Programes d'igualtat de gènere
Definició

Fomentar, dissenyar, planificar i avaluar el conjunt de programes d’intervenció que han de configurar de manera integrada el Pla d’igualtat de gènere de l’ajuntament d’acord amb les necessitats identificades sistemàticament, fent-ho de manera coordinada i transversal amb altres programes municipals (d'educació, de benestar social, de recursos humans, etc.), seguint les orientacions i prioritats definides per l’equip de govern i directiu de l’ajuntament, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament organitzatiu de l’ajuntament i de la societat.

La competencia implica ...
Polítiques d’igualtat: context internacional, europeu, nacional i local.
Polítiques locals d'igualtat de gènere: significat, evolució i implantació.
Elements de diagnosi de la realitat municipal.
Projectes transversals d’igualtat de gènere.
Programes de sensibilització social i prevenció en igualtat de gènere.
Criteris, mecanismes i estratègies de participació social.
Quadre de comandament del Pla d’igualat i dels seus projectes.
Serveis, recursos i espais de participació i de foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Xarxa de serveis i equipaments.
Coneixement de referències i experiències reeixides en matèria d'igualtat de gènere.

46 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.
. Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBIIdentificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d’implementació del pla.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar d'eines pràctiques per a l'organització de les comissions de seguiment dels protocols d'actuació en violència masclista.

Potenciar les capacitats de lideratge i de motivació dels grups de treball.

Conèixer i aplicar tècniques metodològiques per a la revisió i el tractament de casos de violència masclista en el context de les comissions de seguiment.

Conèixer les obligacions legals i tècniques en relació a la protecció i cessió de dades

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar entorn els models d’atenció ciutadana i els serveis a les persones des d’una perspectiva de gènereAnalitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipalDotar d’eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal d’incorporar criteris de gènere i interseccionalitat en la seva tasca diària

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.
Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.
Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar eines conceptuals i metodològiques als ens locals per desenvolupar avaluacions de plans LGTBI. Fomentar la participació i la implicació directa i activa del personal tècnic municipal en l’anàlisi i rendició de comptes de les polítiques de gènere i diversitat afectiva, sexual i de gènere dels seus municipis.Generar un espai grupal per a compartir i enriquir experiències.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Proporcionar eines conceptuals i metodològiques als ens locals per desenvolupar avaluacions de plans locals d’Igualtat de gènere.
- Fomentar la participació i la implicació directa i activa del personal tècnic municipal en l’anàlisi i rendició de comptes de les polítiques d’igualtat de gènere/diversitat afectiva, sexual i de gènere dels seus municipis. - Generar un espai grupal per a compartir i enriquir experiències.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Proporcionar eines conceptuals i metodològiques als ens locals per desenvolupar avaluacions de plans interns d’Igualtat de gènere. - Fomentar la participació i la implicació directa i activa del personal tècnic municipal en l’anàlisi i rendició de comptes de les polítiques d’igualtat dels seus municipis.
- Generar un espai grupal per a compartir i enriquir experiències.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de la planificació estratègica de l’acció municipal (diagnosi, planificació, implementació i avaluació).

Proporcionar eines pràctiques per incorporar la perspectiva de gènere dins l’àmbit propi de treball.

Fomentar la transversalització de gènere en diferents àrees municipals co-responsabilitzant-les en l’estratègia municipal de gènere

Aprendre a través de l’experimentació a introduir la perspectiva de gènere en les polítiques, accions, actuacions que es realitzin des de qualsevol regidoria o servei.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els requeriments legals per a la negociació col·lectiva de plans interns de gènere en el sector públic.
. Conèixer el contingut obligat de la diagnosi i les accions orientades a l'erradicació de les iniquitats de gènere establertes per la normativa vigent.
. Conèixer l'equilibri entre la protecció de dades de caràcter personal i el principi de transparència a l'hora d'elaborar la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora el registre retributiu, com es calcula la bretxa salarial i la mediana, i la seva interpretació combinada en el marc de la diagnosi vinculada a un pla intern de gènere en el sector públic.
. Conèixer els requeriments legals i administratius, i els passos a seguir per a registrar els plans interns de gènere negociats en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora l'auditoria retributiva a incloure dins de la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer els aspectes claus a l'hora d'adaptar un pla d'igualtat de gènere intern en vigor a la nova normativa.
. Conèixer els elements i els instruments comunicatius interns clau per a sensibilitzar i implicar la plantilla en la diagnosi, l'elaboració del pla intern d'igualtat de gènere i el desplegament de les accions del pla en el si de l'organització

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els principals elements de l’enfoc de gènere des d’una aproximació internacional.
. Aportar coneixements per aplicar la transversalitat de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament en l’àmbit municipal.
- Proporcionar orientacions pràctiques vers la incorporació de la igualtat de gènere en les diferents àrees de treball de la cooperació al desenvolupament per part dels ens locals: en el disseny de la política pública de cooperació al desenvolupament, en els projectes de cooperació amb territoris socis i en l’educació per a la ciutadania global.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Identificar/detectar el sexisme i les discriminacions en el llenguatge.
Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius i comunicatius inclusius i no-discriminatoris.
Aprendre a fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i administratius, i en els escrits de comunicació (interna i externa).
Adaptar una guia de llenguatge inclusiu a la pròpia mirada i necessitats de l’Ajuntament

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.• Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.. Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals. Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els instruments operatius municipals interns per impulsar la transversalitat de gènere Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos, la contractació pública, les subvencions i la comunicació.Facilitar eines metodològiques per a la transversalització de gènere

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer què són les violències
masclistes digitals i com afecten els entorns laborals de les dones.

- Saber quines són les eines bàsiques de prevenció, detecció i actuació davant les mateixes.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures. . Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu . . Oferir eines per a la seva aplicació pràctica en el marc municipal

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures

. Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu

. Oferir eines per a la seva aplicació

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics.

. Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del concepte(s) i reptes actuals.
. Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones pràctiques.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució delconcepte(s) i reptes actuals

Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bonespràctiques.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidianaIncorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina. Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana. Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h