Programes d'igualtat de gènere

37 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.. Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBIIdentificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d’implementació del pla.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines metodològiques pràctiques i recursos per facilitar la implementació del Pla Local LGTBI. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés d'implementació del pla.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Disposar d'eines pràctiques per a l'organització de les comissions de seguiment dels protocols d'actuació en violència masclista.

Potenciar les capacitats de lideratge i de motivació dels grups de treball.

Conèixer i aplicar tècniques metodològiques per a la revisió i el tractament de casos de violència masclista en el context de les comissions de seguiment.

Conèixer les obligacions legals i tècniques en relació a la protecció i cessió de dades

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines, metodològiques pràctiques i recursos per reforçar la transversalitat de gènere en la implementació del pla d'igualtat. Identificar les oportunitats i resistències (personals i externes) en el procés

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Dotar d’eines per tal d’aconseguir els coneixements bàsics per afrontar una formació en els àmbits seleccionats en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d’atenció ciutadana i els serveis a les persones des d’una perspectiva de gènereAnalitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipalDotar d’eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal d’incorporar criteris de gènere i interseccionalitat en la seva tasca diària

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn els models d'atenció ciutadana i els serveis a les persones des d'una perspectiva de gènere.Analitzar de manera crítica els rols i pautes socials entre persones usuàries i personal municipal.Dotar d'eines a professionals que realitzen atenció social i/o ciutadana per tal

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual.. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics i el marc normatiu actual. Proposar els principals àmbits d'intervenció i proporcionar experiències i bones pràctiques municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer als conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.

. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Oferir una mirada general al panorama de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit esportiu local.

. Conèixer Els conceptes bàsics i el marc normatiu actual, així com els principals àmbits d’actuació en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere i pràctica esportiva local.
. Oferir eines, instruments i pautes metodològiques per tal d’orientar l’elaboració d’accions i /o programes.

. Proporcionar experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell local, autonòmic i estatal.

. Compartir informació, experiències i sinèrgies d’actuació amb d’altres professionals de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere.. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l'organització i mitjans de comunicació.. Assumir i incorporar la importància d'una comunicació no sexista.. Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Tractar de forma adequada la informació relacionada amb la violència masclista.. Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

Aquest curs permetrà formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la interseccionalitat.

A partir d’un marc teòric, oferir una formació i eines que permetin:

Aplicar la interseccionalitat en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

. Conèixer els requeriments legals per a la negociació col·lectiva de plans interns de gènere en el sector públic.
. Conèixer el contingut obligat de la diagnosi i les accions orientades a l'erradicació de les iniquitats de gènere establertes per la normativa vigent.
. Conèixer l'equilibri entre la protecció de dades de caràcter personal i el principi de transparència a l'hora d'elaborar la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora el registre retributiu, com es calcula la bretxa salarial i la mediana, i la seva interpretació combinada en el marc de la diagnosi vinculada a un pla intern de gènere en el sector públic.
. Conèixer els requeriments legals i administratius, i els passos a seguir per a registrar els plans interns de gènere negociats en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora l'auditoria retributiva a incloure dins de la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer els aspectes claus a l'hora d'adaptar un pla d'igualtat de gènere intern en vigor a la nova normativa.
. Conèixer els elements i els instruments comunicatius interns clau per a sensibilitzar i implicar la plantilla en la diagnosi, l'elaboració del pla intern d'igualtat de gènere i el desplegament de les accions del pla en el si de l'organització

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

• Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.• Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Proporcionar coneixement sobre com introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de les polítiques municipals: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.. Analitzar els principals instruments per incorporar el gènere a les polítiques municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals.

Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer què significa la perspectiva de gènere i la seva transversalització en els ens locals. Aprendre a aplicar l'eina dels informes d'impacte de gènere a les polítiques i serveis públics locals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Conscienciar i aportar coneixements
a professionals que treballen amb adolescents i joves per integrar la perspectiva feminista i de la diversitat afectiva sexual i de gènere en la seva feina.

. Oferir eines de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
. Identificar les actituds sexistes i LGTBI-fòbiques en les diverses violències presents en els entorns dels i de les joves així com proporcionar eines per al seu abordatge.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conèixer què són les violències
masclistes digitals i com afecten els entorns laborals de les dones.

- Saber quines són les eines bàsiques de prevenció, detecció i actuació davant les mateixes.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures. . Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu . . Oferir eines per a la seva aplicació pràctica en el marc municipal

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Aportar coneixement sobre l’economia feminista i l’economia de les cures.

. Posar les cures i el treball reproductiu en el centre de la vida i en relació al treball productiu .

. Oferir eines per a la seva aplicació

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Oferir eines per a la prevenció de les violències masclistes als espais públics.

. Aportar claus per a la intervenció en els Punts liles municipals

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució del concepte(s) i reptes actuals.. Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bones pràctiques.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar al voltant de conceptes claus del sistema sexe-gènere, evolució delconcepte(s) i reptes actuals

Proposar aspectes i àmbits d'intervenció concrets proporcionant experiències, recursos i bonespràctiques.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidianaIncorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Prendre consciència del propi procés de socialització masculina. Veure com interactua la cultura patriarcal en la nostra vida quotidiana. Incorporar models alternatius i noves possibilitats de ser home.

Videoformació
Durada
6,0 h