Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària

22 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest manual es revisen i actualitzen alguns conceptes i algunes funcions i estratègies del sistema policial de proximitat. També algunes de les habilitats tècniques i personals que haurien de fer servir els agents per portar-les a terme. Finalment, s’esmenten alguns preceptes per analitzar els resultats de les actuacions i millorar-les.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Nous models d’actuació policial: Policia de proximitat i comunitària
Recurs

La policia de proximitat dóna resposta a la necessitat d’adequar el servei policíac a les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania, i guanyant-se’n la confiança i la complicitat. D’aquesta necessitat d’apropament ve el nom de policia de proximitat.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Nous models d’actuació policial: Policia de proximitat i comunitària
Acció formativa

Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.Conèixer alguns models d'intervenció.Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Comprendre els diferents conceptes de la protecció jurídica del menor d'edat, des d'una perspectiva multidisciplinària.-Identificar el marc normatiu bàsic de referència per a l'atenció del meor. -Conèixer l'actuació dels diferents organismes que intervenen en la protecció del menor.- Aplicar el tractament policial operatiu i els procediments a seguir en actuacions amb menors.-Conèixer el tractament diferenciat que s'ha de donar al menor d'edat en la intervenció policial, identificació, detenció, etc.-Identificar la normativa aplicable en l'actuació amb menors.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Donar eines per a l'abordatge de les violències masclistes als ens locals

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer instruments de resolució alternativa de conflictes que als permeti als agents de la policia local una gestió mes integrada i flexible del problemes de convivència que es manifesten en les comunitats de la seva competència.Específics:• Generar actuacions pro-actives per a la prevenció i la gestió apropiada dels conflictes i les seves conseqüències, per tal enfortir un model de Policia Local propera a la ciutadania.• Participar en la resolució dels conflictes comunitaris, en col·laboració amb altres actors socials presents al territori de competència, tant públics com a privats.• Integrar eines de resolució alternativa de conflictes en les seves funcions.• Posar en pràctica habilitats comunicatives i socials per a la resolució alternativa de conflictes.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces d’:- Identificar les violències masclistes, les violències sexuals i lgtbifòbia en l’àmbit digital- Identificar elements claus en l’abordatge eficient davant casos de violències sexuals i lgtbifòbiques

En línia
Durada
5,0 h
Acció formativa

-Donar a conèixer la importància que tenen els delictes motivats per odi i discriminació, així com el coneixement dels principals problemes que afecten a la seva investigació i a l’atenció efectiva de les seves víctimes.-Facilitar eines jurídiques bàsiques sobre la seva regulació al Codi Penal, les primeres passes per a la recollida i assegurament d’elements probatoris i per a la deguda atenció a víctimes.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions. • Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista.- Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.- Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.- Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.- Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.- Aprofundir en la implementació de les MASE.- Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre què cal fer en espais competencials poc definits tenint present el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria. Donar a conèixer la utilitat i funcionament d’eines creades per donar suport al personal municipal. Contrastar les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica • Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

­ Adquirir coneixements genèrics sobre el llenguatge no verbal i la seva aplicació en el context policial- Conèixer les causes de l'execució de microexpressions i de gestualitat.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Tenir una visió global i genèrica de la policia de proximitat.- Saber les funcions de la policia de proximitat i els seus límits.- Assolir competències tècniques i personals.- Fer actuacions i saber portar a terme l’anàlisi de resultats i proposar millores.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

- Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte- Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.- Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.- Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa

• Informar sobre què s’entén per Racisme, Xenofòbia i Delictes d’odi.• Facilitar elements per a la comprensió tècnica d’aquesta realitat.• Promoure, des de la gestió local, la millora de les relacions de veïnatge i la convivència.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Introduir l'àmbit de les discriminacions.• Facilitar un marc d'interpretació que ajudi a la pràctica.• Orientar sobre polítiques i actuacions davant discriminacions per motiu d'rigen, classe social i/o ètnia i religió, principalment.• Conèixer atribucions i competències des del món local per fer-hi front.• Promoure un espai tècnic d'intercanvi per generar coneixement compartit al voltant d'aquest tema.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.- Reflexionar sobre els delictes i altres manifestacions d’odi, i el seu impacte a la societat catalana.- Reflexionar sobre la les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores.- Conèixer com actuar i obtenir eines de resposta al racisme quotidià com un mecanisme de visibilització i de identificació de problemàtiques

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Presentar idees claus per entendre els conceptes de racisme i xenofòbia com violació dels Drets Humans.• Analitzar com els estereotips i els prejudicis condicionen les nostre expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers les altres persones.• Reflexionar sobre els processos i actors que generen racisme a la nostra societat.• Identificar les relacions entre racisme i xenofòbia i discriminació, i subratllar la codificació penal del racisme i de la discriminació. • Examinar els prejudicis i les motivacions de les discriminacions racistes i xenòfobes i proporcionar a les persones participants eines per identificar-les• Comprendre les característiques bàsiques dels delictes d’odi• Conèixer les principals tipologies de casos de racisme denunciats al Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD) de SOS Racisme i reflexionar sobre casos reals de racisme denunciats a Catalunya.• Explorar les motivacions dels delictes d’odi i proporcionar eines per identificar-les.• Descriure l'impacte d'actes racistes sobre la víctima a diferents nivells i demostrar l'impacte dels prejudicis en la estabilitat social.• Conèixer el marc legal estatal relacionat amb odi i discriminació i el discurs d’odi punible i proporcionar indicadors per identificar-lo.• Presentar els drets de les víctimes de racisme i les obligacions dels estats al respecte.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Conèixer què són les violències maslcistes digitals i com operen; estudiar el marc jurídic de referència Aprofundir en l'abordatge i l'atenció a les violències masclistes digitals

Videoformació
Durada
8,0 h