Programes d'igualtat de gènere

33 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del concepte(s) i reptes actuals.
- Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones pràctiques.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.
- Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI
Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d’implementació del pla.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.
- Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.
- Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI.

Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.

Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d’atenció ciutadana i els serveis a les persones des d’una perspectiva de gènere
Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal
Dotar d’eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal d’incorporar criteris de gènere i interseccionalitat en la seva tasca diària

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.
- Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer les bases teòriques i la pràctica de la coeducació.
- Prendre consciència de la importància que té l'educació en el lleure en la socialització infantil i juvenil.
- Conèixer experiències coeducatives en l'oci i el lleure des de la petita infància fins a l'adolescència

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.

Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

- Conscienciar i donar coneixements a les persones professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la diversitat afectiva sexual i de gènere.
- Obrir la mirada i posar a l'abast de les persones professionals eines per tal d'intervenir des d'una mirada inclusiva i diversa.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.
- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.
- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.
- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.
- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

L’economia feminista, l’economia de les cures en el marc de l’economia social i solidària: principis, diagnosi i aplicacions
L’economia social i solidària com a estratègia d’ocupació laboral i social per a les dones
Desenvolupar estratègies per a la promoció de l’ocupació i de la iniciativa emprenedora de les dones des de l’àmbit local, en el marc de l’economia social i solidària
Aplicacions de la perspectiva feminista en els programes de promoció de l’economia social i solidària

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.

- Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènere
Conèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènere
Proposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, la
mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.

- Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.

- Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Videoformació
Durada
10 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènere
Conèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènere
Proposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

• Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.
• Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere

Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat

Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.
- Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.
- Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.

Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.

Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

L'economia feminista, l'economia de les cures en el marc de l'economia social i solidària: principis, diagnosi i aplicacions.

L'economia social i solidària com a estratègia d'ocupació laboral i social per a les dones.

Desenvolupar estratègies per a la promoció de l'ocupació i de la iniciativa emprenedora de les dones des de l'àmbit local, en el marc de l'economia social i solidària.

Aplicacions de la perspectiva feminista en els programes de promoció de l'economia social i solidària

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Proporcionar coneixements amb perspectiva de gènere bàsics a electes locals.

Afavorir la transversalització de gènere en l'acció municipal.

Acompanyar al lideratge de les dones electes a través de la capacitació especialitzada en polítiques gènere

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per a facilitar la implementació del pla d'igualtat.

Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Cohesionar la comissió tècnica del pla d'igualtat intern i/o de ciutadania.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Conèixer experiències coeducatives en l'oci i el lleure des de la petita infància fins a l'adolescència

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

- Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.

- Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.

- Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere

- Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.

- Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

- Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures.

- Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu .

- Oferir eines per a la seva aplicació pràctica en el marc municipal

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.
• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.
• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del
concepte(s) i reptes actuals

Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones
pràctiques.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina.
Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana.
Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina
Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana
Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Facilitar un espai de reflexió, debat i intercanvi de coneixement entre professionals que treballen en matèria d’igualtat.
- Compartir propostes metodològiques per a la incorporació de la igualtat de gènere en totes les accions municipals.
- Identificar necessitats i definir estratègies i línies de treball.

Presencial
Durada
24 h