnes d'educació especial
3) Detectar les característiques sensorials dels alumnes per poder optimitzar el seu benestar dia a dia a les escoles d'educació especial.
3) Conèixer el perfil sensorial dels nostres alumnes i quines característiques sensorials específiques presenta cadascun d'ells.
4) Potenciar la intel·ligència sensorial a les escoles d'educació especial.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
• Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
• Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
• Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Reflexionar i treballar sobre els principis bàsics de l'aprenentatge.
▪ Analitzar la pràctica pedagògica actual, anàlisi curricular propi i adaptació a l'entorn.
▪ Definir el model competencial d'alumne segons els ensenyaments.
▪ Donar competències al professorat per a la creació de nous escenaris d'aprenentatge.
▪ Dissenyar d'espais globalitzats d'aprenentatge per reptes i avaluació per millorar les experiències d'aprenentatge.
▪ Donar suport als equips directius a la transformació metodològica en els seus centres.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
• Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
• Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
• Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
• Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.
• Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent.
• Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h