Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària

21 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2102.jpg

En aquest manual es revisen i actualitzen alguns conceptes i algunes funcions i estratègies del sistema policial de proximitat. També algunes de les habilitats tècniques i personals que haurien de fer servir els agents per portar-les a terme. Finalment, s’esmenten alguns preceptes per analitzar els resultats de les actuacions i millorar-les.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2047.jpg

La policia de proximitat dóna resposta a la necessitat d’adequar el servei policíac a les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania, i guanyant-se’n la confiança i la complicitat. D’aquesta necessitat d’apropament ve el nom de policia de proximitat.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.Conèixer alguns models d'intervenció.Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre els diferents conceptes de la protecció jurídica del menor d'edat, des d'una perspectiva multidisciplinària.-Identificar el marc normatiu bàsic de referència per a l'atenció del meor. -Conèixer l'actuació dels diferents organismes que intervenen en la protecció del menor.. Aplicar el tractament policial operatiu i els procediments a seguir en actuacions amb menors.-Conèixer el tractament diferenciat que s'ha de donar al menor d'edat en la intervenció policial, identificació, detenció, etc.-Identificar la normativa aplicable en l'actuació amb menors.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir eines als cossos de seguretat per a un correcte abordatge de les violències masclistes

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Presentar idees claus per entendre els conceptes de racisme i xenofòbia com violació dels Drets Humans.• Analitzar com els estereotips i els prejudicis condicionen les nostre expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers les altres persones.• Reflexionar sobre els processos i actors que generen racisme a la nostra societat.• Identificar les relacions entre racisme i xenofòbia i discriminació, i subratllar la codificació penal del racisme i de la discriminació. • Examinar els prejudicis i les motivacions de les discriminacions racistes i xenòfobes i proporcionar a les persones participants eines per identificar-les• Comprendre les característiques bàsiques dels delictes d’odi• Conèixer les principals tipologies de casos de racisme denunciats al Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD) de SOS Racisme i reflexionar sobre casos reals de racisme denunciats a Catalunya.• Explorar les motivacions dels delictes d’odi i proporcionar eines per identificar-les.• Descriure l'impacte d'actes racistes sobre la víctima a diferents nivells i demostrar l'impacte dels prejudicis en la estabilitat social.• Conèixer el marc legal estatal relacionat amb odi i discriminació i el discurs d’odi punible i proporcionar indicadors per identificar-lo.• Presentar els drets de les víctimes de racisme i les obligacions dels estats al respecte.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme com a sistema de dominació, i sobre la seva constant presència en el nostre dia a dia.
. Analitzar com els prejudicis i els estereotips condicionen les nostres expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres, així com els generadors de racisme a la nostra societat.
. Presentar i reflexionar sobre els continguts de la Llei d’Igualtat de Tracte de Catalunya.
. Reflexionar sobre el discurs d’odi racista i les narratives discriminatòries, i identificar criteris per construir narratives transformadores
. Com actuar? L’estat del racisme a Cataluny

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar eines per a l'abordatge de les violències masclistes als ens locals

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer instruments de resolució alternativa de conflictes que als permeti als agents de la policia local una gestió mes integrada i flexible del problemes de convivència que es manifesten en les comunitats de la seva competència.Específics:• Generar actuacions pro-actives per a la prevenció i la gestió apropiada dels conflictes i les seves conseqüències, per tal enfortir un model de Policia Local propera a la ciutadania.• Participar en la resolució dels conflictes comunitaris, en col·laboració amb altres actors socials presents al territori de competència, tant públics com a privats.• Integrar eines de resolució alternativa de conflictes en les seves funcions.• Posar en pràctica habilitats comunicatives i socials per a la resolució alternativa de conflictes.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Analitzar i entendre el conflicte.
. Treballar l’ actitud de les parts en el conflicte i l’actitud de la policia en el conflicte.
. Treballar i analitzar la importància de la comunicació i les habilitats comunicacionals en la gestió dels conflictes.
. Analitzar el concepte i el procés de la mediació.
. Treballar i aprofundir en les dificultats, avantatges., límits i importància de la mediació en la tasca policial com a Servei Públic. Analitzar la tasca preventiva en els conflictes per part de la policia per afavorir la convivència ciutadana, importància treball en xarxa

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar el marc jurídic i normatiu bàsic: La Llei de 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació i altres lleis de caràcter sectorial.

. Contextualitzar el marc conceptual.
. Aportar eines per reconèixer les diferents formes, actes, comportaments i polítiques discriminatòries.

. Contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per impulsar programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i no discriminacions.

. Promoure la coordinació i el treball transversal entre àrees i serveis.

. Introduir un canvi de perspectiva en el plantejament dels projectes.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Donar a conèixer la importància que tenen els delictes motivats per odi i discriminació, així com el coneixement dels principals problemes que afecten a la seva investigació i a l’atenció efectiva de les seves víctimes.-Facilitar eines jurídiques bàsiques sobre la seva regulació al Codi Penal, les primeres passes per a la recollida i assegurament d’elements probatoris i per a la deguda atenció a víctimes.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte. Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.. Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.. Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

Canal
Videoformació
Durada
17,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Canviar la percepció i el posicionament davant de la ciutadania en situació de conflicte.
• Conèixer quines són les capacitats que cal tenir per a la gestió de conflictes.
• Adquirir alguna de les capacitats necessàries per a la gestió de conflictes.
• Conèixer el funcionament dels serveis de mediació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu en matèria d'immigració (normativa estatal, autonòmica i local)
. Reflexionar sobre el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria.
. Persentar i donar a conèixer les eines creades per donar suport al personal municipal.
. Compartir les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista.. Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.. Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Adquirir coneixements genèrics sobre el llenguatge no verbal i la seva aplicació en el context policial. Conèixer les causes de l'execució de microexpressions i de gestualitat.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Tenir una visió global i genèrica de la policia de proximitat.. Saber les funcions de la policia de proximitat i els seus límits.. Assolir competències tècniques i personals.. Fer actuacions i saber portar a terme l’anàlisi de resultats i proposar millores.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Definir les diferents manifestacions i formes de violència vers la infància i adolescència.

. Conèixer la LO 8/2021 de 4 de juny
Identificar les noves competències en el marc de la LOPIVI

. Conèixer el sistema català de protecció a la infànica i adolescència

. Definir el risc social i el desemparament en el marc de la protecció
Promoure la instauraci´po de mecanismes per garantir la Salvaguarda

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h