Planificació i programació de la docència

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2152.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2156.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2406.jpg

Aquest Destil·lat descriu les diferents metodologies pedagògiques en l’etapa 0-3, el rol de l’educadora, l'organització de l'espai en l'escola bressol, les tipologies de documentació i la importància de la xarxa de relacions que s'estableixen en aquests centres.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 15 d’aquesta col·lecció.
Autora: Marta Martínez, Formadora de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i mestre d’educació infantil

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2407.jpg

Aquest Destil·lat exposa que l’observació i la documentació pedagògiques són una pràctica clau per poder analitzar, comprendre i comunicar els processos d’aprenentatge i de relació dels infants durant la seva activitat autònoma.
En el destil·lat explica per què observar i documentar a l'escola bressol, com fer-ho i destaca la visibilitat i comunicar processos d’aprenentatge i de relació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 17 d’aquesta col·lecció.
Autora: Rocío Galindo, Mestra d’educació infantil, formadora i assessora pedagògica. Directora de la llar d’infants municipal “Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics sobre les teories en que es sustenta el treball per ambients.
• Reflexionar sobre l'encaix entre aquesta metodologia i l'actual projecte d'escola.
• Conèixer què és el treball per ambients en tots els seus components.
• Programar per ambients.
• Dissenyar els ambients escollits.
• Implantar un o més ambients.
• Conèixer el rol de l'educadora en el treball per ambients.
• Conèixer estratègies educatives que potencien l'aprenentatge dels infants en aquesta metodologia.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics sobre les teories en que es sustenta el treball per ambients.
• Reflexionar sobre l’encaix entre aquesta metodologia i l’actual projecte d’escola.
• Conèixer què és el treball per ambients en tots els seus components.
• Programar per ambients.
• Dissenyar els ambients escollits.
• Implantar un o més ambients.
• Conèixer el rol de l’educadora en el treball per ambients.
• Conèixer estratègies educatives que potencien l’aprenentatge dels infants en aquesta metodologia.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Explicació i comprensió de què és el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
• Apoderar i capacitar als professionals en el seu paper de vigilància del desenvolupament i detecció de possibles signes d'alarma del TEA.
• Dotar d'estratègies i recursos per establir una bona coordinació familiar.
• Capacitar els professionals en l'adaptació de contextos i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la participació social dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals en la comprensió i gestió de conductes específiques dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la comunicació i el llenguatge dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals de les escoles bressol en les dificultats alimentàries i de control d'esfínters que els infants amb TEA poden presentar.
• Dotar els professionals de les escoles bressol d'estratègies per afavorir l’autonomia dels infants amb TEA en el context de l’escola bressol.
• Difondre i sensibilitzar sobre el TEA.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.
• Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.
• Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no.
• Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.
• Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
• Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
• Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
• Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics sobre igualtat i feminismes. Marc teòric i normatiu de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.
• Identificar les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l'àmbit de les EMPAS.
• Oferir metodologies per a l'anàlisi de la pràctica educativa a les EMPAS. Àmbits d'intervenció en la coeducació: currículum i programació, cultura de centre, tutoria i acompanyament, comunicació inclusiva.
• Conèixer bones pràctiques i repensar la pròpia pràctica coeducativa a l'escola

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els fonaments de l'aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes.
• Definir els nous perfils de joves a les escoles municipals de persones adultes.
• Establir estratègies per afrontar el treball amb joves. Gestió de grups.
• Fomentar l'educació personalitzada com a eina per la lluita contra l'abandonament escolar prematur.
• Conèixer bones pràctiques de metodologies pedagògiques a les escoles municipals de persones adultes.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
• Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
• Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
• Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
• Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.
• Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
• Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
• Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
• Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
• Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent.
• Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h