Programes d'igualtat de gènere

42 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.. Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBIIdentificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d’implementació del pla.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Disposar d'eines pràctiques per a l'organització de les comissions de seguiment dels protocols d'actuació en violència masclista.

Potenciar les capacitats de lideratge i de motivació dels grups de treball.

Conèixer i aplicar tècniques metodològiques per a la revisió i el tractament de casos de violència masclista en el context de les comissions de seguiment.

Conèixer les obligacions legals i tècniques en relació a la protecció i cessió de dades

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Reflexionar entorn els models d’atenció ciutadana i els serveis a les persones des d’una perspectiva de gènereAnalitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipalDotar d’eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal d’incorporar criteris de gènere i interseccionalitat en la seva tasca diària

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de la planificació estratègica de l’acció municipal (diagnosi, planificació, implementació i avaluació).

Proporcionar eines pràctiques per incorporar la perspectiva de gènere dins l’àmbit propi de treball.

Fomentar la transversalització de gènere en diferents àrees municipals co-responsabilitzant-les en l’estratègia municipal de gènere

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer els requeriments legals per a la negociació col·lectiva de plans interns de gènere en el sector públic.
. Conèixer el contingut obligat de la diagnosi i les accions orientades a l'erradicació de les iniquitats de gènere establertes per la normativa vigent.
. Conèixer l'equilibri entre la protecció de dades de caràcter personal i el principi de transparència a l'hora d'elaborar la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora el registre retributiu, com es calcula la bretxa salarial i la mediana, i la seva interpretació combinada en el marc de la diagnosi vinculada a un pla intern de gènere en el sector públic.
. Conèixer els requeriments legals i administratius, i els passos a seguir per a registrar els plans interns de gènere negociats en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora l'auditoria retributiva a incloure dins de la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer els aspectes claus a l'hora d'adaptar un pla d'igualtat de gènere intern en vigor a la nova normativa.
. Conèixer els elements i els instruments comunicatius interns clau per a sensibilitzar i implicar la plantilla en la diagnosi, l'elaboració del pla intern d'igualtat de gènere i el desplegament de les accions del pla en el si de l'organització

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

• Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.• Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.. Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals. Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Conèixer què són les violències
masclistes digitals i com afecten els entorns laborals de les dones.

- Saber quines són les eines bàsiques de prevenció, detecció i actuació davant les mateixes.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures. . Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu . . Oferir eines per a la seva aplicació pràctica en el marc municipal

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures.

. Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu .

. Oferir eines per a la seva aplicació

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.. Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.. Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics.

. Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del concepte(s) i reptes actuals.. Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones pràctiques.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució delconcepte(s) i reptes actuals

Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bonespràctiques.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidianaIncorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina. Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana. Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h