Programes d'igualtat de gènere

32 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del concepte(s) i reptes actuals.- Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones pràctiques.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.- Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBIIdentificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d’implementació del pla.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.- Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.- Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d’atenció ciutadana i els serveis a les persones des d’una perspectiva de gènereAnalitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipalDotar d’eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal d’incorporar criteris de gènere i interseccionalitat en la seva tasca diària

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.- Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer les bases teòriques i la pràctica de la coeducació.- Prendre consciència de la importància que té l'educació en el lleure en la socialització infantil i juvenil.- Conèixer experiències coeducatives en l'oci i el lleure des de la petita infància fins a l'adolescència

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Conscienciar i donar coneixements a les persones professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la diversitat afectiva sexual i de gènere.- Obrir la mirada i posar a l'abast de les persones professionals eines per tal d'intervenir des d'una mirada inclusiva i diversa.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

L’economia feminista, l’economia de les cures en el marc de l’economia social i solidària: principis, diagnosi i aplicacionsL’economia social i solidària com a estratègia d’ocupació laboral i social per a les dones Desenvolupar estratègies per a la promoció de l’ocupació i de la iniciativa emprenedora de les dones des de l’àmbit local, en el marc de l’economia social i solidàriaAplicacions de la perspectiva feminista en els programes de promoció de l’economia social i solidària

Presencial amb suport virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.- Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.- Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.- Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.• Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals. Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

- Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.- Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.- Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

L'economia feminista, l'economia de les cures en el marc de l'economia social i solidària: principis, diagnosi i aplicacions. L'economia social i solidària com a estratègia d'ocupació laboral i social per a les dones. Desenvolupar estratègies per a la promoció de l'ocupació i de la iniciativa emprenedora de les dones des de l'àmbit local, en el marc de l'economia social i solidària. Aplicacions de la perspectiva feminista en els programes de promoció de l'economia social i solidària

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer experiències coeducatives en l'oci i el lleure des de la petita infància fins a l'adolescència

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures. - Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu . - Oferir eines per a la seva aplicació pràctica en el marc municipal

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Presencial amb suport virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució delconcepte(s) i reptes actualsProposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bonespràctiques.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina. Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana. Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidianaIncorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

-Facilitar un espai de reflexió, debat i intercanvi de coneixement entre professionals que treballen en matèria d’igualtat.-Compartir propostes metodològiques per a la incorporació de la igualtat de gènere en totes les accions municipals.-Identificar necessitats i definir estratègies i línies de treball.

Presencial
Durada
24,0 h